PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Využití radiofarmak v klinické praxi a jeho perspektivy - GDFX07
Anglický název: The use of radiopharmaceuticals in clinical practice and its prospects
Zajišťuje: Katedra farmakologie a toxikologie (16-16170)
Fakulta: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: ústní
Rozsah, examinace: 0/0, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. PharmDr. František Trejtnar, CSc.
Anotace -
Předmět má sloužit pro doplnění základního rozsahu znalostí radiofarmacie s důrazem na získání pokročilých znalostí o nejnovějším vývoji v oblasti nukleární medicíny. Předmět by měl sloužit jako teoretického východisko pro výzkumnou práci doktorandů v oblasti radiofarmacie a farmakologie. Cílem je nejen získání informací o nových radiofarmacích a jejich složení, ale i o metodách pro jejich přípravu a způsobech hodnocení a provádění kontrolních analýz. V rámci tohoto předmětu bude kladen důraz i na klinické využití radiofarmak a přístrojové hodnocení při jejich aplikaci pacientům. Studenti se budou moci seznámit s mechanismy, na kterých je založeno využití novějších a vývojových radiofarmak, se způsoby radioaktivního značení těchto látek, přístroji a metodami hodnocení kvality a s přístrojovým vybavením používaným v klinické praxi pro PET a SPECT. Zahrnuta budou i pravidla pro práci s radioaktivními látkami.
Poslední úprava: Trejtnar František, prof. PharmDr., CSc. (14.02.2019)
Literatura -

Doporučená:

  • Saha, Gopal B.. Fundamentals of nuclear pharmacy. Švýcarsko: Springer International Publishing AG, 2018, 428 s. ISBN 978-3-319-57579-7.

Poslední úprava: Trejtnar František, prof. PharmDr., CSc. (14.02.2019)
Požadavky ke zkoušce -

Charakteristika nových a vývojových radiofarmak z oblastí:
• diagnostiky chorob centrálního nervového systému
• diagnostiky renálních onemocnění
• diagnostiky kardiovaskulárních onemocnění
• radiodiagnostiky plicních patologií
• diagnostiky jaterních nemocí
• diagnostiky nemocí kostí
• diagnostiky nádorových onemocnní

Novinky v radioterapeutickém využití radiofarmak při:
• terapii myeloproliferativních chorob
• paliativní léčbě metastáz
• při léčbě dalších nádorových onemocnění

Pravidla pro práci s otevřenými zářiči

Využití radioaktivně značených látek v experimentálním výzkumu

Přístroje používané pro pozitronovpou emisní tomografii (PET)

Přístoje používané pro jednofotonovou emisní počítačovou tomografii (SPECT)

Poslední úprava: Trejtnar František, prof. PharmDr., CSc. (14.02.2019)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK