PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Nefrologie, urologie, revmatologie a geriatrie (KPZM V) - CVSE4P0023
Anglický název: Nephrology, urology, rheumatology and geriatrics
Zajišťuje: I.interní klinika (12-1INK)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: oba
Body: 7
E-Kredity: 7
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 20/116 Z+Zk [hodiny/semestr]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: Ondřej Kubánek (27.09.2013)
Za Radiodiagnostickou kliniku jsou informace o předmětu uvedeny ve Výuce (http://vyuka.lf3.cuni.cz).
Cíl předmětu -
Poslední úprava: prof. MUDr. Jiří Horák, CSc. (04.12.2012)

Cílem předmětu NURG (nefrologie, urologie, revmatologie a geriatrie) je naučit studenty správnému přístupu k nemocným s příslušnými chorobami a stavy, naučit je odběru anamnézy a fyzikálnímu vyšetřování, dále navrhnout plán pomocných diagnostických vyšetření a získané informace správněš vyhodnotit formou tzv. pracovní diagnózy. Posléze formulovat doporučení ohledně příp. změn životního stylu, diety a farmakologické i nefarmakologické léčby.

Předmět NURG trvá pět týdnů, z toho první dva týdny běží výuka nefrologie a dále po jednom týdnu urologie, revmatologie a geriatrie. Výuka je integrovaná, tj. začíná příslušnými kapitolami patofyziologie a patologie následovanými klinickou manifestací, diagnostikou, léčbou a prevencí. Zejména v oblasti geriatrie jsou zdůrazněny i sociální aspekty.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Bekime Jajová, DiS. (14.02.2019)

Výuka předmětu NURG je povinná. Podmínky udělení zápočtu:

1) 80% prezence na kontrolované části výuky (stáže, semináře).

2) Splnění zápočtového testu.

Témata zápočtového testu: v souhlase s tématy seminářů a přednášek následujících součástí předmětu NURG: Syllabus revmatologie, Syllabus urologie, Syllabus geriatrie, Syllabus nefrologie - pouze preklinické obory (patologie, patofyziologie, farmakologie).

Test má podobu testu mnohočetného výběru: 90 otázek/90 minut, 4 nabízené možnosti, 0-4 jsou správně, minimální požadavek pro složení testu je 75% úspěšnost celkově a současně minimálně 70% úspěšnost z jednotlivých podtémat.

Termíny zápočtového testu: vždy následující týden po ukončení přemětu NURG.

Podmínkou připuštění k ústní zkoušce je úspěšné absolvování písemného testu + předložení docházky. Evidence docházky se musí předložit v den konání ústní zkoušky na sekretariátu I. IK.

 

ZS:

 

Předtermín - test:

 

 

Řádný termíny:

Písem.test: 28.1.2019, 4.2.2019, 11.2.2019, 18.2.2019

Ústní zkouška: 30.1.2019, 31.1.2019, 6.2.2019, 7.2.2019, 13.2.2019, 14.2.2019, 20.2.2019, 21.2.2019

 

 

 

Opravné termíny jsou 3, tzn. student může absolvovat test nejvýše 4x a pokud neuspěje, nezíská zápočet. Musí využít řádné vyhlášené termíny, které jsou dostupné v SISu. V případě přihlášení a neabsolvování (bez omluvy) tento termín propadá.

 

Termíny zápočtového testu - LS:

 

Předtermín:

 

Řádný termíny:

 

 

 

 

Literatura -
Poslední úprava: prof. MUDr. Jiří Horák, CSc. (04.12.2012)

Povýšil et al. Speciální patologie - ( 2.vydání),  Galén Karolinum 2007

Robbins and Cotran - Pathologic Basis of Disease (8th edition)- Kumar, Abbas, Fausto, Aster Eds. Elsevier, Saunders ( 2010) (ISBN978-1-4160-3121-5)

Fölsch, U. R., K. Kochsiek, et al. (2003). Patologická fyziologie. Praha, Grada.225-242

Nečas, E.Patologická fyziologie orgánových systémů. Praha (2003), Karolinum. II.: 381-437

McCance, K. and S. Huether (2002). Pathophysiology - The Biologic Basis for Disease in    Adults and Children. St. Louis, Missouri, Mosby, Inc.: 1170- 1229

RIEDER / WERNER / FREUDENBERG. Basiswissen Allgemeine und Spezielle Pathologie 1. Auflage 2009, 748 Seiten, 391 Abbildungen ISBN 9783540792130, Springer Verlag

Stewens A., Lowe J, Scott I.  Core Pathology - (3rd edition Elsevier), 2009, ISBN 978-0-7234-3444-3

Rokyta, R. Fyziologie. Praha (2008)., ISV nakladatelství

Guyton, A. C. Textbook of Medical Physiology. Saunders (2006).

Nečas, E. Patologická fyziologie orgánových systémů. Praha, Karolinum. (2003).

Kawaciuk, I., Urologie. Galén: Praha, 2009

Smith and Tanagho's General Urology, Eighteenth Edition, Lange, 2012

Holmerová I., Jurašková B., Zikmundová K. a kol. Vybrané kapitoly z  gerontologie. 2007; zejm. strany 27-28; 66-99; 136-138.

Chrobák L.: Propedeutika vnitřního lékařství. Grada, 2007

Guyton AC and Hall JE Textbook of Medical Physiology, 11th ed. 2006. pp. 1 - 42

Paulev-Zubieta: New Human Physiology Textbook in Medical Physiology and Pathophysiology: Essentials and Clinical Problems http://www.zuniv.net/physiology/book/index.htm

http://www.americangeriatrics.org/files/documents/health_care_pros/JAGS.Falls.Guidelines.pdf

http://www.americangeriatrics.org/files/documents/beers/2012BeersCriteria_JAGS.pdf

Reide, Schaefer: Pathologie, Georg Thieme Verlag 2005

Underwood et al., General and Systemic Pathology, Elsevier 2009


Lincová D., Farghali H., (ed.). Základní & klinická farmakologie - - 2.vyd. - Galén 2007

Suchopár J., Valentová Š., Šimek R. Remedia Compendium. 4. vyd. Panax, Praha 2009

Jiří Slíva, Martin Votava. Farmakologie - Lékařské repetitorium - Triton, 2011

Lullmann H a spol Barevný atlas farmakologie, překlad 5. vydání, Grada Publishing 2007

AISLP a Compendium InfoPharm - léková databáze2011.3 a vyšší NEBO databáze léčiv na www.sukl.cz

H. P. Rang, et al Pharmacology -. -  7th ed. - Churchill Livingstone 2011
B. G. Katzung Basic & clinical pharmacology - - 11th ed. - Lange Medi. Books - McGraw-Hill 2009

M. J. Neal Medical Pharmacology at a Glance -. 6th ed. Wiley-Blackwell, 2009

British National Formulary No. 62 [nebo vyšší] - BMJ Books, September 2011 [nebo novější]

Howland RD, Mycek MJ, Pharmacology (Lippincott's Illustrated Reviews Series). 4th ed. Lippincott‘s Illustrated Reviews 2008

Dale NN, Haylett DG. Pharmacology Condensed 2nd ed., Churchill Livingstone, 2009

Bláha. V. a kol.: Nukleární medicína. Praha, Karolinum, 1997, ISBN: 80-7184-369-5

Kupka K, Kubinyi J, Šámal M, et al. Nukleární medicína. Příbram, P3K, 2007, ISBN 978-80-903584-9-2

Metody výuky -
Poslední úprava: prof. MUDr. Jiří Horák, CSc. (04.12.2012)

Výuka předmětu NURG probíhá v podobě seminářů, stáží a přednášek. Výuka je integrovaná, tj. zahrnuje patofyziologické mechanismy, patologický nález, fyzikální vyšetření, laboratorní diagnostiku, zobrazovací metody a farmakologickou i nefarmakologickou léčbu.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Bekime Jajová, DiS. (10.09.2018)

Znalost anatomie, fyziologie, patofyziologie a patologie ledvin, močového ústrojí a pohybového ústrojí.

Základní choroby v nefrologii, urologii a revmatologii, jejich patogeneze, klinická symptomatologie, diagnostika a léčba.

Přístup k nemocnému vyššího věku, specifika chorob ve stáří, změny klinické manifestace, změny farmakokinetiky léčiv ve stáří, etické a sociální aspekty péče o staré nemocné.

Podmínkou připuštění ke zkoušce je doklad o úspěšném složení zkoušky "Základy obecné patologie a patofyziologie" ze 3.ročníku a spolnění podmínek pro získání zápočtu z NURGu.

POZOR! ZMĚNA! Od akademického roku 2016/17 je předmět zakončen ústní zkouškou z nefrologie. 

Zkušební okruhy ke zkoušce: v souhlase s tématy odborných seminářů a přednášek z nefrologie (viz Syllabus výuky nefrologie).

Termíny zkoušky ZS:

1/ ve zkouškovém období po skončení semestru;

2/ pro zájemce možnost předtermínu (limitovaný počet míst): v týdnu následujícím po ukončení modulu NURG.

 Předtermín:    

Upozornění: celková kapacita studentů v předtermínu je 32 míst.

 

 

Řádné termíny:

 

 

                    

Termíny zkoušky  LS:

1/ ve zkouškovém období po skončení semestru

2/ pro zájemce možnost předtermínu (limitovaný počet míst) : v týdnu následujícím po ukončení modulu NURG.

Předtermíny ústní zkoušky:

 

 

 

Zkušební otázky:

Okruh 1 (klinická nefrologie)

 1. nefrotický syndrom - definice, klinické projevy, komplikace

 2. nefritický syndrom - definice, klinické projevy

 3. nefrotický syndrom - definice, které choroby jej způsobují (příklady, charakteristika)

 4. nefritický syndrom - definice, které choroby jej způsobují (příklady, charakteristika)

 5. proteinurie - rozdělení podle intenzity, prognostický význam, renální důsledky

 6. hematurie - rozdělení podle typu, vyšetřovací metody, příklady chorob

 7. proteinurie - jednotlivé typy proteinurie a k nim příklady chorob

 8. hodnocení funkce ledvin - vyšetřovací metody

 9. otoky - diferenciální diagnostika, charakteristika různých příčin otoků

 10. glomerulonefritidy - rozdělení, klinické projevy, prognóza

 11. minimální změny glomerulů - klinické projevy, diagnostika, principy léčby, prognóza

 12. akutní glomerulonefritida - klinické projevy, prognóza, principy terapie

 13. prerenální, renální a postrenální porucha funkce ledvin - rozlišení, příklady chorob

 14. rychle progredující glomerulonefritidy - rozdělení, klinické projevy, vyšetřovací metody

 15. fokální a segmentální glomeruloskleróza - klinické projevy, diagnostika, principy léčby, prognóza

 16. Goodpastureův syndrom - zařazení, klinické projevy, diagnóza, principy léčby, prognóza

 17. membranózní nefropatie - klinické projevy, diagnostika, principy léčby, prognóza

 18. ANCA-asociované vaskulitidy - zařazení, klinické projevy, diagnóza, principy léčby, prognóza

 19. postižení ledvin při monoklonálních gamapatiích - klinické projevy, diagnostika, principy léčby, prognóza

 20. IgA nefropatie - výskyt, klinické projevy, diagnóza, principy léčby, prognóza

 21. diabetické onemocnění ledvin - výskyt, formy onemocnění, klinická charakteristika

 22. chronické glomerulonefritidy - dělení, klinické projevy, diagnostika

 23. diabetické onemocnění ledvin - diagnostika, principy léčby, prognóza

 24. postižení ledvin při arteriální hypertenzi - formy onemocnění, diagnóza, principy léčby, prognóza

 25. akutní infekce močového ústrojí - rozdělení, klinické projevy, diagnostika, principy léčby

 26. tubulointersticiální onemocnění ledvin neinfekčního původu - rozdělení, klinické projevy, diagnostika, principy léčby, prognóza

 27. trombotické mikroangiopatie s postižením ledvin - rozdělení, klinické projevy, diagnostika, léčba, prognóza

 28. postižení ledvin při infekčních chorobách postihujících primárně jiné orgány a systémy

 29. stenózy renálních tepen - přehled, klinické projevy, diagnóza, principy léčby, prognóza

 30. hereditární onemocnění ledvin - základní typy onemocnění, klinické projevy, diagnóza, prognóza

Okruh 2 (RRT)

 1. transplantace ledviny - popis metody (klíčové principy)

 2. cévní přístup pro hemodialýzu

 3. transplantace ledviny - metody, indikace a kontraindikace

 4. konzervativní léčba chronického onemocnění ledvin

 5. náhrada funkce ledvin - jak zvolit vhodnou metodu

 6. dieta a nutriční poruchy při chronickém onemocnění ledvin

 7. hemodialýza - princip, popis metody

 8. kardiovaskulární komplikace chronického onemocnění ledvin

 9. hemodialýza - komplikace, dopady na život nemocného

 10. farmakoterapie při snížené funkci ledvin - změněná farmakokinetika a její důsledky, příklady rizikových léků, důsledky pro klinickou praxi

 11. peritoneální dialýza - princip, popis metody

 12. specifika užití rentgenové kontrastní látka u nemocných se sníženou funkcí ledvin

 13. peritoneální dialýza - komplikace, dopady na život nemocného

 14. antibiotická léčba u nemocných se sníženou funkcí ledvin

 15. akutní poškození ledvin (AKI) - rozdělení, příklady chorob, principy léčby

 16. chronické onemocnění ledvin - definice, stádia

 17. akutní poškození ledvin (AKI) - predisponující faktory

 18. chronické onemocnění ledvin - klinický význam, prognóza, principy léčby

 19. akutní poškození ledvin (AKI) - vyvolávající inzult, prevence

 20. uremický syndrom - definice, klinická charakteristika

 21. akutní poškození ledvin - diagnostika, diferenciální diagnostika

 22. renální anémie - patogeneze, klinická charakteristika, principy léčby

 23. akutní tubulární nekróza - rozdělení, příklady chorob, klinické projevy, principy léčby

 24. metabolické onemocnění skeletu při CKD - patogeneze, klinická charakteristika, principy léčby

 25. hemoeliminační léčba při akutním poškození ledvin - indikace, metody

 26. arteriální hypertenze u chronického onemocnění ledvin

 27. náhrada funkce ledvin - indikace, klinický význam

 28. hyperkalémie u chronického onemocnění ledvin - příčiny, klinický obraz, principy léčby

 29. náhrada funkce ledvin - rozdělení metod a rozdíly mezi nimi

 30. poruchy acidobazické rovnováhy při CKD - patogeneze, klinická charakteristika, principy léčby

Výběr otázek:

Každý student si vylosuje číslo otázky a bude odpovídat na jednu otázku z prvního okruhu a na jednu otázku z druhého okruhu.

Sylabus -
Poslední úprava: Bekime Jajová, DiS. (16.10.2018)

I/ Sylabus nefrologie

 

 1. Úvodní seminář (Prof. Rychlík, Dr. Havrda)

  1. Organizační informace, podmínky zápočtu, přehled témat výuky.

  2. Symptomatologie chorob ledvin v kostce (subjektivní obtíže jako bolest a močové obtíže, oligoanurie, polyurie, nykturie, hematurie, proteinurie, základní močové syndromy - nefrotický x nefritický, otoky, hypertenze, uremický syndrom)

  3. Základní dělení chorob ledvin (prerenální x renální x postrenální porucha, cévní choroby, glomerulární choroby, tubulointersticiální choroby, choroby vývodných cest močových)

  4. Základy pomocných vyšetření  ve stručném přehledu (moč+sed, moč K+C, Na, K, Ca, P, urea, kreatinin, Astrup, sonografie, Rtg metody, scintigrafie ledvin, imunologie, detekce paraproteinu, renální biopsie)

    

 2. Pomocná a laboratorní vyšetření v nefrologii (Dr. Čižmárová, Dr. Trefný)

  1. Hodnocení glomerulární filtrace – urea, kreatinin, cystatin C, clearance, odhady, izotopové měření, inulin

  2. Odlišit hodnocení stabilizované funkce ledvin a sledování změn funkce ledvin

  3. Hodnocení proteinurie – kvantitativní proteinurie, PCR, ACR, typizace proteinurie

  4. Hodnocení hematurie – typizace hematurie

    

 3. Akutní poškození ledvin (Dr. Mejzlíková, Dr. Grussmannová)

  1. Definice AKI, stadia AKI

  2. Predisponující stavy a vyvolávající faktory AKI. Hodnocení hydratace.

  3. Rtg kontrastem vyvolané AKI, polékové AKI (ATN, ATIN)

  4. Prevence AKI

  5. Pomocná vyšetření v dif.dg. etiologie AKI, indikace k renální biopsii

  6. Léčba AKI, indikace ke kortikoterapii (ATIN)

  7. Eliminační metody u AKI (HD, CRRT, PD) – indikace, provedení

    

 4. Chronické onemocnění ledvin (Dr. Maršáková, Dr. Bandúr)

  1. Definice CKD, stadia CKD

  2. Odlišení aktivního onemocnění, pomocná vyšetření, indikace k RB u nejasného onemocnění ledvin

  3. Uremický syndrom (klinicko-laboratorní obraz)

  4. Komplikace CKD a jejich léčba – anémie, acidóza, CKD-MBD, výživa a dieta, hypertenze, kardiovaskulární komplikace, specifika farmakoterapie u CKD.

    

 5. Diferenciálně diagnostický seminář 1 – diskuse nad kasuistikami na témata (Dr. Čižmárová, Dr. Maršáková)

  1. Hodnocení funkce ledvin za stabilních a nestabilních podmínek

  2. Odlišení typu onemocnění ledvin a rozlišení akutního od chronického onemocnění podle kliniky a pomocných vyšetření

  3. Přístup k pacientovi s AKI

  4. Přístup k pacientovi s CKD

    

 6. Ledviny a vaskulární onemocnění (Dr. Krátká, Dr. Havrda)

  1. Maligní hypertenze, vaskulární nefroskleróza a ischemická choroba ledvin

  2. Renovaskulární hypertenze, sekundární renální hypertenze

  3. Vaskulitidy – přehled, vaskulitidy velkých a středních cév poškozující ledviny

  4. Trombotické mikroangiopatie

    

 7. Rychle progredující glomerulonefritidy (Prof. Rychlík, Dr. Havrda)

  1. Symptomatologie RPGN, přehled

  2. Goodpastureův syndrom a Anti-GBM nefritida

  3. ANCA-asociovaná vaskulitida

  4. Lupusová nefritida

  5. RPGN jako projev HSP a IgAN

  6. Renální biopsie – indikace, kontraindikace, provedení, komplikace

    

 8. Chronické choroby glomerulů (Dr. Havrda, Dr. Krátká)

  1. Dělení GN podle morfologie (klasické) a podle patofyziologie (nové)

  2. Idiopatický nefrotický syndrom (MCD, FSGS, MGN)

  3. IgAN a HSP

  4. Membranoproliferativní GN – morfologie, klinický obraz, základní dif.dg.

  5. Diabetické onemocnění ledvin

    

 9. Infekce a ledviny (Dr. Bachroňová/Dr. Červenková, Dr.Knížek-Bonatto)

  1. Bakteriální infekce ledvin a vývodných cest močových

  2. Akutní postinfekční GN

  3. Parainfekční GN

  4. GN u virových infekcí

    

 10. Klinicko-patologický seminář (Doc. Vernerová, Dr. Eis + Dr.Bachroňová , Dr. Maršáková)

  1. Akutní, rychle progredující a chronické onemocnění ledvin se zaměřením na vaskulární choroby, RPGN a chronické glomerulární choroby (semináře 6-9)

    

 11. Tubulointersticiální choroby ledvin (Dr. Bachroňová, Dr. Knížek-Bonatto)

  1. Akutní tubulární nekróza a akutní tubulointersticiální nefritida

  2. Poškození ledvin při myoglobinurii a hemoglobinurii, krystaly indukované poškození ledvin

  3. Chronické tubulointersticiální nefritidy, polékové poškození ledvin, chronická pyelonefritida

  4. Poškození ledvin při monoklonálních gamapatiích

  5. Polycystická choroba ledvin

    

 12. Náhrada funkce ledvin (Dr. Bandúr, Dr. Grussmannová )

  1. Základní rozdělení RRT, indikace k RRT

  2. Konzervativní léčba pokročilé CKD, paliativní nefrologie

  3. Základní rozdělení dialyzační léčby a základní fyzikální principy dialýzy

  4. Hemodialýza – technologie, cévní přístup, suchá váha a UF, předpis HD, komplikace HD, základní dietní opatření

    

 13. Další léčebné modality v nefrologii (Dr. Grussmannová, Dr. Krátká)

  1. Peritoneální dialýza

  2. Kontinuální metody RRT

  3. Domácí HD

  4. Plazmaferéza, hemoperfúze

  5. Transplantace ledviny

    

 14. Diferenciálně diagnostický seminář 3, závěrečný – diskuse nad kasuistikami na téma (Dr. Havrda, Prof. Rychlík)

  1. Tubulointersticiální choroby ledvin a monoklonální gamapatie

  2. Péče o nemocného s CKD, předání do nefrologické péče, indikace k RRT

  3. Komplikace HD, PD, Tx a řešení akutních stavů

  4. Příprava na test a na zkoušku (seznámení se strukturou, otázkami, požadavky, zopakování podmínek pro získání zápočtu a zkoušky)

 

 

 

B/ Organizované preklinickými obory:

1/ Patofyziologie ledvin I

2/ Patofyziologie ledvin II

3/ Farmakologie ledvin a vývodných cest močových I

4/ Farmakologie ledvin a vývodných cest močových II

 

  

Přednášky:

1/ Systematický přehled chorob ledvin. Základní syndromologie a dif.dg. Kdy referovat pacienta neurologovi. Život ohrožující stavy v nefrologii. (prof.Rychlík, prim. Havrda)

2/ Choroby ledvin - samostudium

3/ Patologie ledvin I.

4/ Patologie ledvin II.

5/ Patologie ledvin III. - samostudium

6/ Patofyziologie ledvin

 

 

II/ Syllabus urologie

vyšetřovací metody v urologii

zobrazovací metody v urologii

klinická urologie, ambulance

nenádorová onemocnění m. měchýře a m. trubice 

nádory močového měchýře

endoskopická diagnostika

benigní hyperplazie prostaty, záněty prostaty

nádory prostaty

inkontinence

onemocnění zevního genitálu

TBC v urologii/ nenádorová onemocnění ledvin

 

III/ Sylabus revmatologie- modul NURG, školní rok 2018/2019

Semináře:

A/ organizované I.interní klinikou

1.       Úvodní seminář

·         Přehled témat výuky revmatologie

·         Symptomatologie revmatických chorob  ( bolest, otoky kloubů, mimokloubní projevy)

·         Základní dělení revmatických chorob (RCH)

·         Základy pomocných vyšetření-základní laboratorní vyšetření, imunologie,zobrazovací metody (rtg, sono, densitometrie)

 

2.        Revmatoidní artritida

·         Definice a klinický obraz

·         Diagnostika a diferenciální diagnostika

·         Terapie, průběh a prognóza

 

3.       Spondylartritidy

·         Definice, nová klasifikace

·         Ankylozující spondylitida – klinický obraz, diagnostika, terapie, prognóza

·         Psoriatická artritida – klinický obraz, diagnostika, terapie, prognóza

 

4.       Dna

·         Definice a klinický obraz

·         Diagnostika a diferenciální diagnostika

·         Terapie, průběh a prognóza

 

B/ organizované ostatními obory

1.       Farmakoterapie revmatických chorob

2.       Fyzikální a rehabilitační léčba revmatických chorob

3.       Rentgenologické vyšetření revmatických chorob

4.       Metabolická onemocnění kostí (osteoporóza, osteomalacie)

 

Stáže:

1.        I. interní klinika :  Klinická revmatologie – vyšetření kloubů a páteře

           Osteoartróza, klinické projevy, vyšetření

2.        Patologie:  Mikroskopování základních revmatických chorob

3.       Patofyziologie:  Patofyziologie vápníku

 

 Přednášky:

1.       Systémové  choroby pojiva I.

          Systémový lupus erythematodes

2.       Systémévé  choroby pojiva II.

          Systémová skleróza, Polymyositida a Dermatomyositida, Sjogrenův syndrom

   

 

 

IV/ Syllabus geriatrie

Stárnutí a stáří, teorie stárnutí, obecné charakteristiky

Stáří a stres, nemoc ve stáří

Fyziologické změny při stárnutí, změny struktury a funkce orgánů

Specifika klinické symptomatologie ve stáří; funkční geriatrické vyšetření

Geriatrické syndromy: Instabilita, závratě a pády ve stáří

Geriatrické syndromy: Poruchy kognitivních funkcí. Pečující rodina v ČR.

Farmakoterapie ve stáří

Anamnéza u geriatrického pacienta; diagnostika bolesti u pacienta s pokročilou demencí

Funkční geriatrické vyšetření Aktivní následná geriatrická péče: funkční evaluace a rehabilitace

Koncepce péče v geriatrii

Etické aspekty v geriatrii. Kvalita života. Důstojnost osoby.

Nevhodná farmakoterapie ve stáří

Kazuistický seminář: Přechodné kognitivní poruchy při akutních stavech ve stáří

Kazuistický seminář: Farmaka a diagnostický proces. Opomíjená léčiva ve stáří.

 

Studijní opory - angličtina
Poslední úprava: MUDr. Martin Havrda (02.10.2012)
Recommendations for the evaluation of biochemichal parameters in nephrology (Dr. Granátová):
 
 1. What kidney function has my patient in a daily praxis?

 • Usual patient: s-creatinine (+ eGFR - estimated glomerular filtration (MDRD, event. CKD-EPI)
 • Muscle atrophy (dystrophy, malnutrition, immobilization, elderly) / big amount of muscles: s- cystatin C (+ estimated GFR based on cystatin  C)
 • Pregnant woman: s-cystatin C
 • Extremely obese: s-cystatin C

           Remember: -  to know thyroid function (TSH)  - if uncompensated hyperfunction -

                                    falsely worse eGFR (and falsely better if uncompensated hypofunction)

     -   in corticoid therapy falsely worse eGFR based on cystatin C   

         (dependence on the corticoid dose) - eGFR based on s-creatinine is

          more appropriate


 • Drug administration: s-cystatin C (+ estimated GFR based on cystatin  C)
 • Children: s-cystatin C  (small, thin, slight, low amount of muscles)

              s-creatinine (+ estimated GFR based on Schwartz formula,

                                   MDRD/CKD-EPI not recommended),

              estimation for a daily praxis: maximal s-creatinine = body height (cm) x 0,54

                  the upper normal value of s-creatinine that fits to still undecreased GFR 1,5 ml/s)


 1. Kidney deterioration suspected:

     s-creatinine (+ eGFR (MDRD, event. CKD-EPI, s-urea,

     albumin in urine,ACR (especially in diabetic patiens, hypertension)


 1. Worsening kidney function, acute kidney injury (AKI) suspected:


  • In outpatient department: trend in s-creatinine for 3- 4 days

                                                  (event. s-cystatin C, see above)

          If  the rising trend continues, then admission to hospital

          Remember: -   Biological + analytical variability in creatinine concentration

                                   day to day about 15%

                              -    Changes in s-creatinine are delayed in 24 - 48 hours after the cause       

                                   (hypoxia, hypoperfusion, toxins etc.)


  • In hospital: s-cystatin C (event. NGAL)


 1. Type of proteinuria (PU):


  • Children:glomerular selective: minimal change disease (MCD)

                             glomerular nonselective: focal segmental glomerulosclerosis (FSGS),

                                                                        postinfectional glomerulonefritis (GN), other GN


 • Adults:   glomerular selective: minimal change disease (MCD)

                           glomerular nonselective: idiopatic membranous glomerulopathy (IMG),

                                                                      focal segmental glomerulosclerosis (FSGS),  

                                                                      diabetic nefropathy,

                                                                      monoclonal protein("paraprotein")  - to perform

                                   serum electrophoresis (event.+ immunofixative electrophoresis if

                                   paraprotein is present,  serum free light chains (FLC); if systemic

                                   amyloidosis (AL) is suspected, these tests are necesasary in serum + in urine

                           glomerulo-tubular nonselective: advanced disease
Vstupní požadavky -
Poslední úprava: MUDr. Martin Havrda (29.09.2016)

Student vstupující do kurzu NURG musí mít solidní znalosti anatomie a fyziologie nejen ledvin, celého urogenitálního ústrojí, pohybového ústrojí, obecné patologie, patofyziologie a farmakologie, ale i celkové fyziologie a anatomie člověka, intermediárního metabolismu, dále musí ovládat přístup k nemocnému včetně etických aspektů, odběr a vyhodnocení anamnézy nemocného a fyzikální vyšetření.

Podmínkou studia předmětu je úspěšné složení zkoušky z obecných základů patologie a patofyziologie.

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK