PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Kořeny římského práva - HP0201
Anglický název: The Origins of Roman Law
Zajišťuje: Katedra právních dějin (22-KPD)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: 20
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc.
Vyučující: prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc.
Třída: římské právo
Kategorizace předmětu: Právo > Římské právo
Ve slož. prerekvizitě: HM2801
Anotace
Poslední úprava: import (04.06.2004)

Předmět je věnován otázkám vzniku a vývoje římského soukromého i veřejného práva se vzláštním zaměřením na vztah mezi římským právem a antickými římskými náboženskými představami v počátečním období římských dějin (za království a republiky). Kromě toho jsou přednášeny ty partie římského práva, které nejsou zařazeny do základního kurzu římského práva, jako je především římské právo trestní. Výuka je orietována na práci s původními římskoprávními texty, které jsou rozebírány a vysvětlovány.
Literatura
Poslední úprava: SKREJPEK (16.03.2007)

Povinná:
  • M.Skřejpek. IUS et RELIGIO. Právo a náboženství ve starověkém Římě. Pelhřimov. 1999.
  • M.Skřejpek. Prameny římského práva. ORAC. Praha. 2004.
Doporučená:
  • Bona Fides (Sborník z konference). PFUK. Praha. 2000.
  • Gaius. Učebnice práva ve čtyřech knihách (překl.J.Kincl). PFMU. Brno. 1993.
  • M.Skřejpek. Římské právo v datech. C.H.Beck. Praha. 1997.
  • M. Skřejpek. Poodkryté tváře římského práva. Praha. 2006.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: SEJDJ5AJ (21.10.2014)

Výuka je ukončena písemnou zkouškou v podobě eseje v trvání 1 hod. Studenti si vybírají ze dvou témat. U zkoušky je povoleno používat "Prameny římského práva"

Sylabus -
Poslední úprava: Eva Boháčová (24.10.2011)

 

Jedná se nadstavbový povinně volitelný předmět určený pro studenty všech ročníků
právnické fakulty UK. Zaměřen je na prohlubování znalostí poskytnutých
v základním kurzu "Římské právo a základy novodobého práva soukromého".
Pozornost je zaměřena především na otázky spojené se vznikem a mechanismem
fungování římského práva v jeho celku, tedy jak práva soukromého, tak i
veřejného, přičemž nejvíce času je věnováno prvním fázím vývoje římského
práva - období království a republiky s určitými přesahy do císařské doby.

 

Východiskem jsou výklady o samotném vzniku římského práva, a to ve vztahu
k náboženským představám starověkých Římanů včetně důvodů postupné laicizace
římského práva. Proto je také zevrubně věnována pozornost římskému
náboženství a stejně tak i jednotlivým kněžským sborům. Podrobně je pak
rozebírán vztah náboženských norem označovaných jako fas k právu profánnímu
(ius), s čímž rovněž úzce souvisí problematika obyčejového práva. Dále je
pojednáno o promítání náboženských představ do římského soukromého práva a
to do práva rodinného, obligačního, věcného i procesního. Velká pozornost je
věnována také vztahu náboženství k právu veřejnému. Jedná se především
o výklady o činnosti lidových shromáždění a římských magistratur i senátu.
Posluchači jsou podrobně seznámeni rovněž s problematikou římského trestního
práva, která v základním kurzu římského práva absentuje. Po úvodních
výkladech o charakteru římského trestního práva, jednotlivých trestných
činech, druzích trestů a vývoji římského trestního procesu je i zde
pozornost zaměřena na otázky vztahu trestního práva a náboženství. Především
jsou v této souvislosti rozebírány následující problémy: sacrilegium
(trestný čin proti náboženství), vražda, právní postavení Vestiných kněžek,
magie, azyl a další.

 

Integrální součástí výkladů je práce s římskoprávními prameny. Jednotlivé
problémy jsou prezentovány a vysvětlovány na konkrétních příkladech.
Používány jsou především tzv. královské zákony (leges regiae), Zákon XII
desek, Gaiovy Institutiones, Digesta a císařské konstituce dochované
v Theodosiově a Iustinianově Kodexu. Posluchači jsou seznámeni rovněž se
základní metodou právní romanistiky - s výkladem (exegezí) právních
textů.

 

Rozpis semestrální
Výukový týden Datum Od - Do Typ výuky Téma Učitel Poznámka
109.10.201708:00 - 10:00přednáškaÚvodprof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc. 
216.10.201708:00 - 10:00přednáškaFAS - IVSprof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc. 
323.10.201708:00 - 10:00přednáškaŘímské náboženské představy.prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc. 
430.10.201708:00 - 10:00přednáškaŘímští kněží.prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc. 
506.11.201708:00 - 10:00přednáškaŘímský státní život a náboženství.prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc. 
613.11.201708:00 - 10:00přednáškaŘímský státní život a náboženství.prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc. 
720.11.201708:00 - 10:00přednáškaSoukromé právo a náboženství.prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc. 
827.11.201708:00 - 10:00přednáškaSoukromé právo a náboženství.prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc. 
904.12.201708:00 - 10:00přednáškaTrestní právo a náboženství.prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc. 
1011.12.201708:00 - 10:00přednáškaTrestní právo a náboženství.prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc. 
1118.12.201708:00 - 10:00přednáškaTrestní právo a náboženství.prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc. 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK