PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Farmakognozie, Farmaceutická chemie, Kontrola chemických léčiv, Farmakologie, Farmaceutická technologie, Sociální farmacie - GF500
Anglický název: Pharmacognosy, Pharmaceutical Chemistry, Pharmaceutical Analysis, Pharmacology, Pharmaceutical Technology, Social Pharmacy
Zajišťuje: Sekce pro státní závěrečné zkoušky (16-16900)
Fakulta: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, SZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Vysvětlení: (SZZK Farmacie)
Garant: doc. RNDr. Jaroslav Dušek, CSc.
prof. PharmDr. František Trejtnar, CSc.
prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc.
Anotace - angličtina
State exam of clinical of social pharmacy according to specialization of student
Poslední úprava: VLCEK/FAF.CUNI.CZ (08.03.2018)
Literatura -

Povinná:

 • Vlček J, Fialová D,Maly J, Pávek P, Halačová M, Doseděl M, Kotolová H, Horská K. Koncepce oboru klinická farmacie. In Česká a slovesnká farmacie. (2014): 3-20.

Povinná:

 • null. . In Vlček, Jiří, Fialová, Daniela. Klinická farmacie I . Praha: Grada, 2010, s. -. ISBN 978-80-247-3169-8..
 • null. . In Vlček, Jiří, Vytřísalová, Magda. Klinická farmacie II . Praha: Grada, 2014, s. -. ISBN 978-80-247-4532-9..
 • null. . In Walker, Roger Whittlesea, Cate (eds.). Clinical pharmacy and therapeutics . Edinburgh: Churchill Livingstone/Elsevier, 2012, s. -. ISBN 978-0-7020-4294-2..
 • null. . In Zych, Jiří. Sociální farmacie . Praha: Karolinum, 1993, s. -. ISBN 80-7066-819-9..
 • null. . In Vlček, Jiří, Dalecká, Radka. Základy farmakoepidemiologie, farmakoekonomiky a farmakoinformatiky . Praha: Remedia, 2005, s. -. ISBN 80-903555-0-1..
 • null. . In Strom, Brian L. Kimmel, Stephen E. Hennessy, Sean (eds.). Pharmacoepidemiology . Chichester, West Sussex, UK: Wiley-Blackwell, 2012, s. -. ISBN 978-0-4706-5475-0..

Poslední úprava: VLCEK/FAF.CUNI.CZ (08.03.2018)
Sylabus -

Doktorská státní zkouška z klinické farmacie je rozdělena do 3 oblastí- Sekce A, B, C:

Sekce A:

 U nosologických jednotek je student doktorského studia schopen definovat cíle léčby, základní možnosti diagnostiky nutné pro racionální volbu léčiv, strategie léčby u akutní a chronické fáze nemoci (doložit důkazy – jsou-li- že je dosaženo cílů léčby, rychlost, délka intervence, rozdíly) a uvést různé možnosti pochybení při dosahování cílů léčby (volba dávkování, časování, způsob podání léčiva, lékové non-adherence nemocného, režimová opatření, komedikace včetně OTC, monitorování léčby, atd.).

Strategie související s farmakoterapií definovat základní dávkové schémata a základní rizika  - NÚ, lékové interakce, kontraindikace a obvyklá léková pochybení a hledat způsob jejich minimalizace pomocí nástrojů farmaceutické péče: způsob podání, míra lékové adherence, monitorování, režimová opatření, revize farmakoterapie a doplňková léčba bez předpisu).

 

Arteriální hypertenze

Srdeční selhávání

Tachykardizující poruchy rytmu

Algická forma ischemické choroby srdeční

Ischemická choroba dolních končetin

Hluboká žilní trombóza

Náhlá cévní příhoda mozková

Léčba chronické bolesti

Léčba akutní bolesti

Primární a sekundární prevence aterosklerózy

Vředová choroba gastroduodenální

Refluxní choroba jícnu

Průjem

Zácpa

Chronické záněty střeva

Pankreatitidy

Renální postižení

Astma bronchiale

Chronická obstrukční plicní choroba

Deprese a úzkostné poruchy

Demence

Schizofrenie

Bipolární porucha

Epilepsie

Parkinsonova choroba

Bolesti hlavy

BHP a inkontinence moči

Obecné zásady racionální léčby infekčních onemocnění

Infekční choroby dýchacích cest

Infekční choroby urogenitálního traktu

Systémová virová onemocnění

Anémie

Hypotyreóza a hypertyreóza

Dnavá artritída

Revmatoidní artritída

Poruchy spánku

Diabetes mellitus

Osteoporóza

Osteoartróza

Leukémie

Sekce B:

Analýza nežádoucích účinků ev. signálů NÚ a jejich řešení pomocí tří pilířů: 1/ teoretické rizikové faktory; 2/ možnosti monitorování NÚ a relevantních rizikových faktorů a 3/ relevantní způsoby minimalizace rizika na úrovni způsobu podání, lékové adherence, monitorování, revize farmakoterapie, režimových opatření, podpůrné léčba OTC léčivy a potravními doplňky.

Hypokalémie, hyperkalémie

Hypomagnezémie

Hyperkalcémie, hypokalcémie

Hypoglykémie, hyperglykémie

Acidóza, alkalóza

Bradykardie, tachykardie

Poruchy vizu

Zácpa

Průjem

Kašel

Zvýšená hladina kreatininu

Zvýšená hladina kyseliny močové

Zvýšená hladina kreatinkinázy

Zvýšená aktivta ALT, AST

Zvýšená hladina laktátu a laktátová acidóza

Prodloužení QT intervalu

Senioři  – základní rizika farmakoterapie a možnosti jejich minimalizace

Těhotné  a kojící ženy– základní rizika farmakoterapie a možnosti jejich minimalizace

Dětský věk  – základní rizika farmakoterapie a možnosti jejich minimalizace

Nemocní se selhávajícími ledvinami nebo na dialýze – základní rizika farmakoterapie a možnosti jejich minimalizace

Nemocní s jaterním selháváním – základní rizika farmakoterapie a možnosti jejich minimalizace

Genomické signály rizik a využití genomiky v individualizaci farmakoterapie

Signály nevhodného používání ATB

Farmakokinetické signály rizik farmakoterapie a využití klinické farmakokinetiky v individualizaci farmakoterapie

Farmakoepidemiologické signály rizik farmakoterapie a jejich využití k tvorbě signálů a změření rizik farmakoterapie v algoritmu SAZE

 

sekce C: student nasbírá do termínu SZZK 20 kazuistik a zpracuje je  – analyzuje dosažení cílů a minimalizuje rizika formou algoritmu SAZE

Komise vybere jednu kazuistiku a ta bude v rámci zkoušky diskutována

 

 

Doktorská státní zkouška ze sociální farmacie

 

 

 

Okruhy u zkoušky budou diskutovány z pohledu obecných zásad managementu, regulací a využívání nástrojů k dosahování cílů různých politik (zdravotní, lékové, antibiotické, sociální),  regulačních nástrojů pro zajištění dostupnosti, kvality, účinnosti a bezpečnosti léčiv a analýza efektivity regulačních opatření z mezinárodního pohledu  kritická analýza zkušeností v ČR a zařazení do mezinárodního a historického kontextu.

 

 

 

 

 

 1. Charakteristika vývojových etap farmacie a jejich odraz v české národní minulosti, místo a úloha farmacie ve vývoji zdravotnictví
 2. Farmaceutická historiografie a muzeologie – charakteristika, funkce, význam, muzea
 3. Sociální farmacie – charakteristika, rozsah, postavení v systému farmaceutických věd, vztah k sociálnímu lékařství
 4. Teorie zdraví a nemoci – definice zdraví a nemoci, fáze nemoci, příčiny nemoci, význam
 5. Zdravotní stav obyvatelstva – ukazatelé, stanovení, problémy
 6. Přehled zdravotnických systémů – charakteristika, jejich přednosti a nevýhody
 7. Sociální politika a sociální péče v ČR – charakteristika, systémy, postavení, zásady, problémy
 8. Zdravotní politika v ČR – charakteristika, jednotlivé ovlivňující subjekty, koncepce, problémy
 9. Léková politika v ČR – charakteristika, cíle, jednotlivé ovlivňující subjekty, aspekty, nástroje a jejich regulační možnosti, srovnání se zahraničím
 10. Řízení zdravotnictví v ČR – organizační struktura, postavení ministerstva zdravotnictví, regionů a obcí, problémy
 11. Léčebně preventivní péče – charakteristika, rozdělení, ambulantní a lůžková zdravotnická zařízení, kvalita péče – akreditace zdravotnických zařízení
 12. Ochrana veřejného zdraví – hygienická služba, preventivní lékařství - rozdělení, právní předpisy, organizace, zásady práce
 13. Podpora zdraví – postavení, význam, tématika, metodika, zdravotní výchova
 14. Zdravotní pojištění – principy, postavení,modely zdravotního pojištění a jejich výhody a nevýhody, instituce, dostupnost zdravotní péče
 15. Financování ve zdravotnictví – celkový přehled, jednotliví plátci (pacient, zdravotní pojišťovna, jiný plátce), kapitace, platba za výkon,  
 16. Úhrada léčivých přípravků – obecné principy, jejich praktické uplatnění, odlišnost proplácení léčivých přípravků lékárnám nebo ostatním zdravotnickým zařízením
 17. Etika ve zdravotnictví – etické aspekty péče o zdraví, práva a povinnosti zdravotnických pracovníků a pacientů, profesní řády ČLK, etické kodexy ve zdravotnictví a průmyslu, etika ve zkoušení léčiv – etické komise, etické problémy
 18. Pracovníci ve zdravotnictví – kategorie, právní předpisy, výchova a další vzdělávání,
   právní zodpovědnost, problémy
 19. Pracovníci lékárenské péče – právní předpisy, rozsah činnosti, dělba práce, vzdělávání, právní zodpovědnost, etika výkonu povolání
 20. Mezinárodní spolupráce ve zdravotnictví a ve farmacii – význam, organizace, postavení, úkoly, (WHO, Červený kříž, FIP, PGEU, ESCP, EAHP, atd.)
 21. Odborné a stavovské organizace farmaceutů a ostatních zdravotnických pracovníků – význam, postavení, právní předpisy
 22. Farmaceutický výzkum – charakteristika, úkoly, metody, instituce, trendy do budoucna
 23. Farmaceutická výroba – charakteristika, specifika výroby léčiv, správná výrobní praxe, marketing, trendy do budoucna
 24. Farmaceutická velkodistribuce – charakteristika, správná distribuční praxe, problémy, trendy do budoucna
 25. Farmaceutická kontrola – charakteristika, postavení, úkoly, instituce, trendy do budoucna
 26. Kontrola léčiv – rozdělení, jednotlivé stupně, bezpečnost léčiv, farmakovigilance
 27. Farmaceutické školství – rozdělení, rozsah, úkoly, současný stav, trendy do budoucna
 28. Správné praxe ve farmacii – obecné principy, charakteristika jednotlivých typů, význam
 29. Farmakoepidemiologie – charakteristika, předmět zájmu, metody, základní typy studií, význam
 30. Farmakoekonomika – charakteristika, metody, význam, spotřeba léčiv
 31. Farmakoinformatika – charakteristika, role, informační zdroje o léčivech, medicína založená na důkazech
 32. Lékopisná a obdobná literatura – charakteristika, význam, vývoj, současný stav, problémy
 33. Základní právní předpisy ve zdravotnictví v ČR
 34. Základní právní předpisy ve farmacii v ČR
 35. Léčiva – právní předpisy, názvosloví, etická a generická léčiva, orphan drugs, OTC léčiva, licence, registrace, vztah léčiva a parafarmaceutika
 36. Problematika návykových látek a prekurzorů – právní předpisy, rozdělení, zacházení s nimi, drogová závislost, zneužívání
 37. Falšování léčiv – charakteristika, význam, možnosti snížení rizika
 38. Reklama na léčiva – význam, právní předpisy, regulace; reklama v lékárně - celkově
 39. Farmaceutická péče – definice, charakteristika jednotlivých prvků, současný stav, trendy do budoucna, lékové záznamy pacienta
 40. Lékárenská péče – správná lékárenská praxe, právní předpisy, jednotlivé činnosti, inspekce, ekonomika, objektivní sledování činnosti a jakosti poskytovaných služeb
 41. Psychologie a sociologie v práci lékárníka – komunikace s pacienty, spolupráce s ostatními zdravotnickými pracovníky, řídící činnost, veřejná činnost lékárníka ve společnosti
 42. Léková pochybení – důvody, rizika, možnosti řešení
 43. Pacient a léčiva – problémy, compliance, adherence a konkordance, návyk, zneužívání léků
 44. Samoléčení – definice, všeobecný algoritmus výběru vhodné terapie, alternativní farmacie a medicína
 45. Výdejní činnost v lékárně – charakteristika, rozsah, dispenzace léčivých přípravků, ovlivnění compliance pacientů, moderní metody spolupráce lékárník – pacient – lékař
 46. Příprava léčivých přípravků v lékárnách – charakteristika, význam, rozsah, právní předpisy, správná lékárenská praxe v oblasti přípravy, specifika přípravy ve veřejných a nemocničních lékárnách
 47. Ekonomika lékárenské péče – cenotvorba v lékárně, příjmy a náklady lékárny, spolupráce se zdravotními pojišťovnami, ekonomická administrativa, marketing
 48. Nemocniční lékárenství – význam, úkoly, specifika, problémy
 49. Klinická farmacie – charakteristika, význam, praktické uplatnění, problémy, trendy do budoucna
 50. Ostatní odborné činnosti a specializované služby v lékárně – činnost kontrolní, zásobovací, informační a konzultační, vzdělávací; specializované služby pro pacienty a zdravotnická zařízení; nepoužitelná léčiva – právní předpisy, definice, důvody, rizika, možnosti řešení 

 

 Studentovi budou zadány tří okruhy

 

Poslední úprava: VLCEK/FAF.CUNI.CZ (08.03.2018)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK