PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Úvod do klinické medicíny - praxe II. - CVSE2P0035
Anglický název: Introduction to Clinical Medicine – Placement II.
Zajišťuje: Ústav ošetřovatelství 3. LF UK (12-UOS)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/80, --- [HS]
letní s.:0/80, Z [HS]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: PhDr. Hana Svobodová, Ph.D.
Mgr. Kateřina Kravcová
Mgr. Tereza Bakusová
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Odborná praxe je součástí Úvodu do klinické medicíny (ÚKM) ve 2.ročníku. Může probíhat v průběhu celého akademického roku, blokově ve zkouškových obdobích nebo v době letních prázdnin. Navazuje na teoretickou a praktickou výuku ÚKM II. zaměřenou na obecnou problematiku klinické propedeutiky a péče o nemocné. Podrobné informace na https://www.lf3.cuni.cz/3LFEN-72.html
Poslední úprava: Bakusová Tereza, Mgr. (19.06.2023)
Cíl předmětu

Cílem odborné praxe je, aby se studenti:

 • seznámili s problematikou akutního a plánovaného příjmu nemocného do zdravotnického zařízení,
 • seznámili se s problematikou multidisciplinární péče ve zdravotnických zařízeních a s komunikací v rámci multidisciplinárních týmů,
 • procvičovali profesionální komunikaci s nemocným a jeho blízkými,
 • seznámili se s indikací k vyšetření, péčí o nemocného před vyšetřením, v průběhu vyšetření a po vyšetření, včetně předoperačních a pooperačních vyšetření (radiodiagnostické, endoskopické vyšetření, ultrazvukové, aj.), i se sdělováním výsledků vyšetření nemocným,
 • získali zručnost při provádění běžných klinických postupů (měření a hodnocení fyziologických funkcí, prevence nozokomiálních nákaz, hodnocení, sledování a léčba bolesti, aplikace i.m. injekcí, příprava a aplikace i.v. injekcí, zavádění PMK, odběry kapilární a venózní krve, kanylace periferní žíly, principy multidisciplinární péče - výživa nemocných, dekubity a chronické rány, pády, převazy chirurgických ran, apod.),
 • seznámili se s problematikou edukace nemocných v souvislosti s diagnostickoterapeutickým plánem péče a event. dalšími režimovými opatřeními v souvislosti s onemocněním (např. diabetes mellitus),
 • seznámili se s problematikou plánování překladu a propuštění pacientů z akutních lůžek včetně komunikace s nemocnými a jejich blízkými.

Praxe probíhá na standardních odděleních interního nebo chirurgického typu nebo na dětském oddělení. Nežádejte o souhlas s praxí na JIP, ARO, emergency, očním, ORL, dermatovenerologii, gynekologicko-porodnickém oddělení, onkologii, psychiatrii, ev. na jiných odděleních, kde se praktikuje ve vyšších ročnících. 

Poslední úprava: Bakusová Tereza, Mgr. (19.06.2023)
Podmínky zakončení předmětu

Předmět je ukončen zápočtem.

Požadavky k zápočtu

1. Online potvrzení pracoviště o absolvované praxi a pozitivní hodnocení studenta na odborné praxi  http://praxe-ukm.lf3.cuni.cz

2. Zpráva o praxi v rozsahu 1500 slov vložena do 1 týdne po ukončení praxe do  http://praxe-ukm.lf3.cuni.cz a schválena vyučujícím Ústavu ošetřovatelství

3. ÚKM II praxe musí být ukončena do 15. 9. 2024

Podrobné informace na https://www.lf3.cuni.cz/3LFEN-72.html

Poslední úprava: Bakusová Tereza, Mgr. (24.01.2024)
Literatura

Marek,J., Kalvach,Z., Sucharda,P. a kol. Propedeutika klinické medicíny. Triton, 2001. ISBN 80-7254-174-9.

Kol.autorů: Průvodce ošetřovatelskou dokumentací od A do Z. Gradapublishing. Praha 2002. s. 17 - 20 (Barthelové a Katzův index)

Bártlová,S. Sociologie zdravotnictví a medicíny. Gradapublishing. Praha 2005. s. 85 - 90.

Informace pro pacienty (http://www.uvn.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=81&Itemid=185&lang=cs)
Vytejčková, R., Sedlářová,P.,Wirthová,V. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné I.-III. Gradapublishing. Praha 2011-2013.

Chrobák L.: Propedeutika vnitřního lékařství. Grada, 2007; ISBN 978-80-247-1309-0
Třeška V.: Propedeutika vybraných klinických oborů. Grada 2006; ISBN 80-247-0239-8

Linhartová,M. : Praktická komunikace v medicíně. Praha ,Grada Publishing 2006, ISBN 978-80-247-1784-5 S.

Tate,P. : Komunikace pro lékaře. Praha ,Grada Publishing 2005,ISBN 80-247-0911-2. .
Špalek,V. , Šimek,J. Důvěra je cenný statek. Zdravotnictví v České republice, 1999, ročník 2, č. 2-3, s. 59-60.

Honzák,R. Komunikační pasti v medicíně. Galén, 1997.

Příručka komunikace pro lékaře: Jak získat důvěru pacienta, Tate, P., Grada, Praha 2005.

Poslední úprava: Bakusová Tereza, Mgr. (19.06.2023)
Metody výuky

odborná praxe

Student absolvuje ÚKM II praxi v místě trvalého bydliště. 

Poslední úprava: Bakusová Tereza, Mgr. (19.06.2023)
Sylabus

Syllabus odborné praxe ÚKM ve 2.ročníku:

 • problematika akutního a plánovaného příjmu nemocného do zdravotnického zařízení
 • problematika multidisciplinární péče ve zdravotnických zařízeních a komunikace v rámci multidisciplinárních týmů
 • profesionální komunikaci s nemocným a jeho blízkými
 • indikace k vyšetření, péče o nemocného před vyšetřením, v průběhu vyšetření a po vyšetření, včetně předoperačních a pooperačních vyšetření (radiodiagnostické, endoskopické vyšetření, ultrazvukové, aj.), sdělování výsledků vyšetření nemocným
 • provádění běžných klinických postupů (měření a hodnocení fyziologických funkcí, prevence nozokomiálních nákaz, hodnocení, sledování a léčba bolesti, aplikace i.m. injekcí, příprava a aplikace i.v. injekcí, zavádění PMK, odběry kapilární a venózní krve, kanylace periferní žíly, principy multidisciplinární péče - výživa nemocných, dekubity a chronické rány, pády, převazy chirurgických ran, apod.).
 • problematika edukace nemocných v souvislosti s diagnostickoterapeutickým plánem péče a event. dalšími režimovými opatřeními v souvislosti s onemocněním (např. diabetes mellitus)
 • problematika plánování překladu a propuštění pacientů z akutních lůžek včetně komunikace s nemocnými a jejich blízkými.
Poslední úprava: Bakusová Tereza, Mgr. (19.06.2023)
Vstupní požadavky

Zápočet z ÚKM I a z ÚKM I - praxe

Zápočet z ÚKM II - zimní semestr

Poslední úprava: Bakusová Tereza, Mgr. (19.06.2023)
Podmínky zakončení předmětu

Předmět je ukončen zápočtem.

Požadavky k zápočtu

1. Online potvrzení pracoviště o absolvované praxi a pozitivní hodnocení studenta na odborné praxi  http://praxe-ukm.lf3.cuni.cz

2. Zpráva o praxi v rozsahu 1500 slov vložena do 1 týdne po ukončení praxe do  http://praxe-ukm.lf3.cuni.cz a schválena vyučujícím Ústavu ošetřovatelství

3. ÚKM II praxe musí být ukončena do 15. 9. 2024

Podrobné informace na https://www.lf3.cuni.cz/3LFEN-72.html

Poslední úprava: Bakusová Tereza, Mgr. (24.01.2024)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK