PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Imunologie - GF143
Anglický název: Immunology
Zajišťuje: Katedra biologických a lékařských věd (16-16150)
Fakulta: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: zimní s.:42/14, Z+Zk [HS]
Počet míst: neomezen / 270 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Vysvětlení: (F,2.r.)
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PharmDr. Jana Urbánková Rathouská, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Zdravotnické obory > Klinické předměty
Patří mezi: 2.ročník 2023/24 Farmacie
Korekvizity : GF181
Prerekvizity : GF366
Je korekvizitou pro: GF234, GF181
Je prerekvizitou pro: GF305
Anotace -
Imunologie je nedílnou součástí souboru disciplín zaměřených na poznání biologické podstaty člověka. Hlavním cílem výuky je seznámit posluchače s principy fungování imunitního systému jako celku, s jeho rolí v homeostáze, a to jak za fyziologických tak za patologických podmínek. Zdůrazněny jsou rovněž praktické dopady imunologického výzkumu, zejména v oblasti zdravotnické laboratorní metodologie a při prevenci a terapii řady chorob. Vzhledem k tomu, že v klinické i experimentální imunologii se úspěšně uplatňují absolventi Farmaceutické fakulty, je tato disciplína koncipována jako jedna z možností budoucího profesního uplatnění.
Poslední úprava: Urbánková Rathouská Jana, PharmDr., Ph.D. (21.09.2023)
Podmínky zakončení předmětu

Dosažení zápočtu a úspěšně složená zkouška.

Pro zápočet je třeba absolvovat cvičení bez neomluvených absencí, mít úšpěšně absolvovaný zápočtový test a odevzdané protokoly hodnocené 2 a lepší.

Zkouška se skládá z testu mnohotného výběru, písemného minieseje a z ústní části. Hodnocení všech tří částí je komplexní.

Poslední úprava: Urbánková Rathouská Jana, PharmDr., Ph.D. (21.09.2023)
Literatura

Povinná:

 • Jílek, Petr. Imunologie : stručně, jasně, přehledně. Praha: Grada, 2014, 96 s. ISBN 978-80-247-4822-1.
 • Hořejší, Václav, Bartůňková, Jiřina, Brdička, Tomáš Špíšek, Radek. Základy imunologie. Praha: Triton, 2013, 330 s. ISBN 978-80-7387-713-2.

Doporučená:

 • Krejsek, Jan, Andrýs, Ctirad, Krčmová, Irena. Imunologie člověka. Hradec Králové: Garamon s.r.o., 2016, 495 s. ISBN 978-80-86472-74-4.

Poslední úprava: Urbánková Rathouská Jana, PharmDr., Ph.D. (21.09.2023)
Sylabus
 • Buňky imunitního systému, lymfoidní orgány, systém lymfatických cév.

 • Vznik a vývoj buněk imunitního systému, podstata imunokompetence.

 • Nespecifická imunita humorální (komplementový systém) a buněčná (fagocytóza)

 • Antigeny, pojem imunogenita, antigenní determinanta, hapten.

 • Hlavní histokompatibilitní komplex člověka, jeho biologický význam, základy imunogenetiky.

 • Molekuly specificky rozpoznávající antigen, imunoglobuliny, podstata diverzity protilátek a receptorů lymfocytů T. Jerneho teorie idiotyp-antiidiotypové sítě.

 • Reakce antigenů a protilátek, základy imunochemie, principy sérologie.

 • Adaptivní imunita - specifická imunitní odpověď protilátková a buněčná.

 • Imunologická paměť, principy vakcín.

 • Imunita protiinfekční, protinádorová, transplantační.

 • Imunologická tolerance, důsledky její ztráty.

 • Nespecifická imunita, fagocytóza, komplement, podstata zánětu.

 • Regulace imunity, cytokiny, adhezivní molekuly, kostimulační molekuly v kooperaci buněk imunitního systému.

 • Imunitní systém jako součást struktur zajišťujících homeostázu.

 • Imunodeficity, autoagresivní choroby, alergie, AIDS - přehled.

 • Imunologické metody a jejich použití v klinických laboratořích.

 • Hodnocení fagocytární aktivity, stanovení aktivity komplementu, stanovení a identifikace patologických imunoglobulínů, stanovení specifických protilátek, identifikace povrchových znaků na imunocytech, určení histoinkompatibilitních antigenů.

Poslední úprava: Urbánková Rathouská Jana, PharmDr., Ph.D. (21.09.2023)
Studijní opory

Jílek P., Rathouská J., Úvod do imunologie, kurz Moodle, Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta, Katedra biologických a lékařských věd, http://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=3605 (Imunologie (cuni.cz))

Imunologie:  https://intranet.faf.cuni.cz/Studijni-materialy/Ostatni/?path=studijní+opory+zbio+kombi  (oddíl 016)

Poslední úprava: Urbánková Rathouská Jana, PharmDr., Ph.D. (21.09.2023)
Metody výuky

Přednášky, cvičení s praktickou částí, seminář, samostudium s využitím doporučené literatury a opor.

Poslední úprava: Urbánková Rathouská Jana, PharmDr., Ph.D. (21.09.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK