PředmětyPředměty(verze: 875)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Klinická mikrobiologie - GB034
Anglický název: Clinical Microbiology
Zajišťuje: Katedra biologických a lékařských věd (16-16150)
Fakulta: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:písemná
Rozsah, examinace: zimní s.:28/14 Z+Zk [hodiny/semestr]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Vysvětlení: (ZB, navaz.)
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Marcela Vejsová, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Zdravotnické obory > Klinické předměty
Rozvrh   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Marcela Vejsová, Ph.D. (11.12.2018)
Předmět prohlubuje základní poznatky z mikrobiologie, rozšiřuje informace o vlastnostech lékařsky významných mikroorganismů, o patogenezi, klinice, epidemiologii a terapii infekčních onemocnění a podává podrobné informace o mikrobiologických vyšetřovacích postupech včetně zásad indikace mikrobiologických vyšetření, správného odběru a zasílání infekčního materiálu a správné interpretace výsledků vzhledem ke klinickému stavu pacienta včetně možností antibiotické terapie. Výklad obsahuje charakteristiku a popis infekcí jednotlivých orgánů a tělních soustav s cílem podat informace o možné infekční etiologii v daném systému včetně popisu jednotlivých původců onemocnění, jejich zařazení, morfologické znaky, základní molekulárně genetické vlastnosti, patogenezi, klinické příznaky konkrétní nemoci, možnosti léčby a profylaxe, epidemiologická data jak z naší republiky, tak z hlediska světového kontextu. Po absolvování předmětu bude student orientován v detailní diagnostice jednotlivých etiologických agens infekčních chorob: bakterií, virů, parazitů a kvasinek a plísní. Bude seznámen se základními i specializovanými mikrobiologickými postupy. Bude cvičen v kombinačních schopnostech a chápání širších souvislostí infekčních onemocnění. Bude schopen aktivně posoudit správnost indikace a interpretace laboratorního nálezu, vhodně komunikovat s klinickými pracovníky s cílem nalezení optimálního diagnostického a léčebného postupu. Bude se schopen orientovat v problematice nozokomiálních nákaz. Bude znát zásady racionální antibiotické terapie a antibiotické politiky na národní i mezinárodní úrovni.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Marcela Vejsová, Ph.D. (25.10.2019)

Podmínky ke zkoušce z Klinické mikrobiologie


Seminář
Zápočet bude udělen za 100% účast (příp. absence omluvená od lékaře) a přednesení referátu.


Zkouška
Písemná část
Test bude obsahovat 19 otázek typu multiple choice (1 – 5 odpovědí správných) => možno získat 95 bodů, a 1 otázku rozepisovací => možno získat 5 bodů. Dohromady 100 bodů.
91 – 100 bodů = 1
81 – 90 bodů = 2
71 – 80 bodů = 3
0 – 70 bodů = neuspěl/a => opravný test
Ústní část
K ústní zkoušce postoupí student, který získal 71 – 100 bodů z písemného testu. Otázky ke zkoušce viz Seznam otázek ke zkoušce.
Výsledná známka = kombinace známky z písemné a ústní části.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Marcela Vejsová, Ph.D. (11.12.2018)

Doporučená:

  • Bednář, Marek. Lékařská mikrobiologie : bakteriologie, virologie, parazitologie. Praha: Marvil, 1996, 558 s. ISBN 80-238-0297-6.
  • Votava, Miroslav. Lékařská mikrobiologie speciální. Brno: Neptun, 2003, 495 s. ISBN 80-902896-6-5.
  • Greenwood, David, Peutherer, John F. Slack, Richard C. B.. Lékařská mikrobiologie : přehled infekčních onemocnění : patogeneze, imunita, laboratorní diagnostika a epidemiologie. Praha: Grada, 1999, 686 s. ISBN 80-7169-365-0.
  • Förstl, Miroslav. Praktický atlas lékařské parazitologie. Hradec Králové: Nucleus HK, 2003, 336 s. ISBN 80-86225-38-0.
  • Beneš, Jiří. Infekční lékařství. Praha: Galen, 2009, s. ISBN 978-80-7262-644-1.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Marcela Vejsová, Ph.D. (11.12.2018)

Úvod do klinické mikrobiologie. Vztah mikro a makroorganismu. Epidemiologie.

Antimikrobní preparáty - testování citlivosti, interpretace výsledků, rezistence.

Infekce krevního řečiště.

Infekce respiračního traktu.

Infekce gastrointestinálního traktu. Infekce jater, žlučových cest a pankreatu.

Močové infekce. Sexuálně přenosné infekce.

Neuroinfekce.

Infekce kůže, měkkých tkání a kostí.

Infekce oka a ucha. Odontogenní infekce.

Infekce v graviditě a vertikálně přenosné infekce.

Infekce při závažných poruchách imunitního systému.

Nozokomiální infekce.

Cestovní medicína a importované nákazy.

Infekce v souvislosti s neobvyklým poraněním.

 

Seminář je věnován vždy jednomu konkrétnímu infekčnímu onemocnění vztahujícímu se k aktuálně probíranému tématu v rámci přednášky.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK