PředmětyPředměty(verze: 875)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Odborná jazyková příprava II - GF268
Anglický název: Foreign Language for Special Purposes II
Zajišťuje: Oddělení odborné jazykové přípravy (16-16250)
Fakulta: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/28 Z [hodiny/semestr]
letní s.:0/28 Z [hodiny/semestr]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Vysvětlení: (2.ročník F,ZBP,ZBK)
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Zuzana Katerová
Patří mezi: 2.úsek 2019/20-Farmacie
2.úsek 2019/20-ZBIO
Rozvrh   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Katerová (14.12.2017)
Výuka jazyků v rámci odborné jazykové přípravy je nepovinná. Studenti musí však složit zkoušku z jednoho světového jazyka do konce 2.ročníku. Program odborné jazykové přípravy je plánován na 4 semestry (1. a 2.ročník magisterského)a pokrývá svým rozsahem požadavky ke zkoušce na konci 2.ročníku. Posluchači si mohou zapsat kurzy odborného jazyka pouze pro celý ročník, tj. oba semestry 1. ročníku nebo / a oba semestry 2.ročníku. Účast na seminářích a složení zápočtu jsou pak pro ně povinné a směřují k úspěšnému vykonání zkoušky. V rámci seminářů se studenti seznamují s odbornou slovní zásobou a stylem odborného textu. Výuka odborného jazyka je propojena s obecnými tématy a doplněna konverzací se zaměřením na upevňování a rozvíjení všech jazykových dovedností. Cílem výuky je prohloubení znalostí jazyka na úrovni středně pokročilý až pokročilý (úroveň B2-C1 podle EJP) a zvládnutí odborné slovní zásoby a gramatických struktur do té míry, aby byl student schopen dorozumět se na běžné i odborné úrovni, hovořit o své specializaci, číst v originále odbornou literaturu a písemně se vyjadřovat k problematice svého oboru.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Ing. Josef Marek (06.02.2018)

Podmínky k zápočtu
Podmínkou složení zápočtu z předmětu Odborná jazyková příprava II – anglický jazyk/něměcký jazyk/francouzský jazyk pro studijní program Farmacie je aktivní (75%) účast na seminářích; vypracování referátu/prezentace/příprava diskuze, pokud jsou zadány; a úspěšné (70%) zvládnutí písemného zápočtového testu (překlad slovní zásoby a odborných vět, doplňování slov do textu, definice odborných pojmů, gramatika, výběr z více odpovědí aj.) na závěr semestru.

Literatura
Poslední úprava: SKRIPSKA/FAF.CUNI.CZ (11.06.2008)

Angličtina

Havlíčková, I., Dostálová, Š., Katerová, Z.: English For Pharmacy and Medical Bioanalytics, Praha, Karolinum 2008

Mánek, B.: Textová učebnice angličtiny pro farmaceuty, Praha, SPN 1994 ? doplňkový text

Němčina

Zahradníčková, B.: Textová učebnice němčiny pro studenty Farmaceutické fakulty, Karolinum, Praha 2002

Berglová, E., Formánková E., Mašek M.: Moderní gramatika němčiny, Fraus, Plzeň 2002

Bendová, V., Kettnerová D., Tesařová L.: Němčina pro pokročilé samouky, SPN, Praha 1993 a násl.

Francouzština

Kunešová, K.: Le français de spécialité (pharmacie, médecine), Praha, Karolinum 2005

Hendrich, J., Radina O., Tláskal J.: Francouzská mluvnice, SPN, Praha 1991 a násl.

Miličková, L.: 223 cvičení z francouzské mluvnice, MC nakladatelství, Brno 1994

Taišlová, J.: Mluvnice francouzštiny, Leda, Praha 2002

Taišlová, J.: Mluvnice francouzštiny (Pracovní sešit), Leda, Praha 2002

Tionová, A.-Janovcová E.-Loucká H.-Sládková M.: Francouzština pro pokročilé, Praha, Leda 2000

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Václav Koula (30.01.2018)

Angličtina

2. ročník
Zimní semestr

 • Human Physiology
 • Parts of the Body, Organs
 • Systems of the Human Body (Integumentary, Skeletal, Cardiovascular, Lymphatic)
 • Systems of the Human Body (Digestive, Urinary, Nervous, Endocrine, Reproductive)
 • Brain
 • Types of Intelligence
 • Heart
 • Heart Diseases
 • Cholesterol
 • Cholesterol and Related Diseases
 • Bacteria
 • Diseases Caused by Bacteria
 • Viruses
 • Diseases Caused by Viruses

 

Letní semestr

 • Pharmacology
 • Clinical and Experimental Tests of the New Drugs
 • Division of Drugs
 • Drug Abuse
 • Solid and Semi-solid Dosage Forms
 • Liquid Dosage Forms
 • The Value of Vitamins
 • The Value of Minerals
 • Hormones
 • Antibiotics
 • Medical Prescription
 • My favourite Pharmaceutical Discipline
 • Careers in Pharmacy
 • Work Experience
Němčina

2.ročník
Zimní semestr
a.
o Stärke
 • Opium (Drogenprobleme, Missbrauch von Medikamenten)
 • Der menschliche Körper (Anatomie, Physiologie)
 • Die Krankheitserreger (Bakterien und Viren)
 • Impfstoffe und Seren (eine konkrete Infektionskrankenheit)
 • Pharmakologie und Toxikologie (Antibiotika, Chemotherapie maligner Tumore, Vitamine)
 • Das Gesundheitswesen
 • Das Rezept
  b.
 • Wenn man krank ist
 • Regeln einer gesunden Ernährung
 • Körperbehinderte Menschen unter uns
 • Bedeutung der Wissenschaft ? Nobelpreis
 • AFW ? einige Beipackzettel

 

Letní semestr
a.

 • Das Arzneibuch (einzelne Monographien, das neueste Tschechische Arzneibuch)
 • Arzneiformen
 • Pulver, Tabletten, Dragées
 • Abkochungen und Aufgüsse
 • Salben und Stuhlzäpfchen
 • Die Apotheke (Haus-, Reiseapotheke?)
 • Die pharmazeutische Industrie
 • Computer in der Pharmazie
  b.
 • Aus der Geschichte der Pharmazie
 • Umweltproblematik
 • Studienaufenthalt im Ausland (Praktikum in einer deutschen Apotheke ? Lebenslauf)
 • Bibliotheken (Fachzeitschriften, Wörterbücher, Resümee)
 • Neue Krankheiten, neue Medikamente, neue Verpackungsmaterialen und - Techniken,
 • Homöopathie und andere aktuelle Probleme
Francouzština

2.ročník
Zimní semestr
a.
 • Pharmacologie
 • Galénique moderne
 • Antibiotiques
 • Vitamines
 • Alcalo?des
 • Drogues
 • Médicaments anticancéreux
 • Effets indésirables des médicaments
 • Formes hydrosolubles
  b.
 • Probl?mes actuels de la drogue
 • Alcoolisme, tabagisme
 • Santé, maladies
 • Maladies incurables
 • Vieillesse
 • Stratégies de conversation
 • Résumé

 

Letní semestr
a.

 • Santé publique
 • Législation pharmaceutique
 • Hygi?ne
 • Epidémiologie
 • OMS
 • Homéopathie
 • Phytothérapie
 • Ecologie - environnement
 • Toxicologie
  b.
 • Politique et santé
 • Aide humanitaire
 • Assistance sociale
 • Transport
 • Discussion, débat, conférence
 • Bibioth?ques, média
 • Intervention, communication, exposé, rapport

 

Studijní opory
Metody výuky
Poslední úprava: Ing. Josef Marek (06.02.2018)

Seminář

Výuka Odborné jazykové přípravy II ve studijním programu Farmacie je ve 2. úseku studia rozdělena do dvou semestrů a probíhá v každém semestru 1x týdně po dobu 2 vyučovacích hodin tj. 90minut, celkem za oba 2 semestry je tento předmět vyučován 56 vyučovacích hodin.

V seminářích se procvičují jazykové dovednosti (poslech, porozumění textu, procvičování slovní zásoby a frází, procvičování gramatických jevů, mluvený a psaný projev) dostupnými moderními metodami. Velký důraz je kladen na samostatný projev studentů.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Katerová (21.12.2017)

Požadavky ke zkoušce

Zkoušku z anglického/německého/francouzského jazyka je možné vykonat v průběhu prvních dvou ročníků (pokud student nenavštěvuje seminární cvičení), nebo do konce 3. ročníku (navštěvuje-li student seminární cvičení, která svým rozsahem pokrývají požadavky ke zkoušce).

Zkouška se skládá ze dvou částí: a) písemného testu zaměřeného na odbornou farmaceutickou, lékařskou a zdravotnickou terminologii, slovní zásobu, porozumění odbornému textu a překlad z českého jazyka do anglického jazyka; b) ústní zkoušky zaměřené na slovní projev, zvládnutí gramatiky a slovní zásoby, čtení a překlad textu. Studentovi je během ústní části zkoušky zadána jedna z níže v sylabu uvedených 30 otázek, prověřuje se znalost slovní zásoby k danému tématu a případně jsou položeny doplňující otázky. Písemná i ústní část zkoušky vycházejí z učebních textů a materiálů povinné literatury. 

Hodnocení písemného testu: 100 bodů

Hodnocení ústní části zkoušky: 100 bodů

Pro úspěšné složení zkoušky je třeba získat 70 % z celkového počtu bodů.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK