PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Teoretická a metodologická specifika vědy správního práva - HD324
Anglický název: Theoretical and methodological specificity of the science of administrative law
Zajišťuje: Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/10, Kv [HS]
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. JUDr. Jakub Handrlica, LL.M., Ph.D., DSc.
Vyučující: prof. JUDr. Jakub Handrlica, LL.M., Ph.D., DSc.
doc. JUDr. Helena Prášková, CSc.
Anotace
Poslední úprava: prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (28.10.2018)
Studijní předmět „Teoretická a metodologická specifika vědy správního práva“ je v rámci doktorského studijního programu Správní právo východiskem studia ostatních předmětů tohoto doktorského studijního programu. Jeho cílem je poskytnout studentům poznání teoretických základů oboru a umožnit osvojení moderních vědeckých metod a postupů ve výzkumu. Studenti se budou postupně zabývat teorií správních činností a metodami jejich veřejnoprávní, příp. též soukromoprávní regulace, budou seznámeni s teoretickými východisky a metodami tvorby i realizace správního práva, pozornost bude věnována teoretickým konceptům jednotlivých institutů správního práva, studenti si osvojí též metody správného chápání a výkladu právních textů. Zároveň bude kladem důraz na vývojové tendence v chápání a úpravě jednotlivých správně právních institutů, včetně reflexe evropských a mezinárodních souvislostí.
Studijní předmět má studentům napomoci při zpracování jejich disertační práce, umožní jim využít poznatky obecné teorie správního práva na specifický úsek oboru, který si zvolili jako téma disertační práce.
Sylabus
Poslední úprava: prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (28.10.2018)

Předmětem výkladu jsou zejména tato témata:

1.      Teoretický východiska organizace veřejné správy

2.      Teorie správní činnosti

3.      Metody veřejnoprávní regulace správní činnosti

4.      Využití metod soukromoprávní regulace správní činnosti

5.      Teoretická východiska a metody tvorby správního práva

6.      Teoretická východiska a metody realizace správního práva

7.      Hermeneutika a předpisy správního práva

8.      Teoretická východiska a metody kontroly veřejné správy

9.      Teoretické koncepty odpovědnosti ve správním právu

10.    Teoretický základ správních procesů

Studijní opory
Poslední úprava: prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (28.10.2018)

Hendrych, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 9. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016

Sládeček, V. Obecné správní právo. 3. vydání. Praha: ASPI Wolters Kluwer, 2013

Pomahač, R., Pítrová, L. Správní právo I. Univerzita Karlova, Právnická fakulta 2016 O veřejné správě. AUC-I, 2010, č. 1

Svoboda, P. Ústavní základy správního řízení v České republice. Praha: Linde Praha, a.s., 2007

Pomahač, R., Handrlica, J. Evropské správní právo. Praha: C. H. Beck, 2012

Pomahač, R., Handrlica, J., Kryska, D., Pítrová, L., Prášková, H., Staša, J., Svoboda, P. Veřejná správa za rozcestím (právní reflexe). Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2013

Handrlica, J. (ed.) Veřejné právo a právo soukromé. Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2014

Rajchl, J. (ed.). Správní řád. 10 let v akci. Praha: Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016

Prášková, H. Nové přestupkové právo. 1. vydání. Praha: Leges, 2017

Kopecký, M. Právní postavení obcí a krajů. Základy komunálního práva. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2017

Pomahač, R. (ed.) Veřejné a soukromé právo (správní a trestní aspekty). Praha: Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017

Pomahač, R., Kopecký, M., Pítrová, L., Prášková, H., Staša, J. Správní právo. Casebook. Praha: Wolters Kluwer, 2018

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK