PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Patofyziologie a terapie bolesti - D1704002
Anglický název: Pathophysiology and Therapy of Pain
Zajišťuje: Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství (13-432)
Fakulta: 2. lékařská fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:14/14, Z+Zk [HS]
Rozsah za akademický rok: 14 [týdny]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. MUDr. Jiří Kozák, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Zdravotnické obory > Teoretické předměty
Prerekvizity : D1701008, D1701301, D1701302
Anotace
Jedná se o povinný předmět jehož cílem je seznámit studenty navazujícího magisterského studia s teoretickými znalostmi i praktickými dovednostmi v oboru algeziologie – léčba bolesti. Jedná se zejména o téma akutní a chronické bolesti, jejíž zvládnutí je nezbytné pro provozování praxe v oboru fyzioterapeuta pro praktickou i teoretickou činnost v rámci oboru. V rámci prezentovaných témat ve výuce student získá následující znalosti, dovednosti:  Patofyziologické principy vedení a vnímání bolesti, nové teorie z oblasti CNS a souvislosti s funkčními poruchami jiných systémů – princip pain matrix mechanizmů vnímání bolesti a klinické souvislosti. Nové pohledy na posuzování intenzity a hodnocení bolesti, zejména u chronických bolestivých stavů. Definice bolesti a její aktuální vývoj. Z patofyziologického hlediska kategorizace bolestivých stavů, včetně nově definovaných typů bolesti. Akutní a chronická bolest, jejich rozdílné projevy i obecné principy k léčbě. Hodnocení prahů bolesti - klinické i přístrojové a principy jejich interpretace.  Seznámení studentů s s jednotlivými tematickými celky – syndromy a oborovými pohledy na chronické bolestivé stavy: • Bolesti zad a FBSS ( Failed back surgery syndrome) - základy diagnostiky a dg. kriterií a seznámení s mezinárodně doporučovanými algoritmy v oblasti správné diagnostiky a terapie, syndromy varovných příznaků (vlajek), principy komplexní léčby v oblasti farmakoterapie i invazivních přístupů. Rizika vzniku syndromu FBSS a zásady komplexní terapie. • Základy psychologie v léčbě bolesti s vysvětlením rozdílů mezi akutní a chronickou bolesti. Základní psychologické vyšetřovací metody v léčbě chronické bolesti. Vysvětlení principů a základních prvků individuální a skupinové psychoterapie. Úskalí komunikace s chronickým pacientem s bolestí. • Neurologie a léčba neuropatické bolesti vysvětlením principů vzniku a patogenezy neuropatické bolesti, nová definice neuropatické bolesti a její využití v praxi. Způsob používání dotazníkových metod při stanovování neuropatické bolesti. Neurologické a neurofyziologické vyšetřovací metody v neurologii. Klinické syndromy v neurologii v souvislosti s neuropatickou bolestí. Nové pohledy na farmakoterapii neuropatické bolesti a další možnosti její léčby. • Rehabilitační metody v léčbě bolesti, zejména u chronických bolestivých stavů s důrazem n a rozdílnou R HB strategii činnosti ve srovnání s akutními a pooperačními stavy. Souvislost s psychologickými postupy v přístupu k chronickým pacientům a moderní formy RHB terapie zaměřené na specifické mechanizmy projevů chronické bolesti v centrálním nervovém systému, např. zrcadlová terapie. • Invazivní techniky a neuromodulace v léčbě chronické bolesti. Vývoj invazivních technik při léčbě chronické bolesti s vysvětlením jejich indikací a jejich pozicí v komplexní léčbě bolesti. Prudký nárůst invazivních výkonů a jejich souvislost s technickým pokrokem navigačních systémů, zejména sonografie. Rozdíly mezi odborným pojetím invazivní léčby ze strany algeziologie a intervenční radiologie. Neuromodulační techniky jsou prezentovány v omezeném rozsahu jako sofistikované, finančně náročné a přísně výběrové invazivní metody pro nejtěžší bolestivé stavy. Jsou vysvětleny fyzikální principy metody a její technické provedení při implantaci elektrod ev. katétru do páteřního kanálu, resp. k nervovým strukturám. Maximální důraz je kladen na výběrová kriteria indikace k neuromodulaci. • Fibromyalgie je jako samostatný, komplikovaný bolestivý stav, prezentována z komplexního pohledu, je prezentován její klinický obraz i diagnostická kriteria. Významně je rozebrána etiologie a diagnostika z hlediska psychologického a funkčního a možnosti terapie, zejména farmakologické a psychologické. • Farmakoterapie bolesti je zásadním tématem v terapii chronické bolesti a proto je jí věnována mimořádná pozornost. Patří k dominantní modalitě v léčbě bolesti. Jsou prezentovány principy nasazování farmak dle žebříčku WHO i poukázáno na nové strategie ve farmakologické léčbě a nové preparáty v léčbě bolesti. Samostatnou kapitolu v tomto tématu tvoří léčba opioidy, názory na jejich využití u chronických neonkologických bolestivých stavů, téma jejich racionálního nasazování, nebezpečí abuzů a rizika závislosti. • Komplexní regionální bolestivý syndrom (KRBS) je ve výuce prezentován jako velmi složitý syndrom chronické bolesti, jsou prezentována jeho 3 stadia 2 typy onemocnění jejich diagnostika i možnosti terapie. Důraz je kladen na rozpoznání KRBS dle klinické symptomatologie a typických příznaků, na prevenci rozvoje onemocnění do pokročilých, až ireverzibilních stadií. Je poukázáno na principy farmakoterapie i RHB léčby. • V praktické části výuky jsou prezentovány nejčastější formy invazivních technik – kaudální epidurální bloky, ukázáni pacienti se zavedenými katétry do oblasti končetin, ev. se zavedenou neuromodulací. Jsou prezentováni pacienti v ambulantní i lůžkové části s rozborem jejich bolestivého stavu a vysvětlením terapeutických postupů. Je podrobně rozebrána léčebná spolupráce víceoborového týmu oddělení a multidisciplinární pojetí péče. Stručná charakteristika předmětu: Předmět Patofyziologie a terapie bolesti poskytuje studentovi základní přehled algeziologických, diagnostických, terapeutických i organizačních opatření směřujících ke správnému hodnocení a léčbě akutní a chronické bolesti. Zdůrazněn je multidisciplinární přístup k pacientovi a integrace algeziologie s dalšími typy léčebné péče i s diagnostickoterapeutickými přístupy, které jsou využívány v rámci ostatních lékařských oborů. Student je konkrétně obeznámen se základními diagnostickými a terapeutickými postupy v léčbě bolesti s ohledem na typické syndromy chronické bolesti.
Poslední úprava: Čechová Jana, Mgr. (23.11.2020)
Literatura

Povinná literatura:

OPAVSKÝ, Jaroslav. Bolest v ambulantní praxi: od diagnózy k léčbě častých bolestivých stavů. Praha: Maxdorf, ©2011.

394 s. Jessenius. ISBN 978-80-7345-247-6.

HAKL, Marek a kol. Léčba bolesti: současné přístupy k léčbě bolesti a bolestivých syndromů. 3., přepracované a doplněné

vydání. Praha: Mladá fronta, 2019. 247 stran. Aeskulap. ISBN 978-80-204-5272-6.

ROKYTA, Richard, ed., KRŠIAK, Miloslav, ed. a KOZÁK, Jiří, ed. Bolest: monografie algeziologie. 1. vyd. Praha: Tigis,

2006. 684 s. ISBN 80-903750-0-6.

Doporučená literatura:

Vše o léčbě bolesti: příručka pro sestry. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 355 s. Sestra. ISBN 80-247-1720-4.

KOZÁK, Jiří a kol. Opioidy. První vydání. Praha: Mladá fronta, 2018. 462 stran. Aeskulap. ISBN 978-80-204-4550-6.

KOLÁŘ, Pavel et al. Základy klinické rehabilitace. První vydání. Praha: Galén, [2015], ©2015. 167 stran. ISBN 978-80-

7492-219-0.

Poslední úprava: Čechová Jana, Mgr. (23.11.2020)
Sylabus

Jedná se o povinný předmět jehož cílem je seznámit studenty navazujícího magisterského studia s teoretickými znalostmi i

praktickými dovednostmi v oboru algeziologie – léčba bolesti. Jedná se zejména o téma akutní a chronické bolesti, jejíž

zvládnutí je nezbytné pro provozování praxe v oboru fyzioterapeuta pro praktickou i teoretickou činnost v rámci oboru.

V rámci prezentovaných témat ve výuce student získá následující znalosti, dovednosti:

 Patofyziologické principy vedení a vnímání bolesti, nové teorie z oblasti CNS a souvislosti s funkčními poruchami

jiných systémů – princip pain matrix mechanizmů vnímání bolesti a klinické souvislosti. Nové pohledy na posuzování

intenzity a hodnocení bolesti, zejména u chronických bolestivých stavů. Definice bolesti a její aktuální vývoj.

Z patofyziologického hlediska kategorizace bolestivých stavů, včetně nově definovaných typů bolesti. Akutní a

chronická bolest, jejich rozdílné projevy i obecné principy k léčbě. Hodnocení prahů bolesti - klinické i přístrojové a

principy jejich interpretace.

 Seznámení studentů s s jednotlivými tematickými celky – syndromy a oborovými pohledy na chronické bolestivé stavy:

• Bolesti zad a FBSS ( Failed back surgery syndrome) - základy diagnostiky a dg. kriterií a seznámení

s mezinárodně doporučovanými algoritmy v oblasti správné diagnostiky a terapie, syndromy varovných

příznaků (vlajek), principy komplexní léčby v oblasti farmakoterapie i invazivních přístupů. Rizika vzniku

syndromu FBSS a zásady komplexní terapie.

• Základy psychologie v léčbě bolesti s vysvětlením rozdílů mezi akutní a chronickou bolesti. Základní

psychologické vyšetřovací metody v léčbě chronické bolesti. Vysvětlení principů a základních prvků

individuální a skupinové psychoterapie. Úskalí komunikace s chronickým pacientem s bolestí.

• Neurologie a léčba neuropatické bolesti vysvětlením principů vzniku a patogenezy neuropatické bolesti, nová

definice neuropatické bolesti a její využití v praxi. Způsob používání dotazníkových metod při stanovování

neuropatické bolesti. Neurologické a neurofyziologické vyšetřovací metody v neurologii. Klinické syndromy

v neurologii v souvislosti s neuropatickou bolestí. Nové pohledy na farmakoterapii neuropatické bolesti a

další možnosti její léčby.

• Rehabilitační metody v léčbě bolesti, zejména u chronických bolestivých stavů s důrazem n a rozdílnou R HB

strategii činnosti ve srovnání s akutními a pooperačními stavy. Souvislost s psychologickými postupy

v přístupu k chronickým pacientům a moderní formy RHB terapie zaměřené na specifické mechanizmy projevů

chronické bolesti v centrálním nervovém systému, např. zrcadlová terapie.

• Invazivní techniky a neuromodulace v léčbě chronické bolesti. Vývoj invazivních technik při léčbě chronické

bolesti s vysvětlením jejich indikací a jejich pozicí v komplexní léčbě bolesti. Prudký nárůst invazivních

výkonů a jejich souvislost s technickým pokrokem navigačních systémů, zejména sonografie. Rozdíly mezi

odborným pojetím invazivní léčby ze strany algeziologie a intervenční radiologie. Neuromodulační techniky

jsou prezentovány v omezeném rozsahu jako sofistikované, finančně náročné a přísně výběrové invazivní

metody pro nejtěžší bolestivé stavy. Jsou vysvětleny fyzikální principy metody a její technické provedení při

implantaci elektrod ev. katétru do páteřního kanálu, resp. k nervovým strukturám. Maximální důraz je kladen

na výběrová kriteria indikace k neuromodulaci.

• Fibromyalgie je jako samostatný, komplikovaný bolestivý stav, prezentována z komplexního pohledu, je

prezentován její klinický obraz i diagnostická kriteria. Významně je rozebrána etiologie a diagnostika

z hlediska psychologického a funkčního a možnosti terapie, zejména farmakologické a psychologické.

• Farmakoterapie bolesti je zásadním tématem v terapii chronické bolesti a proto je jí věnována mimořádná

pozornost. Patří k dominantní modalitě v léčbě bolesti. Jsou prezentovány principy nasazování farmak dle

žebříčku WHO i poukázáno na nové strategie ve farmakologické léčbě a nové preparáty v léčbě bolesti.

Samostatnou kapitolu v tomto tématu tvoří léčba opioidy, názory na jejich využití u chronických

neonkologických bolestivých stavů, téma jejich racionálního nasazování, nebezpečí abuzů a rizika závislosti.

• Komplexní regionální bolestivý syndrom (KRBS) je ve výuce prezentován jako velmi složitý syndrom

chronické bolesti, jsou prezentována jeho 3 stadia 2 typy onemocnění jejich diagnostika i možnosti terapie.

Důraz je kladen na rozpoznání KRBS dle klinické symptomatologie a typických příznaků, na prevenci rozvoje

onemocnění do pokročilých, až ireverzibilních stadií. Je poukázáno na principy farmakoterapie i RHB léčby.

• V praktické části výuky jsou prezentovány nejčastější formy invazivních technik – kaudální epidurální bloky,

ukázáni pacienti se zavedenými katétry do oblasti končetin, ev. se zavedenou neuromodulací. Jsou prezentováni

pacienti v ambulantní i lůžkové části s rozborem jejich bolestivého stavu a vysvětlením terapeutických postupů.

Je podrobně rozebrána léčebná spolupráce víceoborového týmu oddělení a multidisciplinární pojetí péče.

Stručná charakteristika předmětu:

Předmět Patofyziologie a terapie bolesti poskytuje studentovi základní přehled algeziologických, diagnostických,

terapeutických i organizačních opatření směřujících ke správnému hodnocení a léčbě akutní a chronické bolesti. Zdůrazněn

je multidisciplinární přístup k pacientovi a integrace algeziologie s dalšími typy léčebné péče i s diagnostickoterapeutickými

přístupy, které jsou využívány v rámci ostatních lékařských oborů. Student je konkrétně obeznámen se

základními diagnostickými a terapeutickými postupy v léčbě bolesti s ohledem na typické syndromy chronické bolesti.

Poslední úprava: Čechová Jana, Mgr. (23.11.2020)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK