PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Právnická povolání v justici - HP1111
Anglický název: Legal professions in the judiciary
Zajišťuje: Katedra občanského práva (22-KOP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: 111
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D.
Vyučující: doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D.
Třída: občanské právo
Kategorizace předmětu: Právo > Občanské pravo
Korekvizity : HP0281
Ve slož. prerekvizitě: HM1301
Anotace
Poslední úprava: JUDr. Silvia Vyskočilová, Ph.D. (05.02.2019)
Předmět doplňuje a prohlubuje výklady civilního práva procesního. Studenti jsou seznámeni s rolí vybraných profesí v justičním systému (v systému ochrany práv) i s detaily jejich právního postavení. Předmětem výkladu jsou mj. právní postavení i praktické otázky výkonu povolání soudce, notáře, advokáta, soudního exekutora. Vyloženo bude rovněž postavení a role mediátora. Přednášejícími jsou vedle garanta i představitelé uvedených profesí.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: JUDr. Silvia Vyskočilová, Ph.D. (05.02.2019)

Forma kontroly studia: zkouška - písemná

 

Požadavky pro uznání předmětu z předchozího studia:

Předmět Právnická povolání v justici navazuje na předmět Občanské právo procesní I, proto lze uznat studijní povinnost z tohoto předmětu jen tehdy, pokud byla vykonána po datu shodném s datem stanoveným pro předmět Občanské právo procesní I, tj. po 1. lednu 2013. Pokud byla kontrola studia splněna v období 01. 01. 2012 až 01. 01. 2013, je předepsána ústní rozdílová zkouška. Obsah rozdílové zkoušky bude odpovídat rozsahu pouze podstatných změn právní úpravy právnických povolání.

Sylabus
Poslední úprava: JUDr. Silvia Vyskočilová, Ph.D. (05.02.2019)

Hlavními tématy jsou:

01. Právní postavení soudce (mj. ústavní základ postavení soudce, nezávislost a nestrannost, odpovědnost)
02. Postavení a činnost advokacie v ČR (mj. přístup k profesi, evropský a zahraniční advokát, vztah advokát - klient, práva a povinnosti advokáta, odpovědnost advokáta)
03. Notářství a notář v právním řádu ČR (postavení a role notářů)
04. Soudní exekutoři v právním řádu ČR
05. Daňoví poradci a patentoví zástupci v ČR
06. Mediace

07. Právní pomoc v ČR

08. Státní zástupce

Přesný rozpis přednášek pro semestr, kdy se předmět vyučuje, je vždy aktualizován.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: JUDr. Silvia Vyskočilová, Ph.D. (05.02.2019)

Podíl garanta na výuce činí 60%.

Studijní opory
Poslední úprava: JUDr. Silvia Vyskočilová, Ph.D. (05.02.2019)

Literatura povinná:

01.  MACKOVÁ, A. Právní pomoc advokátů a její dostupnost. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2001

02.  MACKOVÁ, A. Nezávislost soudců. 3. vyd. Praha: Ediční středisko PF UK, 1998

03.  MACKOVÁ, A. Česká advokacie a vstup České republiky do Evropské unie. Acta Universitatis Carolinae. Iuridica, 1-2/2004

04. SVEJKOVSKY., J., MACKOVÁ, A., VYCHOPEN., M.,  Advokátní právo, C.H.Beck, 2017

05.  BÍLEK, P., FIALA, R., JINDŘICH, M. a WAWERKA, K. Notářský řád a řízení o dědictví: komentář. 4. vyd. Praha: C.H. Beck, 2010

06.  ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek IV. a V. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2014

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK