PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Funkční vyšetření a terapie pacientů s bolestmi pohybového aparátu - DS005
Anglický název: Functional examination and therapy of patients with musculoskeletal pain
Zajišťuje: Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství (13-432)
Fakulta: 2. lékařská fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, Z [HS]
Rozsah za akademický rok: 25 [hodiny]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Zdeněk Procházka (03.10.2019)
Vývoj posturálně-lokomoční svalové funkce, fylogenetická hlediska a ontogeneze Integrace aferentních senzorických vstupů v závislosti na vyzrávání CNS v průběhu postnatální ontogeneze Definice optimálních posturálně-lokomočních vzorů: ontogenetické, biomechanické, neurofyziologické a anatomické aspekty Objektivizace poruch trupové stabilizace a posturálně-lokomoční funkce, funkční testy a jejich reliabilita a reproducibilita Objektivizace poruch integrace aferentních vstupů v rámci stabilizační a motorické funkce. Korelace mezi morfologickými nálezy na zobrazovacích metodách, funkčním klinickým vyšetřením a subjektivním vnímáním bolesti. Typické odchylky u dětských pacientů s poruchami pohybového systému (vadné držení těla, skoliózy, dětská mozková obrna, vývojové koordinační poruchy): funkční vyšetření a terapie Typické odchylky u dospělých pacientů s poruchami pohybového systému (vertebrogenní algický syndrom): funkční vyšetření a terapie Patologie posturálně lokomoční funkce u nejčastějších neurologických diagnóz (svalové dystrofie, poškození periferního nervového systému, mozku a míchy): funkční vyšetření a terapie Patologie posturálně lokomoční funkce u nejčastějších ortopedických diagnóz (artrózy nosných kloubů, entezopatie a úrazy z přetížení, nejčastější sportovní úrazy pohybového aparátu): funkční vyšetření a terapie Patologie posturálně lokomoční funkce u dalších vybraných diagnóz (gastroesofageální reflux, inkontinence moči a stolice, funkční sterility, chronická obstrukční plicní nemoc a jiné): funkční vyšetření a terapie Nácvik optimální posturálně-lokomoční funkce v rámci pohybových aktivit dětí ve škole a při sportovních činnostech, prevence bolestí pohybového aparátu z přetížení. Souvislosti mezi kvalitou stabilizace trupu a svalovou sílou končetin Možnosti široké edukace populace k prevenci vertebrogenních algických syndromů, skupinové terapie Zátěžové vyšetření v rámci komplexního vyšetření posturálně-stabilizační funkce Interdisciplinární spolupráce k prevenci a terapii vertebrogenních algických syndromů (funkce jednotlivých odborností v rámci medicíny: neurolog, ortoped, tělovýchovné lékařství, rehabilitační lékař, pediatr, protetik, sociální pracovní, ergoterapeut) spolupráce s nelékařskými profesionály a komunikace s veřejností. Osvětová činnost.
Literatura
Poslední úprava: Zdeněk Procházka (04.10.2019)

Základní studijní literatura - povinná:

1. KOLÁŘ, Pavel et al. Rehabilitace v klinické praxi. 1. vyd. Praha: Galén, ©2009. xxxi, 713 s. ISBN 978-80-7262- 657-1.

2. HUTSON, Michael, WARD Adam ed. Oxford Textbook of Musculoskeleatl Medicine. 2e, London, UK, Oxford University Press, 2015

3. AMBLER, Zdeněk. Základy neurologie: [učebnice pro lékařské fakulty]. 7. vyd. Praha: Galén, ©2011. 351 s. ISBN 978-80-7262-707-3.

4. KRAUS, Josef a kol. Dětská mozková obrna. 1. vyd. Praha: Grada, 2005. 344 s., [6] s. obr. příl. ISBN 80-247- 1018-8.

5. VOJTA, Václav a PETERS, Annegret. Vojtův princip: svalové souhry v reflexní lokomoci a motorická ontogeneze. Vyd. 1. české. Praha: Grada, 1995. 181 s. ISBN 80-7169-004-X.

6. VOJTA, Václav. Mozkové hybné poruchy v kojeneckém věku: včasná diagnóza a terapie. Vyd. 1. české podle 5. německého. Praha: Grada, 1993. 367 s. ISBN 80-85424-98-3.

7. TROJAN, Stanislav. Fyziologie a léčebná rehabilitace motoriky člověka. 3., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2005. 237 s. ISBN 80-247-1296-2.

8. ČIHÁK, Radomír. Anatomie. Třetí, upravené a doplněné vydání. Praha: Grada, 2011-2016. 5 svazků. ISBN 978- 80-247-3817-8.

9. Frank C, Kobesova A, Kolar P. Dynamic neuromuscular stabilization & sports rehabilitation. Int J Sports Phys Ther. 2013;8(1):62-73. ISSN 2159-2896 (Electronic).

Základní studijní literatura - doporučená:

1. GROSS, Jeffrey M., FETTO, Joseph a SUPNICK, Elaine Rosen. Vyšetření pohybového aparátu: překlad druhého anglického vydání. Vyd. 1. Praha: Triton, 2005. 599 s. ISBN 80-7254-720-8.

2. CHAITOW, Leon, GILBERT, Christopher, BRADLEY, Dinah, Eds. Recognizing and treating breathing disorders: multidisciplinary approach. 2nd ed, London, UK: Elsevier, 2014. ISBN 978-0-7020-4980-4.

LIEBENSON, Craig, ed.. Functional Training Handbook. Philadelphia, USA: Wolters & Kluwer, 2014: ISBN- 13:978-1-58255-920-9.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK