PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Insolvenční právo - HP1121
Anglický název: Insolvency Law
Zajišťuje: Katedra občanského práva (22-KOP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: 112
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. JUDr. Petr Smolík, Ph.D.
Vyučující: JUDr. Tomáš Pohl
JUDr. Miroslav Sedláček, LL.M., Ph.D.
doc. JUDr. Petr Smolík, Ph.D.
Třída: občanské právo
Kategorizace předmětu: Právo > Občanské pravo
Korekvizity : HP0285
Ve slož. prerekvizitě: HM1301
Anotace
Poslední úprava: JUDr. Silvia Kubešová, Ph.D. (29.01.2018)
Insolvenční právo je součástí civilního procesu (realizuje se jako soudní řízení). Avšak úzce souvisí i s jinými obory. Obsahuje nejen procesní normy, ale i normy hmotněprávní. Vedle předpisů soukromého práva (obchodního, občanského, pracovního) zasahuje i do práva veřejného (zejména finančního). Je stále aktuálnější a častěji aplikované, takže jeho znalost pro právníka v praxi je nezbytná.

Nadlimitní zápisy studentů na předmět nebudou katedrou umožněny.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: JUDr. Silvia Kubešová, Ph.D. (07.01.2019)

Forma kontroly studia: Písemná zkouška - povinná účast. Zkoušku mohou konat pouze studenti řádně přihlášení jak k výběrovému předmětu, tak ke konání zkoušky podle informačního systému.

 

Požadavky pro uznání předmětu z předchozího studia:

Předmět Insolvenční právo navazuje na předmět Občanské právo procesní III, proto lze uznat studijní povinnost z tohoto předmětu jen tehdy, pokud byla vykonána po datu shodném s datem stanoveným pro předmět Občanské právo procesní III, tj. po 1. lednu 2014. Pokud byla kontrola studia splněna v období 01. 01. 2012 až 01. 01. 2014, je předepsána ústní rozdílová zkouška. Obsah rozdílové zkoušky bude odpovídat rozsahu pouze podstatných změn platné právní úpravy insolvenčního práva.

Sylabus
Poslední úprava: JUDr. Silvia Kubešová, Ph.D. (29.01.2018)

Mezi přednášená témata patří především:

01. Úvod. Charakteristika oboru. Důvody jeho existence. Vývoj a prameny práva. Základní pojmy.
02. Úpadek. Pojem úpadku. Způsoby jeho řešení: likvidační a sanační. Vynětí z účinnosti zákona.
03. Subjekty insolvenčního řízení: dvojí role soudu. Účastníci řízení. Insolvenční správce. Věřitelské orgány.
04. Povaha a průbeh řízení: charakteristika řízení. Subsidiarita OSŘ a hlavní odchylky. Insolvenční návrh a jeho účinky. Postup řízení. Moratorium. Rozhodnutí o úpadku. Incidneční spory.
05. Věřitelé a uplatnění nároků: druhy věřitelů. Uplatnění nároku přihláškou. Popření a zjištění nároku. Jiné způsoby uplatnění.
06. Majetková podstata: pojem a funkce. Rozsah podstaty. Nakládání s podstatou. Rozšíření podstaty. Neplatnost a neúčinnost právních jednání.
07. Konkurz a zvláštní likvidační způsoby: prohlášení konkurzu a jeho účinky. Průběh řízení. Zrušení konkurzu. Nepatrný konkurz. Úpadek finančních institucí.
08. Sanační způsoby: druhy a použití. Reorganizace. Oddlužení.

Přesný rozpis přednášek pro semestr, kdy se předmět vyučuje, najdete níže.

Rozpis přednášek se může od sylabu lišit vzhledem k potřebě reagovat na aktuální otázky právní teorie a praxe.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: JUDr. Silvia Kubešová, Ph.D. (29.01.2018)

Podíl garanta na výuce činí 60%.

Studijní opory
Poslední úprava: JUDr. Silvia Kubešová, Ph.D. (01.02.2019)

Literatura povinná:

01. WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. Díl první. Řízení nalézací. Vysokoškolská učebnice. 9. nezměněné vydání. Praha: Leges, 2018.

02. WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. Díl druhý. Řízení vykonávací, řízení insolvenční. Vysokoškolská učebnice. 2. vydání. Praha: Leges, 2018.

 

Literatura doporučená:

01. SMOLÍK, P.: Oddlužení v právním řádu ČR, C.H. Beck, Praha 2016

02. ZOULÍK, F.: Vývoj insolvenčního řízení. Právní fórum č. 4/2009


 

Právní předpisy:

01.  Zákon č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění

02.  Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění

03.  Zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, v platném znění

04.  Zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti podnikatele

05.  Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění: § 62-70

06.  Zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, v platném znění: část VI.

07.  Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, v platném znění: § 222-6

08.  Vyhláška č. 301/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenčním řízení, v platném znění

09.  Vyhláška č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, náhradě jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů,  v platném znění

10.  Vyhláška č. 355/2013 Sb., o úředních hodinách provozovny, o označování sídla a provozovny a o činnostech, které je insolvenční správce povinen zajišťovat v provozovně, v platném znění

11.  Vyhláška č. 190/2017 Sb., o platební neschopnosti podnikatele

12.  Vyhláška č. 191/2017 Sb., o náležitostech podání a formulářů elektronických podání v insolvenčním řízení

13.   Nařízení 2015/848 o insolvenčním řízení, v platném znění

 

Rozpis datumový
Den Datum Popis Učitel Poznámka
Středa27.02.2019Insolvenční právo – úvod: Pojmy, vývoj, zásady, interdisciplinaritadoc. JUDr. Petr Smolík, Ph.D. 
Středa06.03.2019Subjekty; Průběh insolvenčního řízení obecněJUDr. Tomáš Pohl 
Středa13.03.2019Uplatňování pohledávekJUDr. Miroslav Sedláček, LL.M., Ph.D. 
Středa20.03.2019Majetková podstata; Incidenční sporyJUDr. Miroslav Sedláček, LL.M., Ph.D. 
Středa27.03.2019Konkurs IJUDr. Tomáš Pohl 
Středa03.04.2019Konkurs IIJUDr. Tomáš Pohl 
Středa10.04.2019Sanace Idoc. JUDr. Petr Smolík, Ph.D. 
Středa17.04.2019Sanace IIdoc. JUDr. Petr Smolík, Ph.D. 
Středa24.04.2019Zkouška - písemný test - povinnýdoc. JUDr. Petr Smolík, Ph.D. 
Středa01.05.2019Státní svátek – výuka zrušena 
Středa08.05.2019Státní svátek – výuka zrušena 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK