PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Pharmaceutical Analysis I - GAF302
Anglický název: Pharmaceutical Analysis I
Zajišťuje: Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy (16-16190)
Fakulta: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:28/42, Z [HS]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: odhlásit z termínu zápočtu při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PharmDr. Petra Štěrbová, Ph.D.
Patří mezi: 2.ročník 2023/24 AJ
Korekvizity : GAF300, GAF301
Záměnnost : GAF156, GAF295
Je prerekvizitou pro: GAF306
Anotace -
Poslední úprava: doc. PharmDr. Petra Štěrbová, Ph.D. (10.02.2022)
Farmaceutická analýza patří mezi profilové předměty vyučované na fakultě a je součástí státní zkoušky. V rámci teoretické a praktické výuky je hlavní pozornost věnována problematice jištění jakosti, bezpečnosti a účinnosti léčiv, čímž nezadatelně plní jednu ze základních funkcí farmaceutického studia. Východiskem pro volbu vhodné metody pro identifikaci i kvantitativní analýzu je struktura léčiva. Dvousemestrová výuka navazuje na základní znalosti získané v rámci přípravných předmětů Anorganická chemie, Organická chemie, Analytická chemie a Instrumentální metody. Důraz je kladen na využití analytických metod v kontrolně-analytickém hodnocení léčiv a pomocných farmaceutických látek. Výuka vychází z platného Českého lékopisu jako základního normativního předpisu. Farmaceutická analýza II navazuje na Farmaceutickou analýzu I a je zaměřena především na využití instrumentálních metod v analýze nejen API (Active Pharmaceutical Ingredients) ale také léčivých přípravků. Pozornost je věnována také hodnocení stability léčiv, vývoji vhodné analytické metody, otázkám enantiomerní čistoty léčiv a dále pak základním aspektům stanovení léčiv v biologickém materiálu. Studenti jsou dále seznámeni se základy Správné laboratorní a výrobní praxe. V průběhu praktické výuky má každý student k dispozici lékopis s cílem naučit se rychlé orientaci ve značné sumě faktografických údajů.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. PharmDr. Petra Štěrbová, Ph.D. (10.02.2022)

Požadavky k zápočtu

·         Absolvování všech praktických cvičení

·         znalosti z probírané tématiky, orientace v lékopise

·         vypracování protokolů ze všech praktických úloh

·         úspěšné absolvování dvou průběžných a zápočtového testu

Literatura -
Poslední úprava: doc. PharmDr. Petra Štěrbová, Ph.D. (10.02.2022)

Povinná:

Doporučená:

  • EDQM. European Pharmacopoeia 9.0-9.5. : EDQM, 2017, s. ISBN 9789287183330.
  • Hansen, Steen Pedersen-Bjergaard, Stig Rasmussen, Knut. Introduction to pharmaceutical chemical analysis. Chichester: Wiley, 2012, 494 s. ISBN 978-0-470-66122-2.

Volitelná:

  • AHUJA, S., SCYPINSKI, S.. Handbook of modern pharmaceutical analysis. London: Academic Press, 2011, 598 s. ISBN 9780123759818.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. PharmDr. Petra Štěrbová, Ph.D. (10.02.2022)

Přednášky

·         Význam farmaceutické analýzy, oblasti jejího využití, lékopisné monografie

·         Regulatorní autority FDA, EMA, SÚKL

·         Jištění kvality a bezpečnosti léčiv ve farmaceutickém průmyslu – SVP, QC, QA, QP

·         Struktura léčiva jako východisko pro analytické využití jeho fyzikálně chemických vlastností

·         Identifikace léčiv na základě fyzikálních konstant (teplota tání, destilační rozmezí, hustota, index lomu, optická rotace)

·         Použití spektrálních metod pro identifikaci léčiv (UV, IR)

·         Použití chromatografických metod pro identifikaci léčiv (HPLC, TLC, GC)

·         Identifikace léčiv chemickými reakcemi

·         Skupinové a selektivní reakce jednotlivých strukturálních typů léčiv důležitých

·         Limitní zkoušky na čistotu léčiv

·         Zkoušky na čistotu léčiv s využitím chemických reakcí.

·         Zkoušky na čistotu léčiv s využitím instrumentálních metod

 

Semináře/praktická cvičení

·         Praktické seznámení s lékopisem s důrazem na orientaci v analytických postupech a metodách

·         Seznámení s lékopisnými výpočty pro stanovení obsahu a limitní zkoušky

·         Kontrolně analytické hodnocení vybraných léčiv podle lékopisu

·         Identifikace léčiv s použitím fyzikálních konstant, chemických reakcí, fyzikálně chemických metod

·         Zkoušky na čistotu léčiv s využitím chemických metod a fyzikálních konstant.

·         Stanovení obsahu léčivých látek volumetricky.

·         Titrační stanovení vybraných léčiv v nevodném prostředí

Metody výuky -
Poslední úprava: doc. PharmDr. Petra Štěrbová, Ph.D. (10.02.2022)

Přednášky, semináře, praktická cvičení

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK