PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Ošetřovatelská péče u hromadných neštěstí a katastrof I - FOP50008
Anglický název: Nursing Care During Mass Accidents and Catastrofes I
Zajišťuje: Ústav sociálního lékařství (15-190)
Fakulta: Lékařská fakulta v Hradci Králové
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/24 Z [hodiny/semestr]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: 5
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. MUDr. Jaroslav Pejchal, Ph.D., Ph.D.
Patří mezi: Volitelné předměty CZ
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Poslední úprava: Bc. Alena Klausová (17.09.2018)
Předmět seznamuje studenty s problematikou organizace, požadavky a vlastní realizací poskytování zdravotnické pomoci s důrazem na ošetřovatelskou péči u hromadných neštěstí a katastrof u obyvatelstva. Přináší informace o organizaci ochranných opatření za krizových situací, o bezpečnostních hrozbách , mechanismech a symptomatologii účinku zvláště nebezpečných látek s radiačními, chemickými, biologickými účinky a při použití trhavin.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Bc. Alena Klausová (17.09.2018)

Zápočet:

80% účast na seminářích.

Sylabus
Poslední úprava: Bc. Alena Klausová (17.09.2018)

 

Praktická cvičení a semináře

Vyučující:

 • doc. MUDr. Jaroslav Pejchal, Ph.D. et Ph.D.
 • MUDr. Vojtěch Humlíček, Ph.D.
 • MUDr. Pavla Krutišová
 • MUDr. Ľudovít Púdelka
 • MUDr. Pavel Novotný
 • Mgr. et Mgr. Tomáš Kučera
 • RNDr. Jan Misík, Ph.D.

Semináře

 1. Legislativa a civilní ochrana za krizových situací, bezpečnostní rizika z hlediska jejich možné aktivace v hrozby, bezpečnostní systém ČR, terorismus (definice, projevy a důsledky, příčiny vzniku, dělení, organizační struktura, fáze útoku a opatření proti terorismu).
 2. Katastrofy a hromadná neštěstí, definice katastrof, klasifikace a dělení katastrof, fáze likvidace katastrof, organizace záchranných a likvidačních prací, práva a povinnosti osob při mimořádných událostech.
 3. Zdravotnictví a katastrofy, zdravotnická záchranná služba, Integrovaný záchranný systém, plánování zdravotnického zabezpečení, práce v místě katastrofy. Multidisciplinární tým - role sestry při zvládání hromadných neštěstí a katastrof.
 4. Život zachraňující úkony, vyšetření a diagnostika neodkladných stavů při hromadných neštěstích, rozhodování, hodnocení stavu nemocného, prognózování, zvláštnosti KPCR a ALS, specifika poskytování ošetřovatelské péče při přírodních a industriálních katastrofách a válečných konfliktech, vybrané život ohrožující akutní stavy a jejich ošetřování.
 5. Nácvik poskytování neodkladné pomoci. Třídění při hromadných neštěstích a katastrofách v mírových podmínkách a rozdíly proti třídění raněných a nemocných při válečných konfliktech a humanitárních misích. Role ošetřovatelského personálu.
 6. Ženevské úmluvy a zdravotnictví, mezinárodní humanitární právo, vznik a vývoj Ženevských úmluv, všeobecná ustanovení Ženevských úmluv, Ženevské úmluvy 1-4, dodatkové protokoly k Ženevským úmluvám č. I a II.
 7. Ochrana proti zbraním hromadného ničení (OPZHN), Zbraně hromadného ničení, jejich definice, charakteristika, způsob použití a účinky, ochrana proti zbraním hromadného ničení. Práva a povinnosti osob při mimořádných událostech, OPZHN, ochranné prostředky, varování obyvatelstva, ukrytí obyvatelstva.
 8. Chemické nehody, teroristické zneužití chemických látek, chemické látky - vyhodnocení zdravotního rizika, havárie chemických provozů a zařízení, toxikologické aspekty požárů, přeprava toxických látek, největší chemické nehody - zdravotnické vyhodnocení, chemický terorismus, zneužití existujících chemických zbraní, přehled nejvýznamnějších vojensky a teroristicky zneužitelných bojových chemických látek, likvidace následků chemických teroristických útoků.
Literatura
Poslední úprava: Bc. Alena Klausová (17.09.2018)

Doporučená literatura

 1. Štětina, J. a kol. Medicína katastrof a hromadných neštěstí. GRADA Publishing 2000, 436 s.
 2. Homola A., Matoušek R. Neodkladná péče v poli. Příručka pro kurz BATLS. Učební texty VLA JEP Hradec Králové. 2001, 162 s.
 3. Humlíček V. a kol.: Vybrané kapitoly z medicíny katastrof. Učební  texty VLA JEP Hradec Králové, 1999, 102 s. 
 4. Fusek J. a kol. Biologický, chemický a jaderný terorismus. Učební texty VLA JEP Hradec Králové 2003.75 s. 
 5. Janošec J. a kol. Bezpečnost a obrana české republiky 2015-2025, AVIS Ministerstvo obrany, 2005, 200 s.
 6. Pokorný, J. a kol. Lékařská první pomoc, Galén, Praha, 2010, druhé vydání vydání, 474 s.
 7. Štětina, J. a kol. Zdravotnictví a integrovaný záchranný systém při hromadných neštěstích a katastrofách. Praha: Grada, 2014, 557 s.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK