PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Teoretická a metodologická specifika vědy práva životního prostředí - HD325
Anglický název: X
Zajišťuje: Katedra práva životního prostředí (22-KPZP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0 Kv [hodiny/semestr]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.
Anotace
Poslední úprava: doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (28.10.2018)
Předmět „Teoretická a metodologická specifika vědy práva životního prostředí“ je specifický předmět v rámci doktorského studijního programu „Teoretické právní vědy – právo životního prostředí“. Cílem předmětu je poskytnout studentovi tohoto doktorského studijního programu hluboké, komplexní i specifické poznatky týkající se vědy práva životního prostředí a rovněž ekologie. Za tím účelem jsou studenti seznámeni s historií vědního oboru práva životního prostředí, aktuálním stavem poznání v tomto vědním oboru a jsou jim předloženy též možnosti rozvoje oboru do budoucna.
Absolvování tohoto předmětu je pro studenty důležité z hlediska psaní jejich disertační práce, neboť jim je umožněno zasadit svou disertační práci do existujícího teoretického rámce vědního oboru práva životního prostředí. Studenti se rovněž seznámí s potřebným mezinárodním a unijním přesahem práva životního prostředí i ekologie.
Předmět navazuje a prohlubuje znalosti a dovednosti studenta získané v magisterském studijním programu s tím, že důraz je kladen jednak na teoretickou základnu vědního oboru práva životního prostředí a jednak na metodologii tohoto vědního oboru.
Sylabus
Poslední úprava: doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (28.10.2018)

Předmětem výkladu jsou zejména tato témata:

 1)      Pojem práva životního prostředí a ekologie

2)      Historie práva životního prostředí

3)      Systém a členění práva životního prostředí

4)      Východiska, principy a limity práva životního prostředí

5)      Komparace pojetí práva životního prostředí v České republice, sousedních zemích a v zemích „common law“ systému

6)      Unijní rozměr práva životního prostředí a environmentální politiky

7)      Metodologie vědy práva životního prostředí

8)      Mezinárodněprávní aspekty práva životního prostředí

Studijní opory
Poslední úprava: doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (28.10.2018)

Damohorský,M. a kol.: Právo životního prostředí. 3. vydání. C.H. Beck, Praha 2010.

Damohorský, M. – Muellerová,H. – Smolek,M. – Snopková,T.: Zemědělské právo. Nakladatelství Aleš Čeněk, Plzeň 2015.

Damohorský,M.: Environmental Law in the Czech Republic. Westlaw, Washington 2017.

Stejskal, V.:Úvod do právní úpravy ochrany přírody a péče o biologickou rozmanitost. Linde, a.s., Praha, 2006.

Stejskal, V.:Vývojové tendence právní úpravy ochrany přírody. Nakl.Eva Rozkotová, Beroun 2013.

Frankova, M.a kol.: Pozemkové právo. 1.vydání. Nakl. Eva Rozkotová, Beroun 2014.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK