PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Úvod do klinické medicíny - praxe II. - CVSE2P0035
Anglický název: Introduction to Clinical Medicine – Placement II.
Zajišťuje: Ústav ošetřovatelství (12-UOS)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/80 --- [hodiny/semestr]
letní s.:0/80 Z [hodiny/semestr]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: PhDr. Hana Svobodová, Ph.D.
PhDr. Marie Zvoníčková
Mgr. Tereza Bakusová
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Marie Zvoníčková (30.09.2018)
Odborná praxe je součástí Úvodu do klinické medicíny (ÚKM) ve 2.ročníku. Může probíhat v průběhu celého akademického roku, blokově ve zkouškových obdobích nebo v době letních prázdnin. Navazuje na teoretickou a praktickou výuku ÚKM II. zaměřenou na obecnou problematiku klinické propedeutiky a péče o nemocné. Studenti 2. ročníku, kteří budou praxi plnit ve FNKV, mají přednost před studenty vyššího ročníku (posunuté plnění předmětu) z kapacitních důvodů.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Marie Zvoníčková (30.09.2018)

Cílem odborné praxe je, aby se studenti:

 • seznámili s problematikou akutního a plánovaného příjmu nemocného do zdravotnického zařízení
 • seznámili se s problematikou multidisciplinární péče ve zdravotnických zařízeních a s komunikací v rámci multidisciplinárních týmů
 • procvičovali profesionální komunikaci s nemocným a jeho blízkými
 • seznámili se s indikací k vyšetření, péčí o nemocného před vyšetřením, v průběhu vyšetření a po vyšetření, včetně předoperačních a pooperačních vyšetření (radiodiagnostické, endoskopické vyšetření, ultrazvukové, aj.), i se sdělováním výsledků vyšetření nemocným
 • získali zručnost při provádění běžných klinických postupů (měření a hodnocení fyziologických funkcí, prevence nozokomiálních nákaz, hodnocení, sledování a léčba bolesti, aplikace i.m. injekcí, příprava a aplikace i.v. injekcí, zavádění PMK, odběry kapilární a venózní krve, kanylace periferní žíly, principy multidisciplinární péče - výživa nemocných, dekubity a chronické rány, pády, převazy chirurgických ran, apod.).
 • seznámili se s problematikou edukace nemocných v souvislosti s diagnostickoterapeutickým plánem péče a event. dalšími režimovými opatřeními v souvislosti s onemocněním (např. diabetes mellitus)
 • seznámili se s problematikou plánování překladu a propuštění pacientů z akutních lůžek včetně komunikace s nemocnými a jejich blízkými.

Praxe probíhá na standardních odděleních interního nebo chirurgického typu nebo na dětském oddělení. Nežádejte o souhlas s praxí na JIP, ARO, emergency, očním, ORL, dermatovenerologii, gynekologicko-porodnickém oddělení, onkologii - na těchto odděleních se praktikuje ve vyšších ročnících. 

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Marie Zvoníčková (30.09.2018)

Předmět je ukončen zápočtem

Požadavky k zápočtu

1. Online potvrzení pracoviště o absolvované praxi a hodnocení studenta na odborné praxi  http://praxe-ukm.lf3.cuni.cz nebo vložené naskenované "papírové" potvrzení na formuláři 3. LF UK

2. List s přehledem výkonů potvrzený pracovníkem oddělení, kde praxe probíhala (bude přeneseno do logbooku při udělování zápočtu)

3. Zpráva o praxi v rozsahu 1500 slov vložena do 1 týdne po ukončení praxe do  http://praxe-ukm.lf3.cuni.cz a schválena vyučujícím Ústavu ošetřovatelství

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Marie Zvoníčková (30.09.2018)

Marek,J., Kalvach,Z., Sucharda,P. a kol. Propedeutika klinické medicíny. Triton, 2001. ISBN 80-7254-174-9.

Kol.autorů: Průvodce ošetřovatelskou dokumentací od A do Z. Gradapublishing. Praha 2002. s. 17 - 20 (Barthelové a Katzův index)

Bártlová,S. Sociologie zdravotnictví a medicíny. Gradapublishing. Praha 2005. s. 85 - 90.
Domácí řád - FNKV (http://www.fnkv.cz/soubory/dr.pdf)
Informace pro pacienty (http://www.uvn.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=81&Itemid=185&lang=cs)
Vytejčková, R., Sedlářová,P.,Wirthová,V. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné I.-III. Gradapublishing. Praha 2011-2013.

Chrobák L.: Propedeutika vnitřního lékařství. Grada, 2007; ISBN 978-80-247-1309-0
Třeška V.: Propedeutika vybraných klinických oborů. Grada 2006; ISBN 80-247-0239-8

Linhartová,M. : Praktická komunikace v medicíně. Praha ,Grada Publishing 2006, ISBN 978-80-247-1784-5 S.

Tate,P. : Komunikace pro lékaře. Praha ,Grada Publishing 2005,ISBN 80-247-0911-2. .
Špalek,V. , Šimek,J. Důvěra je cenný statek. Zdravotnictví v České republice. Ročník 2, č. 2-3.

Honzák,R. Komunikační pasti v medicíně. Galén, 1997.

Příručka komunikace pro lékaře: Jak získat důvěru pacienta, Tate, P., Grada, Praha 2005.

Metody výuky -
Poslední úprava: PhDr. Marie Zvoníčková (30.09.2018)

odborná praxe

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Marie Zvoníčková (30.09.2018)

Syllabus odborné praxe ÚKM ve 2.ročníku:

 • problematika akutního a plánovaného příjmu nemocného do zdravotnického zařízení
 • problematika multidisciplinární péče ve zdravotnických zařízeních a komunikace v rámci multidisciplinárních týmů
 • profesionální komunikaci s nemocným a jeho blízkými
 • indikace k vyšetření, péče o nemocného před vyšetřením, v průběhu vyšetření a po vyšetření, včetně předoperačních a pooperačních vyšetření (radiodiagnostické, endoskopické vyšetření, ultrazvukové, aj.), sdělování výsledků vyšetření nemocným
 • provádění běžných klinických postupů (měření a hodnocení fyziologických funkcí, prevence nozokomiálních nákaz, hodnocení, sledování a léčba bolesti, aplikace i.m. injekcí, příprava a aplikace i.v. injekcí, zavádění PMK, odběry kapilární a venózní krve, kanylace periferní žíly, principy multidisciplinární péče - výživa nemocných, dekubity a chronické rány, pády, převazy chirurgických ran, apod.).
 • problematika edukace nemocných v souvislosti s diagnostickoterapeutickým plánem péče a event. dalšími režimovými opatřeními v souvislosti s onemocněním (např. diabetes mellitus)
 • problematika plánování překladu a propuštění pacientů z akutních lůžek včetně komunikace s nemocnými a jejich blízkými.
Vstupní požadavky -
Poslední úprava: PhDr. Marie Zvoníčková (30.09.2018)

Zápočet z ÚKM I a z ÚKM I - praxe

Zápočet z ÚKM II - zimní semestr

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK