PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Imunologie - EP0103520
Anglický název: Immunology
Zajišťuje: Ústav imunologie a alergologie (14-520)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2022 do 2022
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
pro opakovaný zápis Z Zk musí být splněný zápočet
Garant: prof. MUDr. Petr Panzner, CSc.
Mgr. Jitka Ochotná
Vyučující: Mgr. Jitka Ochotná
prof. MUDr. Petr Panzner, CSc.
Atributy: Povinné předměty pro Všeobecné lékařství
Neslučitelnost : E0105085
Záměnnost : E0105085
Je neslučitelnost pro: E0105085
Je záměnnost pro: E0105085
Anotace -
Poslední úprava: Lenka Nováková (29.09.2022)
V tomto předmětu získá student základní znalosti o struktuře a funkci imunitního systému, seznámí se s
patogenezí, klinickými projevy a léčbou nejzávažnějších imunopatologických chorob. Seznámí se se základními
laboratorními vyšetřovacími metodami v imunologii.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Lenka Nováková (29.09.2022)

Předmět je zakončen zápočtem a zkouškou.

Podmínky pro získání zápočtu:

výuka je vedena formou seminářů.

K získání zápočtu je nutná aktivní účast na seminářích (povolena je jedna absence) a složení zápočtového testu.

Podmínky úspěšného absolvování zkoušky:

- úspěšné absolvování počítačového testu

- zodpovězení dvou ústních otázek.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (20.05.2019)

Povinná literatura:

Hořejší V., Bartůňková J., Brdička T., Špíšek R.: Základy imunologie. 6. vydání, Triton 2013.

Jíllek P.: Imunologie stručně, jasně, přehledně, Grada 2014.

Doporučená literatura:

Petrů V. a kol.: Dětská alergologie. Mladá Fronta, Praha 2012.

Bartůňková J., Paulík M. a kol.: Vyšetřovací metody v imunologii. 2. vydání, Grada 2011.

Bartůňková J., Šedivá A., Janda A.: Imunodeficience. 2. vydání, Grada 2007.

Liška M., Ochotná J., Panzner P.: Základy alergologie a klinické imunologie pro studenty lékařských fakult - VI. část [elektronická skripta]. [cit. 2015-03-18].

Ochotná J., Liška M., Panzner P.: Základy alergologie a klinické imunologie pro studenty lékařských fakult - V. část [elektronická skripta]. [cit. 2015-03-18].

Ochotná J., Liška M., Panzner P.: Základy alergologie a klinické imunologie pro studenty lékařských fakult - IV. část [elektronická skripta]. [cit. 2014-12-15].

Liška M., Ochotná J., Panzner P.: Základy alergologie a klinické imunologie pro studenty lékařských fakult - III. část [elektronická skripta]. [cit. 2014-12-15].

Liška, M.; Ochotná, J.; Panzner, P. Základy alergologie a klinické imunologie pro studenty lékařských fakult - II. část [elektronická skripta]. [cit. 2013-10-01].

Ochotná, J.; Liška, M.; Panzner, P. Základy alergologie a klinické imunologie pro studenty lékařských fakult - I.část [elektronická skripta]. [cit. 2013-10-01].

Po registraci a přihlášení jsou plné texty dostupné z: http://mefanet.lfp.cuni.cz

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Lenka Nováková (29.09.2022)

 

Otázky ke zkoušce pro studenty 3. ročníku všeobecného lékařství pro rok 2022/2023

1. Imunitní systém, jeho složky, spolupráce s jinými systémy

2. Bariérové funkce těla a obranné mechanismy

3. Nespecifické a specifické buněčné a humorální imunitní mechanismy

4. Fagocytóza a její význam pro imunitu

5. Neutrofilní leukocyty, jejich vývoj a funkce

6. Přirození zabíječi a interferony - charakteristika a funkce

7. Komplement, biologický význam, způsoby aktivace a regulační mechanismy

8. Bazofily a mastocyty a jejich význam v imunitních reakcích

9. Imunitní mechanismy zánětu (lokální a systémová reakce)

10. Fyziologické imunitní regulační mechanismy. Cytokiny (přehled, rozdělení podle funkce)

11. Antigeny, hapteny, epitopy, základní charakteristika. T nezávislé antigeny, superantigeny, 

       sekvestrované antigeny - imunologicky privilegovaná místa. Chemická podstata, velikost
       molekuly antigenů, stupeň nepříbuznosti

12. HLA systém, genetický základ. Způsoby prezentace antigenu. Typizace HLA

13. HLA systém, molekuly I. a II. třídy, jejich struktura a funkce

14. Antigen prezentující buňky - typy, funkce

15. T lymfocyty, jejich vývoj, pozitivní a negativní selekce T lymfocytů, povrchové znaky, subpopulace

       T lymfocytů a jejich funkce

16. Imunitní reakce založená na Th1 lymfocytech

17. Imunitní reakce založená na Th2 lymfocytech

18. Imunitní reakce založená na Tc lymfocytech

19. B lymfocyty, vývoj, povrchové znaky, funkce

20. Imunoglobuliny – struktura

21. Imunoglobuliny - funkce

22. Genetický základ tvorby imunoglobulinů

23. Biologické a chemické vlastnosti jednotlivých tříd imunoglobulinů (IgG, IgA, IgM, IgD, IgE)

24. Imunitní odpověď založená na protilátkách – primární a sekundární fáze, izotypový přesmyk

25. Ontogeneze imunitního systému

26. Obrana proti extracelulárním patogenům (bakterie a jednobuněční parazité)

27. Obrana proti mnohobuněčným parazitům

28. Obrana proti intracelulárním patogenům (bakterie a jednobuněční parazité) a plísním

29. Obrana proti virům

30. Imunopatologická reakce (reakce přecitlivělosti) I. a IV. typu. Princip. Klinické příklady

31. Imunopatologická reakce (reakce přecitlivělosti) II. a III. typu. Princip. Klinické příklady

32. Protinádorová imunita - nádorové antigeny, mechanismy obrany proti nádorům, mechanismy    

       obrany nádorů

33. Imunoterapie nádorů

34. Předtransplantační imunologické vyšetření (vyšetření senzibilizace, HLA typizace)

35. Transplantační imunita - alloimunitní reakce

36. Typy a mechanismy rejekcí

37. Strategie a možnosti prevence rejekce

38. Reakce typu GvHD

39. Imunodeficience - definice, rozdělení, klinická manifestace

40. Charakteristické klinické příznaky imunodeficiencí

41. Primární imunodeficience – poruchy fagocytózy

42. Primární imunodeficience – poruchy komplementového systému

43. Primární imunodeficience – poruchy protilátkové odpovědi

44. Primární imunodeficience – kombinované poruchy imunity

45. Primární imunodeficience – imunodeficity s dysregulací

46. Primární imunodeficience – dobře definované syndromy s imunodeficiencí

47. Léčba primárních imunodeficiencí – transplantace kostní dřeně, substituční a biologická léčba,

      genoterapie

48. Substituční léčba imunoglobuliny

49. Sekundární imunodeficience – etiologie, klinické příznaky, léčba

50. AIDS

51. Autoimunitní onemocnění - autoimunitní reakce, mechanismy tolerance

52. Autoimunitní onemocnění - příčiny vzniku (faktory vnitřní a vnější)

53. Autoimunitní onemocnění - fáze vzniku

54. Autoimunitní onemocnění - dělení, příklady onemocnění

55. Autoimunitní onemocnění - diagnostické možnosti

56. Autoprotilátky - možnosti stanovení, příklady, klinický význam

57. Autoimunitní onemocnění - léčebné možnosti

58. Systémová autoimunitní onemocnění - systémový lupus erytematodes (klinický obraz,

       diagnostické a léčebné možnosti)

59. Systémová autoimunitní onemocnění  - Sjögrenův syndrom, revmatoidní artritida (klinický obraz,

       diagnostické a léčebné možnosti)

60. Systémová autoimunitní onemocnění - dermatopolymyositida, sklerodermie, vaskulitidy, smíšená

       choroba pojiva (klinický obraz, diagnostické a léčebné možnosti)

61. Orgánově specifická autoimunitní onemocnění - příklady onemocnění, diagnostické a léčebné

       možnosti

62. Orgánově lokalizovaná autoimunitní onemocnění - příklady onemocnění, diagnostické a léčebné

       možnosti

63. Alergie – patofyziologické mechanismy

64. Alergie – výskyt, příčiny, prevence

65. Alergeny a alergenové molekuly

66. Diagnostické postupy u alergií

67. Anafylaxe – mechanismy, projevy, diagnostika, léčba

68. Alergická rinokonjunktivitis – mechanismy, projevy, diagnostika, léčba

69. Alergické průduškové astma – mechanismy, projevy, diagnostika, léčba

70. Exogenní alergická alveolitis – mechanismy, příčiny, projevy, diagnostika, léčba

71. Atopický ekzém, alergická urtikárie, kontaktní ekzém – mechanismy, projevy, diagnostika, léčba

72. Alergie na potraviny, intolerance potravin – projevy, diagnostika, léčba

73. Alergie na léky, intolerance léků – projevy, diagnostika, řešení

74. Primární a sekundární antifosfolipidový syndrom

75. Imunologické mechanismy v neplodnosti mužů

76. Imunologické mechanismy v neplodnosti žen

77. Neuroendokrinně-imunitní vztahy v graviditě. Princip tolerance matka-plod. Rh inkompatibilita

78. Laboratorní metody – princip a využití aglutinace a precipitace (metodiky, analyty)

79. Laboratorní metody vyšetřování buněčné imunity. Průtoková cytometrie – princip, využití

80. Stanovení autoprotilátek – metody, diagnostické využití 

81. Stanovení specifických protilátek – IgG, IgE – metody, diagnostické využití

 

 

Sylabus
Poslední úprava: Lenka Nováková (29.09.2022)

(9.10 – 10.50 AULA)

Sylabus přednášek imunologie - 3. ročník všeobecné lékařství 2022/2023

 

5. 10. 2022 prof. MUDr. Petr Panzner, CSc. (Přednáška pouze v MOODLE)

Imunitní systém a jeho význam pro homeostázu organismu

Bariérové funkce těla a obranné mechanismy

Složky imunitního systému, jejich vzájemná spolupráce a spolupráce s jinými systémy

Nespecifické a specifické buněčné a humorální imunitní mechanismy

Fagocytóza a její význam pro imunitu

Neutrofilní leukocyty, jejich vývoj a funkce

NK buňky – přirození zabíječi

Interferony

 

12. 10. 2022 Mgr. Jitka Ochotná (Přednáška pouze v MOODLE)

Komplement, způsoby aktivace, biologický význam a regulační mechanismy

Alternativní cesta aktivace komplementu a její regulace

Klasická cesta aktivace komplementu a její regulace

Bazofily a mastocyty a jejich význam v imunitních reakcích

Antigeny, hapteny, epitopy, základní charakteristika

HLA systém, genetický základ

HLA systém, molekuly I. třídy, jejich struktura a funkce

HLA systém, molekuly II. třídy, jejich struktura a funkce

Antigen prezentující buňky – typy, funkce

Způsoby prezentace antigenu

 

19. 10. 2022 Mgr. Jitka Ochotná (Přednáška pouze v MOODLE)

T lymfocyty, vývoj, povrchové znaky, subpopulace T lymfocytů a jejich funkce

Imunitní reakce založená na Th1 lymfocytech

Imunitní reakce založená na Th2 lymfocytech

Imunitní reakce založená na Tc lymfocytech

B lymfocyty, vývoj, povrchové znaky, funkce

Imunoglobuliny – struktura a funkce

Genetický základ tvorby imunoglobulinů

Imunitní odpověď založená na protilátkách

Izotypový přesmyk. Idiotypy a antiidiotypy – význam. Imunologická paměť

Primární imunitní odpověď

Sekundární imunitní odpověď

 

26. 10. 2022 Mgr. Jitka Ochotná (Přednáška pouze v MOODLE)

Antigeny, hapteny, epitopy, základní charakteristika. T nezávislé antigeny, superantigeny,
sekvestrované antigeny – imunologicky privilegovaná místa. Chemická podstata, velikost molekuly antigenů, stupeň nepříbuznosti.

Imunitní mechanismy zánětu (lokální a systémová reakce)

Obrana proti extracelulárním patogenům (bakterie a jednobuněční parazité)

Obrana proti intracelulárním patogenům (bakterie a jednobuněční parazité) a plísním

Obrana proti virům

Obrana proti mnohobuněčným parazitům

Fyziologické imunitní regulační mechanismy. Cytokiny (přehled, rozdělení podle funkce).

 

2. 11. 2022 Mgr. Jitka Ochotná (Přednáška pouze v MOODLE)

Protinádorová imunita – nádorové antigeny, mechanismy obrany proti nádorům, mechanismy obrany nádorů

Předtransplantační imunologické vyšetření (vyšetření senzibilizace, HLA typizace)

Transplantační imunita – alloimunitní reakce

Typy a mechanismy rejekcí

Strategie a možnosti prevence rejekce

Reakce typu GvHD

Imunopatologická reakce (reakce přecitlivělosti) I. typu.

Imunopatologická reakce (reakce přecitlivělosti) II. typu. Princip. Klinické příklady

Imunopatologická reakce (reakce přecitlivělosti) III. typu. Princip. Klinické příklady

Imunopatologická reakce (reakce přecitlivělosti) IV. typu. Princip. Klinické příklady

 

9. 11. 2022 MUDr. Martin Liška, Ph.D.

Imunodeficience – definice, rozdělení, klinická manifestace

Charakteristické klinické příznaky imunodeficiencí

Primární imunodeficience – poruchy fagocytózy, poruchy komplementového systému, poruchy protilátkové odpovědi

Substituční léčba imunoglobuliny

  

16. 11. 2022 MUDr. Martin Liška, Ph.D. (Přednáška pouze v MOODLE)

Primární imunodeficience – kombinované poruchy imunity, imunodeficity s dysregulací, dobře definované syndromy s imunodeficiencí

Léčba primárních imunodeficiencí – transplantace kostní dřeně, substituční a biologická léčba, genoterapie

Sekundární imunodeficience – etiologie, klinické příznaky, léčba

AIDS

 

23. 11. 2022 MUDr. Martina Vachová, Ph.D.

Autoimunitní onemocnění – autoimunitní reakce, mechanismy tolerance

Příčiny vzniku autoimunitních chorob, faktory vnější a vnitřní

Fáze vzniku autoimunitního onemocnění

Dělení autoimunitních onemocnění

Diagnostické možnosti autoimunitních chorob

Autoprotilátky – možnosti stanovení a jejich klinický význam

Léčebné možnosti autoimunitních chorob

 

30. 11. 2022 MUDr. Martina Vachová, Ph.D. (Přednáška pouze v MOODLE)

Systémová autoimunitní onemocnění – klinický obraz, diagnostika a léčba (Systémový lupus erytematodes, revmatoidní arthritis, Sjogrenův syndrom, dermatopolymyositis, sklerodermie, vaskulitidy, smíšená choroba pojiva)

Orgánově specifická autoimunitní onemocnění – autoimunitní endokrinopatie, neuropatie, cytopenie

Orgánově lokalizovaná autoimunitní onemocnění – ulcerózní kolitida, Crohnova choroba, celiakie, autoimunitní hepatopatie

Autoprotilátky – klinický význam, přehled, shrnutí 

 

7. 12. 2022 prof. MUDr. Petr Panzner, CSc.

Patofyziologie alergických reakcí na podkladě různých typů imunopatologických reakcí

Alergická onemocnění – výskyt, příčiny, prevence

Alergeny – definice, rozdělení a nomenklatura

Alergenové molekuly – komponenty

Diagnostické postupy u alergií – kožní testy, náplasťové testy, in vitro metody (spec. IgE protilátky, test aktivace bazofilů, další buněčná vyš., stanovení mediátorů)

Respirační alergická onemocnění

Kožní alergická onemocnění

Léčba alergií (obecně)

 

14. 12. 2022 prof. MUDr. Petr Panzner, CSc.

Anafylaxe – patofyziologický mechanismus, klinické projevy, léčba

Alergická rinokonjunktivitis – patofyziologický mechanismus, klinické projevy, diagnostika, léčba

Alergické průduškové astma – patofyziologický mechanismus, klinické projevy, diagnostika, léčba

Exogenní alergická alveolitis – patofyziologický mechanismus, příčiny, klinické projevy, diagnostika, léčba

Atopický ekzém, alergická urtikárie, kontaktní ekzém – patofyziologické mechanismy, příčiny, klinické projevy, diagnostika, léčba

Alergie na potraviny, intolerance potravin – projevy, diagnostika, léčba

Alergie na léky, intolerance léků – projevy, diagnostika, řešení

 

 21. 12. 2022 prof. MUDr. Ulčová-Gallová, DrSc.

Primární a sekundární antifosfolipidový syndrom

Imunologické mechanismy v neplodnosti mužů

Imunologické mechanismy v neplodnosti žen

Neuroendokrinně-imunitní vztahy v graviditě. Princip tolerance matka-plod. Rh inkompatibilita

 

4. 1. 2023 Mgr. Jitka Ochotná

Diskuse

 

 

Studijní opory
Poslední úprava: Lenka Nováková (06.10.2021)

Odkaz na kurz v MOODLE:

https://lms.lfp.cuni.cz/course/view.php?id=377

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Lenka Nováková (29.09.2022)

Předmět je zakončen zápočtem a zkouškou.

Podmínky pro získání zápočtu:

výuka je vedena formou seminářů.

K získání zápočtu je nutná aktivní účast na seminářích (povolena je jedna absence) a složení zápočtového testu.

Podmínky úspěšného absolvování zkoušky:

- úspěšné absolvování počítačového testu

- zodpovězení dvou ústních otázek.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK