PředmětyPředměty(verze: 821)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Insolvenční právo - HP1121
Anglický název: Insolvency Law
Zajišťuje: Katedra občanského práva (22-KOP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2015 do 2017
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: 112
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: JUDr. Tomáš Pohl
doc. JUDr. Petr Smolík, Ph.D.
Vyučující: JUDr. Tomáš Pohl
JUDr. Miroslav Sedláček, LL.M., Ph.D.
doc. JUDr. Petr Smolík, Ph.D.
Třída: občanské právo
Kategorizace předmětu: Právo > Občanské pravo
Korekvizity : HP0283
Ve slož. prerekvizitě: HM1301
Anotace
Poslední úprava: JUDr. Silvia Kubešová, Ph.D. (29.01.2018)

Insolvenční právo je součástí civilního procesu (realizuje se jako soudní řízení). Avšak úzce souvisí i s jinými obory. Obsahuje nejen procesní normy, ale i normy hmotněprávní. Vedle předpisů soukromého práva (obchodního, občanského, pracovního) zasahuje i do práva veřejného (zejména finančního). Je stále aktuálnější a častěji aplikované, takže jeho znalost pro právníka v praxi je nezbytná.

Nadlimitní zápisy studentů na předmět nebudou katedrou umožněny.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: JUDr. Silvia Kubešová, Ph.D. (29.01.2018)

Forma kontroly studia: Písemná zkouška - povinná účast. Zkoušku mohou konat pouze studenti řádně přihlášení jak k výběrovému předmětu, tak ke konání zkoušky podle informačního systému.

Sylabus
Poslední úprava: JUDr. Silvia Kubešová, Ph.D. (29.01.2018)

Mezi přednášená témata patří především:

01. Úvod. Charakteristika oboru. Důvody jeho existence. Vývoj a prameny práva. Základní pojmy.
02. Úpadek. Pojem úpadku. Způsoby jeho řešení: likvidační a sanační. Vynětí z účinnosti zákona.
03. Subjekty insolvenčního řízení: dvojí role soudu. Účastníci řízení. Insolvenční správce. Věřitelské orgány.
04. Povaha a průbeh řízení: charakteristika řízení. Subsidiarita OSŘ a hlavní odchylky. Insolvenční návrh a jeho účinky. Postup řízení. Moratorium. Rozhodnutí o úpadku. Incidneční spory.
05. Věřitelé a uplatnění nároků: druhy věřitelů. Uplatnění nároku přihláškou. Popření a zjištění nároku. Jiné způsoby uplatnění.
06. Majetková podstata: pojem a funkce. Rozsah podstaty. Nakládání s podstatou. Rozšíření podstaty. Neplatnost a neúčinnost právních jednání.
07. Konkurz a zvláštní likvidační způsoby: prohlášení konkurzu a jeho účinky. Průběh řízení. Zrušení konkurzu. Nepatrný konkurz. Úpadek finančních institucí.
08. Sanační způsoby: druhy a použití. Reorganizace. Oddlužení.

Přesný rozpis přednášek pro semestr, kdy se předmět vyučuje, najdete níže.

Rozpis přednášek se může od sylabu lišit vzhledem k potřebě reagovat na aktuální otázky právní teorie a praxe.

Studijní opory
Poslední úprava: JUDr. Silvia Kubešová, Ph.D. (29.01.2018)

Literatura povinná:

01. WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. První část - Řízení nalézací. Vysokoškolská učebnice. 8. nezměněné vydání. Praha: Leges, 2015.

02. WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. Druhá část - Řízení vykonávací, řízení insolvenční. Vysokoškolská učebnice. 1. vydání. Praha: Leges, 2015.

 

Literatura doporučená:

SMOLÍK, Petr. Oddlužení v právním řádu ČR. V Praze: C.H. Beck, 2016. Právní praxe.

ZOULÍK, F. Vývoj insolvenčního řízení. Právní fórum č. 4/2009

 
Rozpis rozvrhový
Rozvrhový lístek Datum Od - Do Typ výuky Téma Učitel Poznámka
17bHP1121p1St 28.02.2018 10:00 - 11:30 přednáška Úvod. Charakteristika oboru, důvody jeho existence. Vývoj a prameny práva. Základní pojmy doc. JUDr. Petr Smolík, Ph.D.
St 07.03.2018 10:00 - 11:30 přednáška Úpadek. Pojem úpadku a způsoby jeho řešení - likvidační a sanační. Vynětí z působnosti zákona JUDr. Tomáš Pohl
St 14.03.2018 10:00 - 11:30 přednáška Subjekty insolvenčního řízení JUDr. Tomáš Pohl
St 21.03.2018 10:00 - 11:30 přednáška Průběh insolvenčního řízení. Insolvenční návrh a rozhodování o něm doc. JUDr. Petr Smolík, Ph.D.
St 28.03.2018 10:00 - 11:30 přednáška Věřitelé a uplatnění nároků v insolvenčním řízení JUDr. Miroslav Sedláček, LL.M., Ph.D.
St 04.04.2018 10:00 - 11:30 přednáška Majetková podstata. Incidenční spory JUDr. Tomáš Pohl
St 11.04.2018 10:00 - 11:30 přednáška Konkurz I. JUDr. Tomáš Pohl
St 18.04.2018 10:00 - 11:30 přednáška Konkurz II. JUDr. Tomáš Pohl
St 25.04.2018 10:00 - 11:30 přednáška Sanace – úvod, reorganizace doc. JUDr. Petr Smolík, Ph.D.
St 02.05.2018 10:00 - 11:30 přednáška Oddlužení doc. JUDr. Petr Smolík, Ph.D.
St 09.05.2018 10:00 - 11:30 přednáška Písemný test
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK