PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Instrumentální metody - GB094
Anglický název: Instrumental Methods
Zajišťuje: Katedra analytické chemie (16-16140)
Fakulta: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Platnost: od 2017
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: letní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: letní s.:2/4, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: GF274
Vysvětlení: (ZB, 2.roč..prez.)
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Chemie > Analytická chemie
Korekvizity : GB059, GB092
Záměnnost : GB286
Je korekvizitou pro: GB149, GB048
Je záměnnost pro: GB286
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: SOLICH/FAF.CUNI.CZ (21.08.2008)
Metody kvantitativní analýzy, vážková analýza, odměrná analýza - titrace ve vodném a nevodném prostředí, standardizace, způsoby indikace. Instrumentální metody - UV, VIS, IR spektrofotometrie, extrakční spektrofotometrická stanovení, plamenová fotometrie, refraktometrie, polarimetrie, potenciometrie a potenciometrické titrace, konduktometrie, voltametrie, radioanalytické metody, separační metody - kapalinová a plynová chromatografie.
Literatura
Poslední úprava: ERUDIO (21.03.2006)

Majer J. a kol.: Analytická chemie, učebnice pro farm. fakulty. Martin : Osveta, 1989

Karlíček R. a kol.: Analytická chemie pro farmaceuty. Praha : Karolinum, 1997

Karlíček R. a kol.: Analytická chemie. Protokoly ke kvalitativní anorganické a organické analýze a kvantitativní analýze. Praha : Karolinum, 2000

Karlíček R. a kol.: Analytická chemie. Návody do cvičení z kvantitativní analýzy. Praha : Karolinum, 2001

Kellner R.: Analytical Chemistry. Berlin : Wiley, 1998

Skoog D. A., Leary J. L.: Principles of Instrumental Analysis. 4. vydání, Saunders College Publishing USA, 1992

Meloan C. E.: Chemical Separations. Principles, Techniques and Experiments. John Wiley and Sons USA, 1999

Sylabus
Poslední úprava: SOLICH/FAF.CUNI.CZ (21.08.2008)

Instrumentální metody používané v analytické chemii. Optické metody, analytický význam absorpce a emise světelného záření hmotou. Kvalitativní a kvantitativní absorpční spektrální analýza. Spektrofotometrie ve viditelné oblasti spektra. Extrakční spektrofotometrie. Spektrofotometrie v UV oblasti. Infračervená spektrofotometrie a identifikace organických sloučenin. Plamenová fotometrie - analytické využití. Analytický význam refraktometrie, polarimetrie.

Elektroanalytické metody. Potenciometre, potenciometrické titrace a jejich vyhodnocování. Konduktometrie, konduktometrické titrace. Voltametrie. Kvalitativní a kvantitativní polarografická analýza.

Radioanalytické metody.

Separační metody. Principy chromatografického dělení. Chromatografie papírová, tenkovrstvá (TLC). Plynová chromatografie. Kapalinová chromatografie.

Metody výuky
Poslední úprava: SOLICH/FAF.CUNI.CZ (21.08.2008)

Přednášky, semináře a praktická cvičení

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK