PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Právní ochrana dítěte - HP0331
Anglický název: Legal Protection of a Child
Zajišťuje: Katedra občanského práva (22-KOP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: 33
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc.
Vyučující: doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D.
doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc.
JUDr. Petr Šustek, Ph.D.
Třída: občanské právo
Kategorizace předmětu: Právo > Občanské pravo
Korekvizity : HP0271
Ve slož. prerekvizitě: HM1201
Anotace
Poslední úprava: JUDr. Silvia Kubešová, Ph.D. (22.01.2018)
Výběrový předmět vykládá komplexně problematiku právního postavení dítěte. Základem jsou přitom principy Úmluvy o právech dítěte. Výklad je zaměřen především na problematiku soukromoprávní (rodinné právo jako součást práva občanského, jakož i obecné občanské právo, pokud jde o ochranu osobnosti dítěte); pokud jde o veřejnoprávní souvislosti, zabývá se sociálně-právní ochranou dětí a její reflexí v právní a společenské praxi.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: JUDr. Silvia Kubešová, Ph.D. (07.01.2019)

Forma zkoušky: ústní

 

Otázky:

01. Koncepce práv dětí a vývoj mezinárodně - právní ochrany dětí v moderní době.
02. Úmluva o právech dítěte - základní charakteristika, systematika (charakteristické skupiny práv).
03. Právní status dítěte a jeho ochrana v českém právním řádu. Problematika právní subjektivity dítěte z hlediska ÚPD a jeho (částečné) svéprávnosti.

04. Rodičovství - jeho určení a právní význam. Problematika rodičovství matrikového (právního) a pokrevního (faktického).
05. Nesoulad matrikového a pokrevního rodičovství a možnosti jeho odstranění (paternitní spor, včetně speciálních důkazních prostředků; jiné možnosti).
06. Úloha soudu v popírání otcovství (§ 792, 793 o.z.).
07. Právo znát svůj genetický původ (ÚPD a náš právní řád). Případy posílení práva a contr. omezení výkonu práva, popř. odnětí práva.
08. Právní postavení matky dítěte - určení a popření mateřství. Problematika utajeného porodu a baby - boxů; náhradní mateřství.
09. Povinností a práva rodičů a dětí; rodičovská odpovědnost.
10. Význam odlišení pojmů "mít"/"nést" povinnosti a práva rodičů a "vykonávat" povinnosti a práva rodičů; zásahy státu do rodičovských práv.
11. Priorita rodinné výchovy, její zabezpečení právními prostředky.
12. Péče o právní stránku osoby dítěte (zákonné zastoupení; rodič, poručník, event. opatrovník).
13. Ochrana osobnosti (osobnostní, resp. přirozená práva) dítěte, zejména jeho tělesné integrity, výchova, použití výchovných prostředků. Problematika trestů. Požadavky ÚPD dítěte v této oblasti a současná právní úprava.
14. Právní ochrana majetkových práv nezletilého dítěte.
15. Soudní ochrana nezletilého (OZ, OSŘ, ZZŘS).
16. Pozastavení výkonu rodičovské odpovědnosti, její omezení, omezení jejího výkonu, zbavení rodiče jeho r. o..
17. Právní postavení nezletilého dítěte v rozvodovém řízení jeho rodičů a v situaci, kdy rodiče spolu nežijí, problematika výkonu rodičovských práv a povinností k dítěti v těchto případech.
18. Osvojení - pojem, druhy, vznik a obsah.
19. Ochrana nezletilého dítěte z hlediska stanovení předpokladů vzniku osvojení. Které zájmy dítěte jsou chráněny?
20. Základní právní problémy směřující k ochraně nezletilého při mezistátní adopci. Mezinárodní dokumenty k této problematice.
21. Náhradní péče o dítě - pojem, druhy (rozdíly).
22. Zákon č. 359/1999 Sb. o SPOD, v platném znění, základní problematika.
23. Kdo jsou tzv. ohrožené děti, na něž se orgán OSPOD zaměřují. Co mohou především pro ně udělat (hlavní opatření v oblasti prevence). Základní povinnosti státních orgánů event. dalších osob v oblasti výchovných opatření.
24. Základní úkoly orgánů SPOD v oblasti osvojení a náhradní péče, jejich práva a povinnosti.
25. Poskytování SPO pověřenými osobami (předpoklady, vymezení rozsahu činnosti těchto osob).
26. Pěstounská péče - pojem, vznik, úkoly státních orgánů související s realizací pěstounské péče, formy pěstounské péče; svěření dítěte do péče jiné osoby než rodiče.
27. Právní postavení dítěte v pěstounské péči, práva a povinnosti pěstouna. Zánik pěstounské péče.
28. Poručenství - předpoklady, vznik, práva a povinnosti, zánik; srovnání s institutem opatrovnictví.
29. Vyživovací povinnost k dítěti (rodiče, prarodiče), ochrana materiální existence nezletilého dítěte. Posílení (privilegia) zájmů nezletilého dítěte v právní úpravě práva na výživné.
30. Problematika rozsahu vyživovací povinnosti rodičů k dětem z hlediska teorie a praxe.

 

Požadavky pro uznání předmětu z předchozího studia:

 

Právní ochrana dítěte navazuje na předmět Občanské právo hmotné IV, proto lze uznat studijní povinnost jen tehdy, pokud byla vykonána po datech shodných s datem stanoveným pro předmět Občanské právo hmotné IV, tj. po 1. lednu 2014. Pokud byla kontrola studia splněna v období 01.01.2012 až 01.01.2014, je předepsána ústní rozdílová zkouška. Obsah rozdílové zkoušky bude odpovídat rozsahu pouze podstatných změn právní úpravy ochrany dítěte.

 

 

Sylabus
Poslední úprava: JUDr. Silvia Kubešová, Ph.D. (22.01.2018)

01. Úvodní výklad k pojmu práv dítěte a jejich ochrany. Historický vývoj právní ochrany dítěte ve světle mezinárodních dokumentů - od dvacátých let minulého století až po dnešek. Zejména též orientace na právní dokumenty této povahy, které byly přijaty OSN, EU, jejich právní význam a závaznost. Charakteristika jednotlivých skupin (druhů) dětských práv podle Úmluvy o právech dítěte.
02. Kdo jsou rodiče dítěte, výklad problematiky mateřství, tj. zákonné úpravy postavení matky dítěte a právní problematika s tím související. Určení otcovství - klasický postup zákonodárce - jeho klady, některé nové sociální jevy související s neuzavíráním manželství, ani tehdy, když se z partnerského vztahu narodilo dítě. Problematika určení otcovství souhlasným prohlášením (včetně tzv. fingovaného otcovství v souvislosti s cizím státním občanstvím). Uplatnění expertizy DNA při určování otcovtsví (právní i sociální důsledky). Popření otcovství.
Česká úprava asistované reprodukce a otázky s ní související. Právo znát svůj genetický původ jako jedno ze základních lidských práv (potřeba znemožnist apriorní vyloučení). Výklad pojmů "anonymní porod" a "utajený porod". Praxe tzv. baby-boxů.
03. Problematika osvojení - podrobný výklad, též o účasti orgánů soc. právní ochrany, event. osob pověřených. Pozitiva osvojení, ale též jeho některá negativa a zklamání. Vývoj osvojení v české legislativě i ve světě /Evropa/. Osvojení se někdy stává příležitostí nezákonných praktik a manipulací s dětmi. Je možný prodej dítěte za účelem osvojení? Získání dítěte do osvojení - příležitost ke korupci. Osvojení dítěte cizince či cizincem. Vznik osvojení, druhy osvojení, právní následky osvojení, event. jeho zrušení soudním rozhodnutím.
04. Povinnosti a práva rodiče a dětí. Problematika nesení povinností a práv a jejich výkonu. Povaha povinností a práv rodičů a dětí. Druhy povinností a práv: povinnosti a práva patřící do rámce rodičovské odpovědnosti, povinnosti a práva stojící mimo rodičovskou odpovědnost. Jak se projevuje ochrana dítěte v této právní oblasti. Jednotlivé povinnosti a práva patřící do rámce r.o. Výkon rodičovských práv, pokud rodiče dítěte spolu nežijí "Well-being of the child". Jaké zde mohou nastávat situace; nesezdaní partneři a rozklad jejich vztahu, rozvod manželství a úprava práv a povinností rodičů pro dobu po rozvodu. Clausula rebus sic stantibus - její podstata a význam. Význam rodinné mediace.
Intervence státního orgánu do výkonu rodičovských práv a povinností.
05. Náhradní péče o dítě; individuální a kolektivní. Péče o právní věci dítěte, péče o osobu dítěte. Obecný přehled. ZoSPOD - některé důležité instituty (pověřená osoba, zprostředkování, vyhledávání, příprava atp.). Pěstounská péče a osvojení. Pěstounská péče - druhy, obsah (práva a povinnosti), zánik. Svěření dítěte do péče jiné osoby. Poručenství a opatrovnictví.
06. Teoretický obraz a praktické problémy společenského a rodinného institutu náhradní péče o dítě. Skutečnost a mýty - realistický pohled. Současný reálný pohled na počty dětí umisťovaných mimo rodinu. Kritika ústavní péče - v čem je odůvodněná a v čem je naopak "účelová", skrývající zcela nereálný pohled. Pravda a šíření nepravdy v oblasti náhradní péče ve světle dlouhodobých výzkumů praxe.

07. Ochrana osobnosti dítěte. Jednotlivá osobnostní práva. Právní postavení (status) dítěte.
08. Přehled teoretické a praktické problematiky vyživovací povinnosti rodičů k dětem. Zejména problematika určení výše výživného, vymáhání výživného. Ochrana nezletilého v oblasti plnění vyživovací povinnosti.

 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: JUDr. Silvia Kubešová, Ph.D. (29.01.2018)

Podíl garanta na výuce činí 50%.

Studijní opory
Poslední úprava: JUDr. Silvia Kubešová, Ph.D. (31.01.2018)

Povinná literatura:

01. Občanský zákoník s důvodovou zprávu - k části II. Rodinné právo; Občanský zákoník: komentář. svazek 2. Rodinné právo. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014; LAVICKÝ, Petr a Jakub HANDRLICA. Občanský zákoník II: komentář (Rodinné právo). V Praze: C.H. Beck, 2014; MELZER, Filip. Občanský zákoník: velký komentář (Rodinné právo). Praha: Leges.

02. ZUKLÍNOVÁ, M ., DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 2. Díl druhý: Rodinné právo. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016
03. Radvanová, S. - Zuklínová, M.: Kurs občanského práva - Instituty rodinného práva. Praha: C. H. Beck, 1999 (příslušné partie) s posunem … (to platí všude dále)

04. Zuklínová M.: Cui bono? Bezvýjimečně ve prospěch tohoto dítěte! Zamyšlení nad péčí o dítě, Právník 2/2015, s. 97 - 124
05. Radvanová, S.: Význam rodinné mediace, Právo a rodina 6/2001, Linde
06. Radvanová, S.: Po deseti letech (Nelehká cesta sociálně-právní ochrany v ČR), Pocta Martě Knappové k 80. narozeninám, Praha: ASPI, 2005
07. Radvanová, S.: Osvojení v proměnách společnosti, Pocta Jiřímu Švestkovi k 75. narozeninám. Praha: ASPI 2005
08. Requena, M.: Aktivity Rady Evropy v oblasti rodinného práva, Právní praxe č. 2-3/1999
09. Jílek, D.: Stručná geneze mezinárodní ochrany dítěte, Právník č. 4/1990
10. Frank, R.: Právo znát genetický původ, Zeitschrift für d. gessamte Familienrecht, 2/1998
11. Radvanová, S.: Poznámky k výkonu rodičovských práv a povinností. Ve službách práva. Praha: C.H.Beck, 2003
12. Winterová, A.: Určení otcovství nad rámec zákonných domněnek, Správní právo 5-6/2003
13. Hubálková, E.: Anonymní porody z hlediska článku 8 Evropské úmluvy o lidských právech, Správní právo 5-6/2003
14. Melicharová, D.: Právo znát svůj genetický původ, Zdravotnictví a právo 2/2004
15. Hrušáková, M.; Králíčková, Z.: Anonymní a utajené mateřství v České republice - utopie nebo realita? Právní rozhledy č. 2/2005
16. Zuklínová M.: Několik poznámek k právním otázkám okolo tzv. baby-schránek, Právní rozhledy 7/2005

17. Frinta O.: Asistovaná reprodukce - nová právní úprava. Právní fórum 4/2007

18. Schön M.: Vztahy mezi rodiči a dětmi při výkonu rodičovské odpovědnosti. Právní rozhledy 1/2015


Doporučená literatura:

1. Verschraegen,B.: Společná péče rodičů o nezletilé dítě, Právní praxe č. 7-8/1997
2. Haderka,J.: Několik poznámek k české verzi statě B. Verschraegenové, Právní praxe č. 3/1998

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK