PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Dějiny právnického stavu a právnických profesí - HP0061
Anglický název: History of Legal Professions
Zajišťuje: Katedra právních dějin (22-KPD)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2012 do 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://písemná zkouška - Výsledná známka je dána aritmetickým průměrem hodnocení jednotlivých otázek. Pokud je student hodnocen ze dvou a více otázek "neprospěl", je celková známka rovněž "neprospěl"
Staré označení: 6
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc.
doc. JUDr. Vladimír Kindl
Vyučující: doc. JUDr. Petr Bělovský, Dr.
JUDr. Jaromír Císař
doc. JUDr. ICLic. Záboj Horák, LL.M., Ph.D.
doc. JUDr. Vladimír Kindl
prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.
doc. JUDr. Radim Seltenreich
prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc.
JUDr. Marek Starý, Ph.D.
JUDr. Jiří Šouša, Ph.D.
prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera
Třída: právní dějiny
Kategorizace předmětu: Právo > Dějiny práva
Ve slož. prerekvizitě: HM0201, HM0201
Anotace
Poslední úprava: import (04.06.2004)

Tento výběrový předmět poskytuje základní informace o historii právnických profesí a o uplatnění osob s právnickým vzděláním jak ve službách státu, tak i dalších povoláních. Stejně tak je věnována pozornost vymezení pojmu "právník" v jednotlivých historických epochách.
Literatura
Poslední úprava: SEJDJ5AJ (22.11.2016)

Povinná:
  • Vladimír Kindl, Michal Skřejpek. Právnický stav a právnické profese v minulosti. Praha. 2015.
Sylabus -
Poslední úprava: HORAKZ (10.09.2004)

Výběrový předmět "Dějiny právnického stavu a právnických profesí" je koncipován jako přehled historie nejrůznějších právnických profesí. Věnován je tedy otázkám uplatnění a postavení osob s právnickým vzděláním ve veřejné i soukromé sféře. Klíčovým problémem, který je zde řešen, je vymezení pojmu "právník" v jednotlivých historických epochách. Na výuce tohoto průřezového předmětu, zahrnujícího období od antiky do 20. století, se podílí většina členů katedry právních dějin. Výklady začínají obdobím starověkého Říma, přičemž jsou zde posluchači seznamováni jak s uplatněním římských znalců práva v nejrůznějších úřadech, tak i s činností tehdejších advokátů a jejich vlivem na tvorbu a aplikaci římského práva. Následují partie o právnickém stavu počínaje 12. stoletím, věnované především otázkám právnického vzdělání ve středověku v Evropě. Dále jsou studenti seznámeni s historií právnických povolání a postavením právníků ve Francii, Anglii, USA a také s právnictvím v nacistickém Německu. Druhý blok představují chronologicky řazené výklady o historii právnictví v národních českých dějinách. Přednášky proto začínají charakterizováním výuky práva a uplatněním právníků ve středověku, na něž navazují výklady o úřednickém aparátu a jeho byrokratické podobě v habsburském státu v pobělohorském období. Další partie jsou pak věnovány právnickým profesím v 19. století a závěr tvoří vylíčení období první republiky.

Rozpis semestrální
Výukový týden Datum Od - Do Typ výuky Téma Učitel Poznámka
112.10.201714:00 - 16:00přednáškaMagistráti, právníci a úředníci za římské republiky a císařství.prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc. 
219.10.201714:00 - 16:00přednáškaŘímská advokacie a Jurisprudence.doc. JUDr. Petr Bělovský, Dr. 
326.10.201714:00 - 16:00přednáškaPrávnický stav v Evropě od založení boloňské univerzity až počátek novověku - jeho organizační formy a vzdělávání. Specifická cesta právnického stavu v Anglii - organizační normy a vzdělávání.doc. JUDr. Radim Seltenreich 
402.11.201714:00 - 16:00přednáškaDějiny právnického stavu v USA. Dilema totality - degradace právnického stavu v nacistickém Německu.doc. JUDr. Radim Seltenreich 
509.11.201714:00 - 16:00přednáškaCírkevní úřady a právníci v katolické církvi.prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera 
623.11.201714:00 - 16:00přednáškaPrávnické studium a příležitost k uplatnění právních poznatů v českých zemích doby předbělohorské a pobělohorské (řečníci, poručníci, královští prokurátoři, soudci zemských a městských soudů, profesoři práva).doc. JUDr. Vladimír Kindl 
730.11.201714:00 - 16:00přednáškaPrávnická povolání v českých zemích 1848 - 1918 (soudci, státní zástupci, advokáti a notáři).doc. JUDr. Vladimír Kindl 
807.12.201714:00 - 16:00přednáškaFrancouzská šlechta taláru.JUDr. Jaromír Císař 
914.12.201714:00 - 16:00přednáškaPrávnické profese v Československu 1918 - 1939.JUDr. Jiří Šouša, Ph.D. 
1021.12.201714:00 - 16:00přednáškaVývoj právnického vzdělávání a právnických profesí po roce 1945.JUDr. Jiří Šouša, Ph.D. 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK