PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Mathematics - GAF105
Anglický název: Mathematics
Zajišťuje: Katedra biofyziky a fyzikální chemie (16-16110)
Fakulta: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:písemná
Rozsah, examinace: zimní s.:14/14, Z+Zk [HS]
Počet míst: neomezen / 90 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Vysvětlení: (F,1.r.)
Staré označení: F105
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Dipl.-Math. Erik Jurjen Duintjer Tebbens, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Farmacie >
Je korekvizitou pro: GAF199, GAF131
Je prerekvizitou pro: GAF303
Anotace -
Hlavním cílem předmětu je rozšířit a prohloubit znalosti základů matematické analýzy a doplnit je o některé pojmy diskrétní a numerické matematiky. Vzhledem k rozsahu předmětu i k potřebám studia farmacie je výuka zaměřena na porozumění pojmům z hlediska jejich praktických aplikací, nikoli na důkazy teorémů apod.
Poslední úprava: Duintjer Tebbens Erik Jurjen, doc. Dipl.-Math., Ph.D. (19.09.2022)
Podmínky zakončení předmětu -

Podmínky pro udělení zápočtu ze seminářů z matematiky:

Aktivní účast na všech seminářích – v případě absence je nutné donést omluvenku od lékaře

Poslední úprava: Duintjer Tebbens Erik Jurjen, doc. Dipl.-Math., Ph.D. (19.09.2022)
Literatura -

Doporučená:

  • Klemera, Petr. Aplikovaná matematika : vybrané kapitoly pro studující farmacie. Praha: Karolinum, 2001, 91 s. ISBN 978-80-246-0303-2.

Poslední úprava: Duintjer Tebbens Erik Jurjen, doc. Dipl.-Math., Ph.D. (19.09.2022)
Sylabus -

Funkce jedné proměnné

·         důležité typy funkcí a jejich vlastnosti

·         nejdůležitější pravidla pro kreslení grafů a grafickou reprezentaci funkcí

·         grafické řešení rovnic

·         identifikace některých funkcí pomocí transformace proměnných

Derivace

·         geometrický a fyzikální význam

·         extrémy a průběh funkcí

·         Taylorův rozvoj a odhady chyb

Integrály

·         neurčitý integrál

·         určitý integrál

·         základní vlastnosti diferenciálních rovnic

Funkce více proměnných

·         definice a geometrický význam

·         extrémy funkcí dvou proměnných

 

Matice

·         základní maticové operace

·         řešení soustavy lin. rovnic pomocí inverzní matice

Poslední úprava: Duintjer Tebbens Erik Jurjen, doc. Dipl.-Math., Ph.D. (19.09.2022)
Metody výuky -

Garant přednáší, učitele vedou semináře. Konzultace možná na základě osobního, telefonického nebo emailového objednání. 

Poslední úprava: Duintjer Tebbens Erik Jurjen, doc. Dipl.-Math., Ph.D. (07.10.2021)
Požadavky ke zkoušce -

Zkouška je písemná a skládá se ze 20 standardních testových otázek a 2 pokročilých testových otázek (vždy budou 4 nabídnuté odpovědi, jen 1 z nich správně). Alespoň na 12 ze 20 standardních testových otázek je třeba odpovědět správně pro úspěšné složení zkoušky a pro známku „dobře“ (3). Pro známku „velmi dobře“ (2) je třeba odpovědět správně alespoň na 16 standardních otázek. Student, který takto získal známku „velmi dobře“ (2) může získat známku „výborně“ (1), pokud navíc odpoví správně na obou 2 pokročilé testové otázky.

 

 

Zmíněné 20 standardní otázky jsou otázky z učiva probíraného na všech seminářích. Zmíněné 2 pokročílé otázky jsou otázky z učiva probíraného jak na seminářích, tak na přednáškách. Důraz je kladen na hlubší pochopení matematických principů (na rozdíl od naučení výpočetních postupů z paměti) a na schopnost abstraktního myšlení. Mohou být vyžadovány (jednoduché) důkazy.

 

Doba na vypracování je 60 min. Povolené pomůcky: psací potřeby, pravítko, kalkulačka (bez internetové připojení, ne v mobilním telefonu, a bez možností příměho výpočtu derivací, integrálů nebo maticových operací).

Poslední úprava: Duintjer Tebbens Erik Jurjen, doc. Dipl.-Math., Ph.D. (19.09.2022)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK