PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Základy fyzioterapie a vyšetřovací metody - D0301302
Anglický název: Foundations of Physiotherapy and Examinational Methods
Zajišťuje: Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství (13-432)
Fakulta: 2. lékařská fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/3 Z [hodiny/týden]
letní s.:1/3 Z+Zk [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 14 [týdny]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D.
Je prerekvizitou pro: D0304609, D0303317, D0304606
Anotace
Poslední úprava: Jana Ocelková, DiS. (09.01.2014)
Předmět představuje úvod do studia fyzioterapie. Posluchači se během výuky seznámí teoreticky a prakticky s analytickými a syntetickými vyšetřovacími metodami, které tvoří pilíř klinického vyšetření pacientů. Ve výuce je věnován prostor jak problematice pediatrických tak dospělých pacientů. Studenti si osvojí základní kineziologické, biomechanické a neurofyziologické souvislosti týkající se pohybu a jeho řízení. Prostor je věnován zejména problematice funkčních poruch - změnám funkce v oblasti hybného systému. Během praktické části je věnována pozornost vyšetření stoje a chůze, rovnovážných reakcí, palpačnímu vyšetření svalů, svalovému testu a goniometrickému vyšetření. Studenti se naučí provádět kineziologický rozbor pacienta. Předmět probíhá v zimním a letním semestru prvního ročníku a má teoretickou a praktickou část.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Michaela Pecharová (29.01.2019)

Ročník: 1. ROČ. BAKALÁŘSKÉ STUDIUM FYZIOTERAPIE

Semestr: letní 2018/2019

Předmět: Základy fyzioterapie a vyšetřovací metody

Garant: doc. PhDr.Ondřej Čakrt, Ph.D.

Výuka: čtvrtek 8.00 – 11.30 hod

Letní semestr: 1/3zápočet, zkouška

Učebna: lehárna

Podmínky k udělení zápočtu:

100% účast, kolokvium, 1x seminární práce z fyzioterapie a její ústní

prezentace

Ročník: 1. ROČ. BAKALÁŘSKÉ STUDIUM FYZIOTERAPIE

Semestr: zimní 2018/2019

Předmět: ZÁKLADY FYZIOTERAPIE A VYŠETŘOVACÍ METODY

Garant: prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.

doc. PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D.

Výuka: čtvrtek 8.00 – 11.30 hod, lehárna Kliniky RHB a TVL, stážovna č.1

Zimní semestr:

zápočet

Podmínky k udělení zápočtu:

100% účast, 1x seminární práce z fyzioterapie - ústní prezentace, kolokvium

Literatura
Poslední úprava: Jana Ocelková, DiS. (09.01.2014)

Dvořák, R.: Základy kinezioterapie. Olomouc: vydavatelství Univerzity Palackého, 1996.

Gúth, A. a kol.: Vyšetrovacie a liečebné metodiky pre fyzioterapeutov. Bratislava: Liečreh Gúth, 1998.

Haladová, E., Nechvátalová, L.: Vyšetřovací metody hybného systému. Brno: IDVPVZ, 1997.

Janda, V.: Funkční svalový test. Praha: Grada, 1993.

Janda, V.:Základy kliniky funkčních neparetických poruch. Brno: IDVPVZ, 1984.

Janda, V., Pavlů, D.: Goniometrie. Brno: IDVPVZ, 1993.

Vařeka, I.: Vyšetření pohybového systému. Olomouc: vydavatelství Univerzity Palackého, 1997.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Michaela Pecharová (20.09.2017)

Předmět: Základy fyzioterapie a vyšetřovací metody

1. Základy kineziologie páteře, postura ve vzpřímeném stoji orientace na lidském těle

2. Statické vyšetření stoje

3. Dynamické vyšetření stoje

4. Vyšetření stability stoje a chůze

5. Hodnocení pohybu (pohyb pasivní, kloubní vůle, rozsah pasivního pohybu aktivní pohyb)

6. Měření délek a obvodů končetin, délka funkční a anatomická

7. Goniometrie, definice, pravidla, postup, význam pro praxi

8. Kvantitativní hodnocení pohybu, svalová síla, význam svalového testu pro praxi

9. Základy palpace, změny měkkých tkání

10. Změny funkce v oblasti svalu

11. Spasticita, hypertonus, kontraktura

12. Změny funkce v oblasti kloubu

13. Změny funkce v oblasti kůže

14. Změny funkce v oblasti periostu

15. Svalová dysbalance,vymezení pojmu, přičiny

16. Nejčastěji zkrácené a oslabené svalové skupiny

17. Kloubní blokáda, vymezení pojmu, příčiny

18. Hypermobilita

19. Vyšetření pánve jako součást vyšetření stoje

20. Chůze, typy chůze podle zátěže, podle patologické příčiny

21. Pohybové stereotypy, jejich význam

22. Základní vyšetření pohybového vývoje v 1. roce života dítěte

23. Vztah dýchaní - pánev z hlediska hodnocení postury ve statice i dynamice.

24. Vztah dýchání - pletenec ramenní (oba) z hlediska hodnocení postury ve statice i

dynamice

25. Vztah postavení krční páteře a hlavy k dýchání

Sylabus
Poslední úprava: Jana Ocelková, DiS. (09.01.2014)

Předmět představuje úvod do studia fyzioterapie. Posluchači se během výuky seznámí teoreticky a prakticky s analytickými a syntetickými vyšetřovacími metodami, které tvoří pilíř klinického vyšetření pacientů. Ve výuce je věnován prostor jak problematice pediatrických tak dospělých pacientů. Studenti si osvojí základní kineziologické, biomechanické a neurofyziologické souvislosti týkající se pohybu a jeho řízení. Prostor je věnován zejména problematice funkčních poruch - změnám funkce v oblasti hybného systému. Během praktické části je věnována pozornost vyšetření stoje a chůze, rovnovážných reakcí, palpačnímu vyšetření svalů, svalovému testu a goniometrickému vyšetření. Studenti se naučí provádět kineziologický rozbor pacienta. Předmět probíhá v zimním a letním semestru prvního ročníku a má teoretickou a praktickou část.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK