PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Pojišťovací právo - HP0301
Anglický název: Insurance Law
Zajišťuje: Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: 30
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc.
Vyučující: prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc.
JUDr. Roman Vybíral, Ph.D.
Třída: občanské právo
finanční právo
Kategorizace předmětu: Právo > Občanské pravo, Finanční právo
Ve slož. prerekvizitě: HM1801
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout LS 2019 Pojišťovací právo (HP 0301).pdf Informace k předmětu JUDr. Roman Vybíral, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: JUDr. Roman Vybíral, Ph.D. (11.02.2019)
Předmět Pojišťovací právo se zabývá právní úpravou pojištění a pojišťovnictví, a to především provozováním pojišťovací a zajišťovací činnosti, dohledem v pojišťovnictví, právní úpravou pojistné smlouvy, druhů pojištění včetně pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a distribucí pojištění. Výuka předmětu navazuje na znalosti posluchačů získané i v jiných oborech práva, zejména v právu občanském, obchodním a evropském, a to především pokud jde o unijní právo.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: JUDr. Roman Vybíral, Ph.D. (11.02.2019)

Obecná pravidla

1.     Zkouška z předmětu Pojišťovací právo je samostatnou formou kontroly studia předmětu Pojišťovací právo v letním semestru.

2.      Za úspěšné složení zkoušky z předmětu Pojišťovací právo získá student 3 kredity.

3.      Zkouška z předmětu Pojišťovací právo je písemná. Při hodnocení se zohledňuje i docházka na přednášky.

Písemná zkouška

4.     Písemná zkouška se koná ve zkouškovém období letního semestru.

5.      Podmínkou pro účast na zkoušce je účast na min. 50 % z přednášek.

6.      Předmětem zkoušky jsou témata odpřednášená na přednáškách z předmětu Pojišťovací právo a obsažená v povinné literatuře.

7.      Ke zkoušce není dovoleno mít s sebou žádné právní předpisy, materiály promítané jako podklad pro přednášky, vlastní poznámky ani notebook, mobilní telefon a podobná zařízení.

8.      Časový limit pro písemnou zkoušku je 45 minut.

9.      Písemná zkouška se skládá z 10 testových otázek (otázky č. 1 až 10) a 2 otázek, na které student volně odpoví (otázky č. 11 a 12).

10.   Za písemnou zkoušku lze získat maximálně 50 bodů.

11.   Za otázky č. 1 až 10 lze získat 0 až 4 body, za otázky 11 a 12 lze získat 0 až 5 bodů.

12.   U každé testové otázky může být správná žádná, jedna, více nebo všechny odpovědi.

Docházka

13.   Za účast na přednáškách převyšující 80 % získává student 5 bodů.

Hodnocení zkoušky

14.   Celkem je možné dosáhnout maximálně 55 bodů (50 bodů z písemné zkoušky, 5 bodů za docházku).

15.   Zkouška je hodnocena takto:

 

Počet bodů

Klasifikace

55 - 44

výborně

43 - 37

velmi dobře

36 - 30

dobře

29 - 0

neprospěl/a

Sylabus -
Poslední úprava: JUDr. Roman Vybíral, Ph.D. (11.02.2019)

Předmět Pojišťovací právo zahrnuje tato témata:

- obecné otázky pojišťovacího práva (výklad pojmů pojištění, pojišťovnictví, formy a druhy pojištění, právní úprava pojištění a pojišťovnictví včetně unijního práva, nástin historického vývoje)

- pojišťovací a zajišťovací činnost

- dohled v pojišťovnictví

- distribuce pojištění

- pojistný trh v České republice, Česká asociace pojišťoven

- pojistná smlouva

- povinná pojištění

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: JUDr. Roman Vybíral, Ph.D. (11.02.2019)

Podíl garanta na výuce činí 30 %.

Studijní opory
Poslední úprava: JUDr. Roman Vybíral, Ph.D. (11.02.2019)

Základní literatura:

1.     Karfíková, M., Přikryl, V., Vybíral, R. a kol. Pojišťovací právo. 2. vydání. Praha: Leges, 2018.

Ostatní literatura:

1.      Jandová, L., Šlauf, P., Svejkovský, J. Pojištění v novém občanském zákoníku. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2014.

2.      Přikryl, V., Čechová, J. Zákon o pojišťovnictví. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2017.

3.     Karfíková, M. a kol. Teorie finančního práva a finanční vědy. Praha: Wolters Kluwer, 2018.

4.      Švestka, J., Dvořák, J. (eds). Občanské právo hmotné. 2. díl, 5. vydání, Praha, Wolters Kluwer, 2009, Pojistná smlouva.

5.      Bušta, P., Přikryl, V. Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (s komentářem). Praha: Lenka Buštová - Venice Music Production, 2014.

6.      Jandová, L., Vojtek, P. Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2012.

7.      Vybíral, R. a kol. Praktikum finančního práva. 2. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2018.

Základní právní předpisy(vždy ve znění platném a účinném ke dni konání zkoušky):

1.     zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví

2.      zákon č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění

3.      zákon č. 377/2005 Sb., o doplňkovém dozoru nad bankami, spořitelnami a úvěrovými družstvy, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech)

4.      zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)

5.      vyhláška č. 205/1999 Sb., kterou se provádí zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla

6.      zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou

7.      vyhláška č. 278/1998 Sb., k provedení zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou

8.      zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník

9.      zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě)

10.   zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

11.   zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce - § 365 až 393 (odpovědnost zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání)

12.   vyhláška č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání

13.   zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu

14.   vyhláška č. 305/2016 Sb., o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance

15.   vyhláška č. 306/2016 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví

16.   vyhláška č. 307/2016 Sb., o žádostech podle zákona o pojišťovnictví.

17.   předpisy EU z oblasti pojištění a pojišťovnictví

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK