PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Speciální instrumentální metody - GB288
Anglický název: Special Instrumental Methods
Zajišťuje: Katedra analytické chemie (16-16140)
Fakulta: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 7
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:ústní
Rozsah, examinace: zimní s.:28/42, Z+Zk [HS]
Počet míst: neomezen / 30 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D.
Patří mezi: 3.ročník 2023/24 LDZ prezenční
Prerekvizity : GB286
Záměnnost : GB149
Je záměnnost pro: GB149
Anotace
Poslední úprava: doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D. (16.09.2022)
Cílem předmětu je prohloubit připravenost posluchačů pro řešení analytických problémů vybranými instrumentálními metodami. Důraz je kladen na optimální volbu metody a postupu vzhledem k povaze vzorku biologického původu, a to na základě hlubokých znalostí podstaty, možností i omezení instrumentálních metod. Praktická cvičení probíhají ve skupině 3 - 4 posluchačů, přičemž specializovaný pedagog individuálně řídí výuku příslušné instrumentální metody včetně vyhodnocení a dokumentace výsledků podle zásad SLP.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D. (16.09.2022)

Podmínkou udělení zápočtu a zkoušky ze Speciálních instrumentálních metod je splnění následujících podmínek:

Praktická cvičení

1.      Absolvování všech praktických cvičení – možnost náhrady po domluvě s vyučujícím

2.      Odevzdání protokolů ze všech praktických cvičení

3.      Dosažení předepsaného počtu bodů ze zápočtového testu

 

Zkouška

1.     Zkouška ze Speciálních instrumentálních metod probíhá v termínech vyhlášených ve Studijním informačním systému, začátek je vždy specifikován.

2.     Pro konání zkoušky je nutný zápočet z praktických cvičení

Zkouška je ústní, okruhy ke zkoušce jsou přístupné ve Studijních materiálech – Studium KACH – Zdravotnická bioanalytika – Speciální instrumentální metody - Obecné

Literatura
Poslední úprava: doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D. (16.09.2022)

Povinná:

 • Klouda, Pavel. Moderní analytické metody. Ostrava: Pavel Klouda, 2003, 132 s. ISBN 80-86369-07-2.
 • Zima, Tomáš. Laboratorní diagnostika. Praha: Galén : Karolinum, 2007, 906 s. ISBN 978-80-246-1423-6.

Doporučená:

 • Skoog, Douglas A.. Skoog and West's fundamentals of analytical chemistry. [Belmont, Calif.]: Brooks/Cole Cengage Learning, 2013, 958 s. ISBN 978-1-285-05624-1.

Volitelná:

 • Nováková, Lucie, Douša, Michal. Moderní HPLC separace v teorii a praxi. Praha: Europrint, 2013, 299 s. ISBN 978-80-260-4243-3.
 • Harvey, David. Modern analytical chemistry. Boston: McGraw-Hill, 2000, 798 s. ISBN 0-07-237547-7.

Sylabus
Poslední úprava: doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D. (16.09.2022)

Sylabus předmětu

 • Úvod do speciálních metod instrumentální analýzy, metody.
 • Atomová absorpční spektrofotometrie, absorpční prostředí, rezonanční čáry spektra, přístrojové zařízení, analytické využití, atomová fluorescenční spektrofotometrie.
 • Luminiscenční analýza, fluorescence, fosforescence, chemiluminiscence, emisní a excitační spektra, fluorimetry, spektrofluorimetry, kvalitativní a kvantitativní využití.
 • Turbidimetrie, nefelometrie
 • Metody vysokofrekvenční spektroskopie, nukleární magnetická resonance, NMR spektrum, analytické využití NMR, hmotnostní spektrometrie, hmotnostní spektrum, analytické využití.
 • Elektromigrační metody, elektroforetická pohyblivost, principy separace, instrumentace, analytické využití k separaci biologických makromolekul. Kapilární zónová elektroforéza, kapilární gelová elektroforéza, kapilární izotachoforéza.
 • Izoelektrická fokusace, micelární elektrokinetická chromatografie. Kapilární elektrochromatografie. Přístrojové uspořádání, aplikační oblasti.
 • Pulzní voltametrické metody. Diferenční pulzní polarografie. Rozpouštěcí voltametrie.
 • Iontovýměnná chromatografie. Metody výměny iontů, katexy, anexy, iontovýměnné rovnováhy, analyzátory aminokyselin, molekulová síta, gelová chromatografie.
 • Automatizace analytických postupů, titrátory, typy a použití analyzátorů.
 • Průtoková injekční analýza, sekvenční injekční analýza, automatizace analytických postupů, principy, přístrojové uspořádání, využití.
 • Atomová absorpční spektrometrie – principy, využití, přístrojové uspořádání

 • Elektroforéza bílkovin, SDS page pro analýzu proteinů, elektroforéza v gelovém uspořádání

 • Průtoková cytometrie - principy, přístrojové uspořádání, její využití v bioanalytické praxi

 • Plynová chromatografie (GC) v analýze těkavých látek, stacionární a mobilní fáze, detektory, deprivatizace v GC, využití GC v rutinních analýzách a toxikologických laboratořích

 • Standardní operační postupy pro práci v analytických laboratořích

 • Základní postupy při obsluze a údržbě analytických přístrojů

Praktická cvičení

 • UV spektrofotometrie – stanovení složek vícesložkových směsí s využitím diode-array detektoru.
 • Fluorimetrie. Polarimetre.
 • Rozpouštěcí voltametrie – stanovení stopových nečistot (těžkých kovů).
 • Potenciometrické stanovení s využitím iontově selektivních elektrod a výpočetní metody dvou standardních přídavků.
 • Kapilární izotachoforéza (ITP). Kapilární zónová elektroforéza (CZE).
 • Vysokoúčinná kapalinová chromatografie (HPLC).
 • Sekvenční injekční analýza (SIA).
 • Průtokové metody v analýze biologicky aktivních látek
Studijní opory
Poslední úprava: doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D. (16.09.2022)

e-laerning; moodle: https://dl1.cuni.cz/enrol/index.php?id=3643

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK