PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Hygiena - D0701005
Anglický název: Hygiene
Zajišťuje: Ústav veřejného zdravotnictví a preventivního lék. (13-471)
Fakulta: 2. lékařská fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 14 [týdny]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: MUDr. Ivana Holcátová, CSc.
Kategorizace předmětu: Zdravotnické obory > Doplňkové předměty
Je prerekvizitou pro: D0703006
Anotace -
Poslední úprava: KASPAR/FTVS.CUNI.CZ (07.11.2017)
Hodnocení zdravotního stavu a výsledků, kvalita péče, zdravotní politika
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: KASPAR/FTVS.CUNI.CZ (07.11.2017)

zápočet na základě účasti na seminářích a seminární práce; zkouška

zkouška na základě prezentace seminární práce

Témata seminárních prací

Determinanty zdraví, životní a pracovní podmínky, životní styl

Osobní hygiena, denní režim, práce na směny

Výživa a diety, stravování ve zdravotnických zařízeních

Návykové látky, kouření, alkohol, drogy

Úrazy, úrazová prevence

Psychogenní faktory, stres

Ovzduší a zdraví, znečištění vnitřního prostředí budov

Voda, bazény, půda, odpady

Hluk, vibrace, osvětlení, sluneční záření

Základní epidemiologické pojmy, zásady DDD

Hygiena práce, prevence chorob z povolání, riziková pracoviště

Činnosti epidemiologicky závažné

Hygiena zdravotnických zařízení

Hygienická problematika ionizujícího a neionizujícího záření

Zákon o ochraně veřejného zdraví a navazující legislativa

Literatura
Poslední úprava: MUDr. Petr Kašpar (17.05.2019)

Doporučená literatura

1. Šubrt B., Tuček M.: Pracovnělékařské služby. Povinnosti zaměstnavatelů a lékařů. ANAG, 2014

2. Králíková E. a kol.: Závislost na tabáku, Adamira, Břeclav 2013.

3. Tuček, M. a kol.: Hygiena a epidemiologie. Univerzita Karlova, Karolinum Praha, 2012

4. Tuček, M. a kol.: Hygiena a epidemiologie pro bakaláře. Univerzita Karlova, Karolinum Praha, 2012

5. Zvárová, J.: Základy statistiky pro biomedicínské obory, Karolinum Praha, 2012

6. Kudlová E., Bencko V., Holcátová I., Králíková E., Novotný L., Rameš J., Schejbalová M., Slámová A.: Hygiena výživy a nutriční epidemiologie. Karolinum Praha, 2008.

7. Svačina Š. a kol. : Klinická dietologie. Grada Publishing a.s., 2008

8. Kudlová E., Mydlilová A.: Výživové poradenství u dětí do dvou let. Grada Publishing,

2005.

9. Tuček, M., Cikrt, M., Pelclová, D.: Pracovní lékařství pro praxi. Příručka s doporučenými standardy. Grada Publishing, a.s. Praha, 2005.

10. Kolektiv autorů: Manuál prevence v lékařské praxi. SZÚ, 1998 - 2002.

11. Bencko, V., Cikrt, M., Lener, J.: Toxické kovy v životním a pracovním prostředí člověka. Grada – Avicenum Praha, 1995

12. BLAŽEJOVSKÝ, Marek. Drogy v dopravě. Praha: Wolters Kluwer, 2015. ISBN 978-80-7478-903-8.

13. Geriatrie a gerontologie: odborný časopis České gerontologické a geriatrické společnosti. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2012-. ISSN 1805-4684.

14. KALVACH, Zdeněk. Geriatrické syndromy a geriatrický pacient. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2490-4.

15. Joachimová, M., Radvanský, J., Benešová, V. Metodika prevence sportovních úrazů u dětí a mladých dospělých. Praha: Fakultní nemocnice v Motole, 2017. ISBN 978-80-87347-36-2

16. PILNÝ, Jaroslav. Prevence úrazů pro sportovce: taping : popis zranění, první pomoc, léčba, rehabilitace. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1675-6.

17. Národní akční plán prevence úrazů na léta 2007 – 2017. Dostupné z: http://www.mzcr.cz/dokumenty/narodni-akcni-plan-prevence-detskych-urazu_2049_1009_3.html

CIZOJAZYČNÁ LITERATURA

1. LaDou J., Harrison R: Current Occupational & Environmental Medicine. Fifth Edition.The Mc Graw-Hill Education. 2014.

2. Steward B.W., Wild Ch.P. (eds.): World Cancer Report 2014, IARCPress, Lyon 2014.

3. Palmer K.T., Brown I., Hobson J.: Fitness for work, the medical aspects. Oxford Univ. Press, 2013.

4. Adami H.-O., Hunter D., Trichopoulos D.: Textbook of Cancer Epidemiology. Oxford Univ. Press 2002.

5. Riboli E., Lambert R.: Nutrition and Lifestyle: Opportunities for Cancer Prevention. IARC Scientific Publications No. 156. IARCPress, Lyon, 2002

6. IARC Handbooks of Cancer Prevention, Vol. 6: Weight Control and Physical Activity. IARCPress, Lyon, 2002.

7. Maroni M., Seifert B., Lindvall, T.: Indoor Air Quality. A Comprehensive Textbook. Elsevier, 1995.

8. Guidelines for drinking-water quality. WHO, 1984.

9. http://www.iarc.fr/en/publications/IARC publications

10. http://www.iarc.fr/en/cancertopics/index.php

11. DORAL, M.N. a J. KARLSSON (EDS.). Sports Injuries: Prevention, Diagnosis, Treatment and Rehabilitation. 2nd ed. Berlin: Springer Berlin, 2014. ISBN 9783642365683.

12. Global report on drowning: preventing a leading killer. World Health Organization, 2017. Dostupné z: http://www.who.int/violence_injury_prevention/publications/drowning_global_report/Final_report_full_web.pdf?ua=1

13. Global status report on road safety 2015. World Health Organization, 2016. Dostupné z: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0020/318017/European-country-profile-global-status-report-road-safety-2015.pdf?ua=1

14. Pargman, David. Psychological Bases of Sport Injuries. Fitness Information Techology, 2007. ISBN ISBN 1885693753

15. WHO global report on falls prevention in older age. Geneva, Switzerland: World Health Organization, 2008. ISBN 9789241563536.

Metody výuky
Poslední úprava: KASPAR/FTVS.CUNI.CZ (07.11.2017)

semináře

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: KASPAR/FTVS.CUNI.CZ (07.11.2017)

zápočet na základě účasti na seminářích a seminární práce; zkouška

zkouška na základě prezentace seminární práce

Témata seminárních prací

Determinanty zdraví, životní a pracovní podmínky, životní styl

Osobní hygiena, denní režim, práce na směny

Výživa a diety, stravování ve zdravotnických zařízeních

Návykové látky, kouření, alkohol, drogy

Úrazy, úrazová prevence

Psychogenní faktory, stres

Ovzduší a zdraví, znečištění vnitřního prostředí budov

Voda, bazény, půda, odpady

Hluk, vibrace, osvětlení, sluneční záření

Základní epidemiologické pojmy, zásady DDD

Hygiena práce, prevence chorob z povolání, riziková pracoviště

Činnosti epidemiologicky závažné

Hygiena zdravotnických zařízení

Hygienická problematika ionizujícího a neionizujícího záření

Zákon o ochraně veřejného zdraví a navazující legislativa

Sylabus
Poslední úprava: KASPAR/FTVS.CUNI.CZ (07.11.2017)

Osobní hygiena, denní režim, práce na směny

Hygiena práce, prevence chorob z povolání, riziková pracoviště�

Činnosti epidemiologicky závažné�

Hygiena zdravotnických zařízení

Zákon o ochraně veřejného zdraví a navazující legislativa

Podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění ve zdravotnických zařízeních a při činnostech epidemiologicky závažných

Hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK