PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Lékařská chemie - E0101136
Anglický název: Medical Chemistry
Zajišťuje: Ústav lékařské chemie a biochemie (14-70)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2014 do 2018
Semestr: zimní
Body: 7
E-Kredity: 7
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/3 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: pro opakovaný zápis Z Zk musí být splněný zápočet
Garant: prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc.
Ing. Václav Babuška, Ph.D.
Vyučující: Ing. Václav Babuška, Ph.D.
Ing. Petra Chocholatá
Mgr. Jan Michálek
MUDr. Radana Vrzáková
Kategorizace předmětu: Lékařství > Teoretické předměty
Je korekvizitou pro: E0104137
Anotace -
Poslední úprava: MUDr. Vlastimil Kulda, Ph.D. (15.11.2017)
Základy obecné, anorganické a organické chemie pro studium lékařství. Chemické složení živých organismů, struktura a funkce základních biomolekul. Metabolismus nejvýznamnějších anorganických látek. Životní prostředí, ekologické problémy, úvod do toxikologie. Základní pracovní postupy a výpočty v chemické laboratoři.
Literatura
Poslední úprava: MUDr. Vlastimil Kulda, Ph.D. (16.11.2017)

Povinná literatura:

Habermann V.: Vybrané kapitoly z lékařské chemie. Karolinum 20011.
Humlová A., Balvín M.: Praktická cvičení z lék. chemie I. Karolinum 1999.

Doporučená literatura:

Matouš B. a kol.: Základy lékařské chemie a biochemie. Galén 2010.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Vendulka Votípková (25.05.2018)

Podmínky pro udělení zápočtu:
1. Účast na seminářích a laboratorních cvičeních (100% účast, absenci nutno nahradit). Nutnou podmínkou pro práci v laboratoři je plášť.
2. Odevzdané a schválené všechny protokoly z laboratorních cvičení.
3. Prokázané základní znalosti ve 4 testech (názvosloví, výpočty, pH a pufry, organická chemie). Počet pokusů na každý test je omezen na tři.

Požadavky ke zkoušce:

Pro zápis ke zkoušce je požadován zápočet. Zkouška sestává z písemné a ústní části. Po úspěšném absolvování písemné části zkoušky postupují studenti k části ústní.
Pro splnění ústní části je třeba zodpovědět vylosované otázky - jednu otázku z praktické a tři z teoretické části.
Pokud student nevyhoví u ústní zkoušky, musí absolvovat znovu celou zkoušku, tzn. písemnou i ústní část.
Požadavky ke zkoušce jsou dány rozsahem přednášek, seminářů a laboratorních cvičení (viz Otázky ke zkoušce: http://biochemie.lfp.cuni.cz/pages/vyuka/otazky.php).

Sylabus
Poslední úprava: Vendulka Votípková (25.05.2018)

Praktická cvičení a semináře:
Zásady bezpečnosti práce v chemické laboratoři. Chemické názvosloví(INN). Základní chemické výpočty. Odměrná analýza. pH a pufry. Vybrané reakce anorganických a organických sloučenin.

Přednášky:

1. Úvod. Prvkové složení Země a živých organismů. Vlastnosti biogenních prvků. Voda a ionty vnitřního prostředí. Minerální složky kostí a zubů. Stopové prvky. Složení atmosféry, přirozené a antropogenní znečištění vzduchu, hlavní složky emisí: prach, oxidy síry, dusíku, uhlíku. Smog. Volné radikály kyslíku, toxicita, antioxidační ochrana.
2. Voda, chemické vlastnosti, pH. Voda v přírodě. Pitná voda. Tvrdost vody. Obsah sloučenin železa a manganu, fluoridů, huminových látek a fenolů. Obsah kyslíku. Ekologie vody, kontaminace biologickými odpadními produkty. Čpavek, dusitany, dusičnany a fosfáty ve vodě. Znečištění detergenty, polychlorovanými aromatickými deriváty, sloučeninami rtuti, kadmia a olova. Vodárenská úprava pitné vody, chlorování. Minerální vody. Voda v lidském organismu a její metabolismus. Distribuční prostory.
3. Nejdůležitější anorganické složky tkání. Ionty vnitřního prostředí, transport přes biologické membrány. Aktivní a pasivní transport iontů sodíku, draslíku, vodíku a vápníku. Transportní antibiotika, toxiny inhibující přesuny iontů. Biologický význam sodíku a draslíku. Metabolismus vápníku a jeho regulace. Úloha vápníku v kostech a zubech, v krvi, ve svalech. Metabolismus železa a jeho úloha v organismu. Kovy používané v lékařství a ve stomatologii.
4. Úvod do toxikologie, základní pojmy. Otravy oxidem uhelnatým. Toxicita sloučenin arsenu, olova, rtuti a kadmia. Hlavní skupiny BOL. Látky ovlivňující CNS. Kofein, nikotin, amfetamin, kokain. Toxicita etylalkoholu, metylalkoholu, etylenglykolu. Zneužívaná organická rozpouštědla.
5. Úvod do organické chemie. Nejvýznamnější uhlovodíky alifatické a aromatické. Toxicita benzenu, toluenu a
anilinu. Halogenderiváty uhlovodíků. Polychlorované bifenyly, DDT, dioxin. Lékařsky významné skupiny
organických sloučenin: Alkoholy, aldehydy a kyseliny, sulfonové kyseliny, sulfonamidy. Nejběžnější antipyretika. Aminy a amidy, močovina.
6. Nejdůležitější heterocyklické sloučeniny. Pyrol a tetrapyrolové deriváty, hem a žlučová barviva. Biologicky a
lékařsky významné deriváty indolu, thiazolu, pyridinu, imidazolu, pyrazolu, pyrimidinu, purinu, isoalloxazinu a pteridinu. Chemie fyziologicky významných neurotransmitérů. Acetylcholin, látky zasahující acetylcholinovou transmisi. Nervově paralytické jedy. Organofosfátové insekticidy. Katecholaminy, serotonin, GABA, neuropeptidy. Oxid dusnatý. Sildenafil a terapie impotence.
7. Chemie sacharidů, základní monosacharidy a jejich deriváty. Vitamin C. Disacharidy maltosa, laktosa, sacharosa. Polysacharidy škrob, glykogen, celulosa, inulin, dextrany a agar. Heteropolysacharidy a jejich složky. Hyaluronová kyselina, chondroitinsulfáty a další složky proteoglykanových agregátů.
8. Chemie lipidů. Vyšší mastné kyseliny, esenciální složky. Tuky. Glycerolipidy – fosfatidylcholin, kardiolipin,
inositolfosfatidy. Sfingolipidy – sfingomyeliny, cerebrosidy, gangliosidy. Steroidní látky. Cholesterol, žlučové
kyseliny. Steroidní hormony. Mužské a ženské pohlavní hormony. Přirozené kortikoidy a nejběžnější syntetické náhražky. Základní představa o terpenech. Vitaminy K, karoteny, tokoferoly.
9. Základní aminokyseliny, struktura peptidů. Biologicky významné peptidy: Vazopresin a oxytocin, insulin, karnosin a anserin. Endorfiny a enkefaliny. Primární, sekundární, terciární a kvarterní struktura proteinů.
10. Struktura nukleových kyselin a jejich složek. Pyrimidinové a purinové baze, nukleosidy, nukleotidy. Polynukleotidy. Základní struktura RNA a DNA. Komplementarita.
10. Základní složky potravy, chemická podstata živin. Esenciální komponenty. Minoritní složky potravin, vitaminy a stopové prvky. Konzervační látky, umělá sladidla, glutamát sodný a další přísady. Toxiny v potravinách, mykotoxiny, aflatoxiny a botulotoxin. Polymerní plasty, polyamidy a polyestery. Kontaminace mikroplasty.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK