PředmětyPředměty(verze: 875)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Základy dozimetrie a ochrany před zářením - GB192
Anglický název: Principles of Dosimetry and Radioation Protection
Zajišťuje: Katedra farmakologie a toxikologie (16-16170)
Fakulta: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:14/0 Z [hodiny/semestr]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: GF214
Vysvětlení: (ZB prez.1.r.)
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PharmDr. Lucie Hyršová, Ph.D.
Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: PharmDr. Lucie Hyršová, Ph.D. (30.01.2018)
V rámci předmětu Základy dozimetrie a ochrany před zářením se posluchači seznámí se základními vlastnostmi různých typů ionizujícího záření i různými způsoby jeho měření. Dále je výuka zaměřena na interakce ionizujícího záření s hmotou a na jeho biologické účinky. Témata: Zdroje radioaktivity, Fyzikální podstata záření, Interakce radioaktivního záření s hmotou, Jednotky a definice používané v dozimetrii, Biologické účinky ionizujícího záření, Principy radiační ochrany, Detekce a měření radiačního záření, Jaderné reakce.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Ing. Josef Marek (30.01.2018)

Podmínkou udělení zápočtu je úspěšné napsání zápočtového testu.

Literatura -
Poslední úprava: PharmDr. Lucie Hyršová, Ph.D. (30.01.2018)

Doporučená:

Doporučená:

 • Lázníčková, Alice, Lázníček, Milan. Principles of Dosimetry and Radiation Protection. : Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy, 2008, 37 s. ISBN .
 • Martin, Alan D. Harbison, Sam. An introduction to radiation protection. New York: Oxford University Press Inc., 2006, s. ISBN 0-340-88543-2.
 • Lázníček, Milan, Komárek, Pavel. Základy radiofarmacie. Praha: Karolinum, 1998, 106 s. ISBN 80-7184-781-X.

Sylabus -
Poslední úprava: Ing. Josef Marek (30.01.2018)

Úvod do ochrany před zářením

 • Radiační dávka a jednotky
 • Zdroje záření a radiační pozadí
 • Ionizující a neionizující záření
 • Organizace věnující se radiační ochraně

Fyzikální podstata radiačního záření

 • Prvky, atomové a hmotnostní číslo
 • Zákon radioaktivního rozpadu
 • Poločas radioaktivní přeměny
 • Specifická aktivita
 • Přeměny α, β, γ
 • Přeměnová schémata

Interakce radioaktivního záření s hmotou

 • Přímo a nepřímo ionizující záření
 • Průběh a důsledky interakce α a β částic s hmotou
 • Průběh a důsledky interakce γ a X záření s hmotou
 • Průběh a důsledky interakce neutronů s hmotou

Jednotky a definice používané v dozimetrii

 • Absorbovaná dávka
 • Ekvivalentní dávka
 • Efektivní dávka
 • Kolektivní efektivní dávka

Biologické účinky radioaktivního záření

 • Lineární přenos energie
 • Přímé a nepřímé působení záření
 • Biologické důsledky ozáření
 • Vliv záření na buněčný cyklus
 • Radiosensitivita
 • Akutní a pozdní deterministické účinky radioaktivního záření
 • Stochastické účinky radioaktivního záření

Principy radiační ochrany

 • Vnitřní a vnější ozáření organismu
 • Hlavní principy ochrany vzdáleností, časem a stíněním
 • Polovrstva
 • Efektivní rozpadový poločas
 • Dávkové limity
 • Osobní dozimetry
 • Základní principy radiační ochrany při práci v laboratoři

Detekce a měření radiačního záření

 • Princip a využití plynových detektorů (ionizační komory a Geiger-Müllerova detektoru)
 • Princip a využití scintilačních detektorů

Jaderné reakce

 • Průběh štěpných reakcí
 • Jaderné reaktory a jaderné elektrárny
 • Lineární urychlovače částic a cyklotrony
 • Radionuklidové generátory
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK