PředmětyPředměty(verze: 875)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Patobiochemie - GB179
Anglický název: Pathological Biochemistry
Zajišťuje: Katedra biochemických věd (16-16160)
Fakulta: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: zimní s.:42/14 Z+Zk [hodiny/semestr]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Vysvětlení: (ZB navaz.)
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PharmDr. Iva Boušová, Ph.D.
prof. MUDr. Jaroslav Dršata, CSc.
Rozvrh   
Anotace
Poslední úprava: doc. PharmDr. Iva Boušová, Ph.D. (14.12.2017)
Patobiochemie se zabývá poruchami biochemických dějů v organismu, biochemickými změnami v průběhu chorobných stavů a snaží se o jejich vysvětlení na molekulární úrovni. Součástí předmětu na Farmaceutické fakultě jsou též některé aspekty fyziologické biochemie člověka, které do patobiochemie uvádějí (např. biochemie trávení a vstřebávání, syntéza a odbourávání hemoglobinu, metabolismus lipoproteinů apod). Cílem předmětu je připravit studenty navazujícího magisterského studia Zdravotnická bioanalytika pro pochopení významu a molekulárních mechanismů chorob a vysvětlení změn, využívaných v klinickobiochemické diagnostice a monitorování chorob. Zároveň má předmět poskytnout přípravu těm, kteří uvažují o budoucí dráze pracovníka biomedicinského výzkumu. Témata: Oxidační stres a antioxidační ochrana, biochemie zánětu, biochemie novotvarů, dědičné metabolické poruchy, fyziologická a patologická biochemie lipidů, fyziologická a patologická biochemie sacharidů, fyziologická a patologická biochemie látek obsahujících dusík, patobiochemie nervového systému, fyziologická a patologická biochemie purinů a pyrimidinů, biochemie porfyrinů, patobiochemie hormonálních regulací
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. PharmDr. Iva Boušová, Ph.D. (25.10.2019)

Podmínkou udělení zápočtu je splnění následujících podmínek:

 • aktivní účast na seminářích
 • získání min. 56 % bodů z testů na seminářích
 • zpracování a prezentace seminární práce na zadané téma (prezentace zpracovaná v programu PowerPoint

Kombinovaná písemná a ústní zkouška:

Část A: 15 testových otázek s mnohočetným výběrem (max. 15 bodů)
Část B: 5 schémat k doplnění (max. 5 bodů)

K postupu k ústní části zkoušky je třeba získat více než 55 % bodů

Literatura
Poslední úprava: doc. PharmDr. Iva Boušová, Ph.D. (14.12.2017)

Povinná:

 • Masopust, Jaroslav. Patobiochemie buňky . Praha: 2. lékařská fakulta UK v Praze, 2003, 344 s. ISBN 80-239-1011-6.
 • Masopust, Jaroslav, Průša, Richard. Patobiochemie metabolických drah . Praha: Univerzita Karlova v Praze, 1999, 182 s. ISBN 80-238-4589-6.
 • Netopilová, Miloslava, Dršata, Jaroslav, Marklová, Eliška Boušová, Iva. Patologické stavy . Praha: Karolinum, 2008, s. ISBN 978-80-246-1715-2.
 • Netopilová Miloslava, Dršata Jaroslav . Vybrané kapitoly z patobiochemie I. díl. . Praha: Karolinum, 2008, s. ISBN 978-80-246-1576-9.

Doporučená:

 • Murray, Robert K. Bender, David A., Botham, Kathleen M. Kennelly, Peter J. Rodwell, Victor W., Weil, P. Anthony. Ilustrovaná biochemie . Praha: Galén, 2012, 730 s. ISBN 978-80-7262-907-7.
 • Champe, Pamela C., Harvey, Richard A. Ferrier, Denise R.. Lippincott's illustrated reviews: Biochemistry . Baltimore, MD: Lippincott Williams & Wilkins, 2008, 520 s. ISBN 978-0-7817-6960-0.
 • Fernandes, John. Diagnostika a léčba dědičných metabolických poruch . Praha: Triton, 2008, 607 s. ISBN 978-80-7387-096-6.
 • Štípek, Stanislav. Antioxidanty a volné radikály ve zdraví a v nemoci . Praha: Grada, 2000, 314 s. ISBN .

Volitelná:

 • Krejsek, Jan, Andrýs, Ctirad, Krčmová, Irena. Imunologie člověka . Hradec Králové: Garamon s.r.o., 2016, 495 s. ISBN 978-80-86472-74-4.
 • Žák, Aleš, Macášek, Jaroslav. Ateroskleróza : nové pohledy . Praha: Grada, 2011, 183 s. ISBN 978-80-247-3052-3.
 • Silbernagl, Stefan, Lang, Florian. Atlas patofyziologie . Praha: Grada, 2012, 406 s. ISBN 978-80-247-3555-9.

Sylabus
Poslední úprava: doc. PharmDr. Iva Boušová, Ph.D. (14.12.2017)

PŘEDNÁŠKY

Úvod, mechanismy poškození buňky

 • Obecné mechanismy vedoucí k poškození či smrti buňky
 • Hlavní biochemické mechanismy buněčného poškození
 • Sled biochemických a morfologických změny při akutním ischemickém/hypoxickém poškození
 • Chemické poškození

Oxidační stres a antioxidační ochrana

 • Volné radikály, reaktivní formy dusíku a kyslíku (RONS)
 • Vznik volných radikálů a RONS
 • Fyziologické funkce RONS
 • Antioxidační systém organismu
 • Prolomení antioxidační ochrany organismu, oxidační stres
 • RONS v patologických procesech

Biochemie zánětu

 • Fáze zánětlivé odpovědi, lokální znaky zánětu, postup akutní zánětlivé odpovědi
 • Mediátory zánětu - biogenní aminy, kininy, lipidové mediátory, komplement, cytokiny, exogenní mediátory
 • Fagocytóza - mechanismy nitrobuněčného zabíjení
 • Systémové účinky zánětu - reakce akutní fáze, reaktanty akutní fáze, horečka, leukocytóza, hormonální změny, kachexie, bolest
 • Farmakoterapeutické zásahy do metabolismu mediátorů zánětu

Biochemie novotvarů

 • Nádorová onemocnění - základní pojmy, klasifikace
 • Nádorová transformace, metastázování, angiogeneze
 • Apoptóza
 • Faktory vyvolávající nádorovou transformaci - fyzikální, chemické a biologické příčiny vzniku nádorů.
 • Virové nádory. Virové a buněčné onkogeny, růstové faktory, telomery a telomerasa
 • Klinickobiochemické aspekty nádorů

Dědičné metabolické poruchy

 • Charakteristika, patogeneze a následky, dědičnost
 • Klinické projevy, léčba
 • Diagnostika dědičných metabolických poruch - celopopulační a selektivní screening

Fyziologická a patologická biochemie lipidů

 • Trávení a vstřebávání z GIT, poruchy
 • Lipoproteiny - složení, metabolismus
 • Dyslipoproteinémie
 • Biochemie aterosklerózy
 • Poruchy metabolismu složených lipidů – lipidózy

Fyziologická a patologická biochemie sacharidů

 • Trávení a vstřebávání sacharidů, poruchy těchto dějů
 • Základní metabolické cesty sacharidů a jejich poruchy - poruchy metabolismu fruktosy a galaktosy, glykogenózy
 • Složené cukry - poruchy glykosylace, mukopolysacharidózy
 • Regulace glykémie a její poruchy
 • Diabetes mellitus jako komplexní metabolická choroba - biochemie diabetu, molekulární výklad pozdních následků diabetu
 • Metabolický syndrom

Fyziologická a patologická biochemie látek obsahujících dusík

 • Bílkoviny, peptidy, látky nebílkovinného dusíku
 • Trávení bílkovin v GIT, vstřebávání aminokyselin z GIT, poruchy těchto dějů. Intracelulární degradace bílkovin, poruchy.
 • Tvorba a odstraňování amoniaku - biochemický výklad poruch ornithinového cyklu, hepatogenní encefalopatie
 • Dědičné poruchy metabolismu aminokyselin - fenylketonurie, leucinóza, poruchy metabolismu sirných aminokyselin

Patobiochemie nervového systému

 • Poruchy skládání proteinů, následky
 • Degenerativní onemocnění nervového systému - Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba, Huntingtonova chorea, prionová onemocnění

Nukleové kyseliny, metabolismus purinů a pyrimidinů

 • Regulace metabolismu purinů, poruchy, hyperurikémie, dna
 • Regulace metabolismu pyrimidinů, poruchy

Biochemie porfyrinů

 • Syntéza a metabolismus porfyrinů, regulace a jejich poruchy
 • Porfyrie, Hemoglobinopatie
 • Ikterus

Patobiochemie hormonálních regulací

 • Obecné principy hormonální signalizace
 • Endokrinní poruchy - hypofunkce, hyperfunkce
 • Poruchy syntézy a sekrece hormonů kůry nadledvin, poruchy sekrece hormonů štítné žlázy

 

SEMINÁŘE

Zpracování seminární práce na vybrané téma a její prezentace studentem v programu PowerPoint, rozbor a diskuse k vybranému tématu. Test z probrané látky podle tématu semináře.

 • Oxidační stres. Zánět, mediátory a biochemické markery.
 • Biochemie nádorové transformace, nádorové markery.
 • Poruchy metabolismu lipidů a lipoproteinů. Ateroskleróza.
 • Poruchy metabolismu cukrů, diabetes mellitus. Metabolický syndrom.
 • Poruchy metabolismu proteinů. Neurodegenerativní poruchy. Dědičné poruchy metabolismu aminokyselin.
 • Poruchy metabolismu porfyrinů, hemoglobinopatie, ikterus.
 • Poruchy metabolismů purinů a pyrimidinů. Poruchy hormonálních regulací.
Studijní opory
Poslední úprava: doc. PharmDr. Iva Boušová, Ph.D. (14.12.2017)

Studijní opora: Patobiochemie https://intranet.faf.cuni.cz/Studijni-materialy/Ostatni/?path=studijn%c3%ad+opory+zbio+kombi&page=8

Metody výuky
Poslední úprava: doc. PharmDr. Iva Boušová, Ph.D. (14.12.2017)

Přednášky + semináře k vybraným tématům.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. PharmDr. Iva Boušová, Ph.D. (14.12.2017)

Podmínkou účasti na zkoušce je udělení zápočtu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK