PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Preklinické hodnocení léčiv - GF376
Anglický název: Preclinical drug testing
Zajišťuje: Katedra farmakologie a toxikologie (16-16170)
Fakulta: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:24/0, Zk [HS]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PharmDr. František Trejtnar, CSc.
Patří mezi: 4.ročník 2023/24 Farmacie
4.ročník 2023/24 Farmacie (FAR)
Anotace
Cílem předmětu je posluchače všestranně seznámit se základy preklinického zkoušení léčiv. Základními oblastmi, na které je studium zaměřeno, bude popis vybraných in vitro a in vivo metod - představeny budou metody pro studium farmakodynamiky i farmakokinetiky. Další oblastí, které se předmět věnuje je preklinické hodnocení toxikologických parametrů léčiv. Nedílnou součástí je i shrnutí způsobu organizace a právních a etických norem, kterými se testování řídí.
Poslední úprava: Trejtnar František, prof. PharmDr., CSc. (28.09.2022)
Podmínky zakončení předmětu

Předmět je zakončen písemným testem (úspěšnost je podmíněna 60% správných odpovědí).  

Poslední úprava: Trejtnar František, prof. PharmDr., CSc. (28.09.2022)
Literatura

Doporučená:

Poslední úprava: Trejtnar František, prof. PharmDr., CSc. (28.09.2022)
Sylabus

Historický vývoj testování léčiv

 

Farmakodynamické testy v preklinickém výzkumu

 

·         Testy na molekulární úrovni, analýza interakce ligand-receptor/enzym

·         In silico testování/počítačové modelování

·         Testovací metody na úrovni buněčné a orgánové

·         In vivo testy – etické principy, legislativa, přehled nejdůležitějších testovacích modelů

·         Příklady testování vybraných farmakologických účinků in vivo (testování CNS účinků, testování vybraných kardiovaskulárních účinků, testování protizánětlivého účinku, testování antiastmatického účinku)

 

Studie pro charakterizaci farmakokinetiky

·         Význam ADME pro vývoj léčiv

·         In silico predikce ADMETox

·         Modely studia metabolické stability a metabolické profilování

·         Modely pro studium absorpce v preklinice

·         Studium vazebnosti na plazmatické proteiny

·         Modely pro hodnocení přestupu látek přes hematoencefalickou bariéru

·         Metody stanovení základních farmakokinetických parametrů in vivo

·         Studium interakce látek s nukleárními receptory

·         Testování interakce s transportními systémy in vitro a in vivo (efluxní, influxní transportéry, veličiny pro popis interakcí látek s transportéry in vitro, knockout modely)

 

Toxikologické testy in vitro

·         Testování cytotoxicity (metody, používané parametry)

·         Přehled metod pro hodnocení genotoxicity a chromozomálního poškození

·         Aplikace nových 3D jaterních a ledvinných modelů 

 

Toxikologické testy in vivo

·         Legislativní rámec, alternativní metody

·         Používané modely, charakteristika, limity užití

·         Provádění toxicity po jednorázovém podání

·         Design a provádění studií při testování toxicity po opakované aplikaci

·         Testy karcinogenity in vivo

·         Metody pro testování embryotoxicity a teratogenity

·         Testy lokální dráždivosti

·         Veličiny používané pro popis toxicity (LD50, NOAEL, LOAEL, T25)

 

 

Uplatnění moderních zobrazovacích metod v preklinickém testování

Organizace a pravidla preklinického hodnocení – regulační autority, SLP

Poslední úprava: Trejtnar František, prof. PharmDr., CSc. (28.09.2022)
Metody výuky

Základní metodou výuky jsou přednášky a semináře.

Poslední úprava: Trejtnar František, prof. PharmDr., CSc. (28.09.2022)
Požadavky ke zkoušce

Žádné speciální požadavky nejsou. 

Poslední úprava: Trejtnar František, prof. PharmDr., CSc. (28.09.2022)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK