PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Teoretická a metodologická specifika vědy obchodního práva - HD329
Anglický název: X
Zajišťuje: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0 Kv [hodiny/semestr]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc.
Anotace
Poslední úprava: doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (28.10.2018)
Cílem předmětu je poskytnout studentům široký teoretický základ a efektivní metodologický aparát pro zkoumání obchodního práva jako specifického oboru soukromého práva. Jedinečnost studijního předmětu je dána tím, že na základně všeobecného práva občanského rozpracovává a zkoumá specifické koncepty a zvláštní úpravy, jež se vztahují na kvalifikovaný okruh subjektů – podnikatele.
Předmět má prohloubit poznatky zejména v oblasti práva obchodních korporací, a to jak v kontextu české, tak zahraniční a evropské právní úpravy. Dále je jeho cílem prohloubit znalosti problematiky právního postavení podnikatele v soukromoprávních i veřejnoprávních vztazích, v oblasti soutěžního práva a v dalších tematických okruzích české a zahraniční komercialistiky. Studenti budou na základě analýzy zvolené problematiky řešit otevřené otázky, které znamenají nejen posun ve vědeckém bádání, ale jsou též přínosem k optimalizaci obchodního styku.
Sylabus
Poslední úprava: doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (28.10.2018)

Předmětem výkladu jsou zejména tato témata:

1)      Současnost a nové trendy českého obchodního práv a jeho europeizace

2)      Koncepce a způsoby jednání podnikatele  

3)      Obchodní korporace – kogentní a dispozitivní v jejich právní úpravě

4)      Právní postavení společníků a členů volených orgánů obchodních korporací

5)      Právo podnikatelských seskupení – české, zahraniční a evropské přístupy a jejich projevy v právní úpravě a judikatuře

6)      Specifika postavení podnikatele v právních vztazích

7)      Soutěžní právo – současnost a nové trendy

Studijní opory
Poslední úprava: doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (28.10.2018)

ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I., DĚDIČ, J. a kolektiv: Obchodní právo – podnikatel, podnikání, závazky s účastí podnikatele. 1. vydání.  Praha: Wolters Kluwer ČR 2016, s. 736.

ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací.  1. vydání.  Praha: Wolters Kluwer ČR 2015, s. 640.

HURYCHOVÁ, K., TOMÁŠEK, P., ZVÁRA, M.: Obchodní korporace v judikatuře českých a zahraničních soudů.  Univerzita Karlova v Praze. Nakladatelství Karolinum 2016.

DĚDIČ, J.; Lasák, J.; Kříž, J. a kol. Judikatura k rekodifikaci. Obchodní společnosti. Praha: Wolters Kluwer ČR 2015, s. 416.

DAVIES, P. Introduction to Company Law. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 2010.

SCHMIDT, K.: Gesellschaftsrecht, 4. vydání, Carl Heymanns Verlag KG 2002.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK