PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Praxe - péče o nemocné - E0104049
Anglický název: Practice - Patients Care
Zajišťuje: Studijní oddělení (14-250)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2018 do 2019
Semestr: letní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0 Z [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 3 [týdny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Lékařství > Praktická cvičení
Je korekvizitou pro: E0106113
Anotace
Poslední úprava: BURIANKO (25.07.2003)
Stlaní a úprava lůžka, dietní režim, dezinfekce, sterilizace, náběr krve, měření tělesné teploty, aplikace personálních léků, příprava infuzních roztoků, prevence dekubitů, měření diurézy, zásady resuscitace dechu a oběhu, dokumentační práce sestry, aplikace kyslíku, zásady hygieny, evidence vybraných léků.
Sylabus
Poslední úprava: Ing. Lenka Křikavová (20.02.2017)

Osnova prázdninové praxe posluchačů 2.ročníku všeobecného směru
Cílem praxe je
seznámit studenty se základními ošetřovatelskými činnostmi
seznámit studenty s obecnými zásadami výkonu zdravotnického povolání
seznámit studenty se zásadami jednání s nemocným / příbuzným ve smyslu zásad zdravotnické etiky


Průběh praxe
Student je seznámen v přiměřeném rozsahu kompetentním pracovníkem ZOK s:
1. hygienickým plánem FN
2. provozním řádem ZOK
3. pravidly BOZP a PO


Student se podílí na níže uvedených činnostech pod přímým vedením všeobecné sestry, porodní asistentky nebo zdravotnického záchranáře.
1. Hygienická péče o nemocné, prevence dekubitů, prevence TEN
2. Hodnocení stavu výživy a hydratace, podávaní stravy, bilance tekutin
3. Vyprazdňování nemocných
4. Měření fyziologických funkcí, orientační hodnocení
5. Termoregulace - sledování a ovlivňování tělesné teploty
6. Bolest a její sledování, používání měřících technik
7. Aktivizace a nácvik sebeobsluhy nemocného, zvyšování soběstačnosti
8. Pasivní a aktivní fyzioterapie
9. Edukace nemocného
10. Komunikace s nemocným / příbuzným, psychická podpora
11. Příprava nemocných na vyšetření, doprovod / zajištěný transport
12. Odběr biologického materiálu na vyšetření, transport materiálu
13. Stanovení glykémie
14. Podávání kyslíku, zásady manipulace s tlakovými lahvemi
15. Zajištění žilního / arteriálního katétru
16. Příprava a podávání léků - p.o., i.m., i.v., infuzní terapie
17. Transfuze krve a krevních derivátů
18. Psychická podpora umírajících a jejich blízkých, péče o tělo zemřelého
19. Příjem, překlad, propuštění pacienta
20. Dekontaminace, dezinfekce pomůcek
21. Vedení zdravotnické dokumentace
22. Manipulace s návykovými látkami, evidence

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Ing. Lenka Křikavová (19.10.2018)

Letní praxi (délka trvání 3 týdny) lze vykonat zde ve FN Plzeň nebo jiných nemocnicích v ČR. Musí splňovat stanovené sylaby praxe.

FN Plzeň

  • kontaktní osoba - Mgr. Bc. Chabrová Světluše ( chabrovas@fnplzen.cz, tel. 377 103 204), manažerka pro vzdělávání a výuku NELZP
  • smlouva na praxi je rámcová
  • letní praxi lze vykonat pouze v termínu od 1.7. - 30.9. daného roku
  • student přinese nejpozději do 31.5. na studijní odd. potvrzení „ Předběžný souhlas s vykonáním ošetřovatelské praxe“ (vytiskněte zde) schválený poskytovatelem praxe
  • potvrzení o vykonané praxi (vytiskněte zde) - na základě tohoto potvrzení získáte na studijním odd. zápočet do indexu

jiné nemocnice v ČR

smlouva na praxi všeobecná ve třech vyhotoveních (vytiskněte zde) - vyplněné nechat potvrdit na studijním odd.

osnova prázdninové praxe (vytiskněte zde)

potvrzení o vykonané praxi (vytiskněte zde) - na základě tohoto potvrzení získáte na studijním odd. zápočet do indexu

Pokud požaduje nemocnice pouze své vlastní smlouvy - nutno donést na studijní odd. ke schválení právním odd. fakulty.

Uzavřené rámcové smlouvy s LF UK v Plzni (není tedy potřeba uzavírat jiné)

  • FN Plzeň
  • Nemocnice Pardubice
  • Nemocnice v Českých Budějovicících
  • UVN Praha 
Univerzita Karlova | Informační systém UK