PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Fyzioterapeutické metodiky II. - D1701310
Anglický název: Methodology in Physiotherapy II.
Zajišťuje: Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství (13-432)
Fakulta: 2. lékařská fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:56/56, Z+Zk [HS]
Rozsah za akademický rok: 14 [týdny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
Je prerekvizitou pro: D1703008, D1704011, D1703017
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jana Čechová (23.11.2020)
Jde o povinný studijní předmět, který patří mezi základní teoretické předměty profilujícího základu. Zaměření a cíle předmětu jsou:  získání kompletních teoretických znalostí o fasciálním systému člověka a jeho vlivu na vývoj funkční poruch hybného systému. Informace vycházejí z nejnovějších poznatků medicíny založené na důkazech  získání kompletních teoretických znalostí o svalovém systému člověka a jeho vlivu na vývoj funkční poruch hybného systému. Informace vycházejí z nejnovějších poznatků medicíny založené na důkazech  získání kompletních teoretických znalostí o kožním systému člověka a jeho vlivu na vývoj funkční poruch hybného systému. Informace vycházejí z nejnovějších poznatků medicíny založené na důkazech  vysvětlení pojmů a příčin funkční kloubní blokáda.  vysvětlení pojmu hluboký stabilizační systém páteře a ukázky jeho klinického využití.  vysvětlení a klinická aplikace léčebného systému aktivní segmentální centrace  vysvětlení přístupu Respirační fyzioterapie a jeho využití v klinických oborech veškerého lékařství  vysvětlení pojmu Sportovní fyzioterapie a její využití v klinické praxi fyzioterapeuta  vysvětlení pojmu, podstaty a zásad konceptu Neurodynamika a její využití v klinické praxi  vysvětlení pojmu a podstaty myofasciálního bolestivého synromu (MFBS)  vysvětlení pojmu řetězení funkčních poruch hybného systému  rozbor a nácvik jednotlivých léčebných postupů léčebné rehabilitace a fyzioterapie u MFBS v jednotlivých tělesných lokalitách a syndromů. (např. MFBS teorie a terapie u poruch temporomandibulárního skloubení, u cervoicobrachiálního syndromu apod.)  metodické postupy při práci fyzioterapeuta a RHB lékaře u idiopatické skoíliózy  význam vlivu myofasciálního bolestivého syndromu při vzniku funkční sterility, ukázky práce dle. L. Mojžíšové Stručná charakteristika předmětu: Cílem předmětu je získání teoretických i klinických znalostí a dovedností využitelných v každodenní praxi fyzioterapeuta. Skladba předmětu je vyprofilována tak, aby student prošel od teoretických informacích o myoskeletálním aparátu postupně ke klinické aplikaci. Současně je v předmětu akcentována spolupráce lékaře a fyzioterapeuta, jakožto základní jednotky rehabilitačního teamu. Výsledkem tohoto edukačního předmětu by mělo být pochopení vlivu neuromyofascioskletálního systému při vzniku jednotlivých funkčích i strukturálních poruch a student je seznámen jak s teoretickou podtstatou jednotlivých syndromů, tak je obeznámen s konkrétními léčebnými postupy. Tyto postupy jsou pak i prakticky rozebírány a zkoušeny. Student tak získává nejen zvýšenou cerebrální, ale i manuální schopnost. Cílem předmětu je tedy naučit léčit a orientovat se v problematice léčebné rehabilitace.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Michaela Pecharová (23.01.2023)

Ročník: 1. ROČ. NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM FYZIOTERAPIE Semestr: letní 2022/2023

Název předmětu: Fyzioterapeutické metodiky

Garant předmětu: as.PhDr. Petr Bitnar

Podmínky pro zápočet: 90% účast, praxe

Zkouška: ústní

Počet hodin: 4/4, zápočet + zkouška

Výuka: Pondělí 8.00 – 15.10 hod,

Učebna: S2-2

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Jana Čechová (23.11.2020)

Povinná literatura:

KOLÁŘ, Pavel et al. Rehabilitace v klinické praxi. 1. vyd. Praha: Galén, 2009. xxxi, 713 s. ISBN 978-80-7262-657-1.

KOLÁŘ, Pavel et al. Základy klinické rehabilitace. První vydání. Praha: Galén, [2015], ©2015. 167 stran. ISBN 978-

80-7492-219-0.

KOLÁŘ, Pavel et al. Clinical rehabilitation. 1st ed. Praha: Alena Kobesová, 2013, 764 s. ISBN 978-80-905438-0-5.

LEWIT, Karel. Manipulační léčba v rámci léčebné rehabilitace. 1. vyd. Praha: Nadas, 1990. 426 s. ISBN 80-7030-

096-5.

Léčebná rehabilitace v interním lékařství. Praha: Raabe, [2017], 2017. 158 stran. Rehabilitační a fyzikální terapie; 4.

ISBN 978-80-7496-311-7.

Doporučená literatura:

SMOLÍKOVÁ, Libuše a MÁČEK, Miloš. Respirační fyzioterapie a plicní rehabilitace. Vyd. 1. Brno: Národní

centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2010. 194 s. ISBN 978-80-7013-527-3.

Další studijní materiály jsou zveřejněny na adrese:

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=7071

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jana Čechová (23.11.2020)

Jde o povinný studijní předmět, který patří mezi základní teoretické předměty profilujícího základu. Zaměření a cíle

předmětu jsou:

 získání kompletních teoretických znalostí o fasciálním systému člověka a jeho vlivu na vývoj funkční poruch

hybného systému. Informace vycházejí z nejnovějších poznatků medicíny založené na důkazech

 získání kompletních teoretických znalostí o svalovém systému člověka a jeho vlivu na vývoj funkční poruch

hybného systému. Informace vycházejí z nejnovějších poznatků medicíny založené na důkazech

 získání kompletních teoretických znalostí o kožním systému člověka a jeho vlivu na vývoj funkční poruch

hybného systému. Informace vycházejí z nejnovějších poznatků medicíny založené na důkazech

 vysvětlení pojmů a příčin funkční kloubní blokáda.

 vysvětlení pojmu hluboký stabilizační systém páteře a ukázky jeho klinického využití.

 vysvětlení a klinická aplikace léčebného systému aktivní segmentální centrace

 vysvětlení přístupu Respirační fyzioterapie a jeho využití v klinických oborech veškerého lékařství

 vysvětlení pojmu Sportovní fyzioterapie a její využití v klinické praxi fyzioterapeuta

 vysvětlení pojmu, podstaty a zásad konceptu Neurodynamika a její využití v klinické praxi

 vysvětlení pojmu a podstaty myofasciálního bolestivého synromu (MFBS)

 vysvětlení pojmu řetězení funkčních poruch hybného systému

 rozbor a nácvik jednotlivých léčebných postupů léčebné rehabilitace a fyzioterapie u MFBS v jednotlivých

tělesných lokalitách a syndromů. (např. MFBS teorie a terapie u poruch temporomandibulárního skloubení, u

cervoicobrachiálního syndromu apod.)

 metodické postupy při práci fyzioterapeuta a RHB lékaře u idiopatické skoíliózy

 význam vlivu myofasciálního bolestivého syndromu při vzniku funkční sterility, ukázky práce dle. L. Mojžíšové

Stručná charakteristika předmětu:

Cílem předmětu je získání teoretických i klinických znalostí a dovedností využitelných v každodenní praxi

fyzioterapeuta. Skladba předmětu je vyprofilována tak, aby student prošel od teoretických informacích o

myoskeletálním aparátu postupně ke klinické aplikaci. Současně je v předmětu akcentována spolupráce lékaře a

fyzioterapeuta, jakožto základní jednotky rehabilitačního teamu. Výsledkem tohoto edukačního předmětu by mělo být

pochopení vlivu neuromyofascioskletálního systému při vzniku jednotlivých funkčích i strukturálních poruch a

student je seznámen jak s teoretickou podtstatou jednotlivých syndromů, tak je obeznámen s konkrétními léčebnými

postupy. Tyto postupy jsou pak i prakticky rozebírány a zkoušeny. Student tak získává nejen zvýšenou cerebrální, ale

i manuální schopnost. Cílem předmětu je tedy naučit léčit a orientovat se v problematice léčebné rehabilitace.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK