PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Latinská odborná terminologie - D0301031
Anglický název: Latin Specialized Terminology
Zajišťuje: Ústav jazyků (13-821)
Fakulta: 2. lékařská fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 14 [týdny]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Mgr. Eliška Králová
Kategorizace předmětu: Zdravotnické obory > Doplňkové předměty
Je prerekvizitou pro: D0303317
Anotace
Poslední úprava: Renata Habětínová (30.07.2003)
Výuka latinské a řecké terminologie-gramatické minimum s důrazem na porozumění a tvoření lékařských termínů z anatomie, fyzioterapie, rehabilitace a příbuzných oborů a jejich správné používání
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Zdeněk Zárybnický (28.05.2019)

Povinná:

Švanda, L., Pořízková, K., Artimová, J., Dávidová, E.: Terminologia Greaco-Latina Medica pro bakalářské obory Lékařské fakulty MU. Brno: MU, 2016. (elektronická publikace, dostupné v LMS Moodle)

Švanda, L., Pořízková, K., Artimová, J., Dávidová, E.: Terminologia graeco-latina medica pro studijní obory fyzioterapie a všeobecná sestra. Brno: MU, 2016. (elektronická publikace, dostupné v LMS Moodle)

Zárybnický, Z.: Úvod do čtení lékařských zpráv. (elektronická publikace, dostupné v LMS Moodle)

Doporučená - učebnice:

Veselá, A.: Lékařská terminologie pro fyzioterapeuty. Praha: UK, 1999 (klíč ke cvičením)

Svobodová, D.: Terminologiae medicae vestibulum. Praha: UK, 1999.

Kábrt, J., Chlumská, E.: Lékařská terminologie. Praha: Avicenum, 1972. (+ další vydání)

Nečas, P. - Schánělová, E. - Čebišová, K.: Latinská lékařská terminologie. Praha: UK, 2016.

Vejražka, M. – Svobodová, D.: Terminologiae medicae ianua. Třetí vydání. Praha: Galén, 2014. (+ starší vydání)

Doporučená - slovníky:

Kábrt, J., Kábrt, J. jr.: Lexicon medicum. Třetí, doplněné a přepracované vydání. Galén: Praha, 2015.

Vokurka, M., Hugo, J. a kol.: Velký lékařský slovník. Desáté vydání. Praha: Maxdorf, 2015.

Hugo, J., Vokurka, M., Fidlerová, M.: Slovník lékařských zkratek. Praha: Maxdorf, 2016.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Zdeněk Zárybnický (28.05.2019)

Zimní semestr:

1. Úvod do latiny a odborné terminologie. Výslovnost latiny (pravopis a výslovnost hlásek, délka slabik, přízvuk).

2. Úvod do gramatiky (slovní druhy, gramatické kategorie, přívlastek shodný a neshodný). I. deklinace - substantiva, adjektiva, číslovky řadové (nominativ a genitiv).

3. II. deklinace - substantiva, adjektiva, číslovky řadové (nominativ a genitiv)

4. III. deklinace - substantiva (nominativ a genitiv).

5. III. deklinace - adjektiva (nominativ a genitiv). Odvozování adjektiv pomocí přípony -alis, -ale / -aris, -are.

6. Stupňování latinských adjektiv (nominativ a genitiv), užití komparativu a superlativu v anatomické terminologii

7. Substantiva IV. a V. deklinace (nominativ a genitiv). Latinská deminutiva. Odvozování adjektiv pomocí přípony -ideus, -idea, -ideum.

8. Test I. Úvod do čtení lékařských zpráv.

9. Akuzativ I.-V. deklinace. Předložky s akuzativem.

10. Ablativ I.-V. deklinace. Předložky s ablativem. Slovotvorba - latinské předpony.

11. Slovotvorba - odvozování. Latinské předpony a přípony. Řecké předpony a přípony.

12. Slovotvorba - skládání. Latinské složeniny. Řecké složeniny. Hybridy.

13. Test II. Čtení lékařských zpráv.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK