PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Hygiena, epidemiologie a preventivní lékařství II. - CVSE2P0033
Anglický název: Hygiene, Epidemiology and a Preventive Medicine II.
Zajišťuje: Ústav epidemiologie a biostatistiky 3. LF UK (12-EPID)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: 1
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:4/10, Z [HS]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: MUDr. Jana Dáňová, Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: MUDr. Jana Dáňová, Ph.D. (28.11.2019)
Úvod do epidemiologie, terminologie, epidemiologické studie, jejich interpretace, hodnocení ukazatelů zdravotního stavu, využití počítače v epidemiologii
Cíl předmětu -
Poslední úprava: MUDr. Jana Dáňová, Ph.D. (28.11.2019)

Cílem předmětu je seznámit studenty s odbornou terminologií oboru epidemiologie, epidemiologickými přístupy k hodnocení zdraví a nemocí, základní charakteristiky epidemiologických studií, jak provádět a organizovat, interpretovat a hodnotit studie. To vše bude procvičováno na příkladech a řešení modelových situací.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: MUDr. Jana Dáňová, Ph.D. (29.11.2019)

HEPL 2 - témata: Epidemiologická metoda práce

                              Typy epidemiologických studií

                              Deskriptivní charakteristiky - osoba, místo, čas

                              Ukazatele nemocnosti a úmrtnosti

                              Validita diagnostických testů

80% docházky na praktikách, zápočtový test  - 30 otázek multiple choice test - 21 správných odpovědí

Literatura -
Poslední úprava: MUDr. Jana Dáňová, Ph.D. (29.11.2019)

1.Dana Göpfertová, Petr Pazdiora, Jana Dáňová: Epidemiologie (obecná a speciální epidemiologie infekčních nemocí), Učební texty Univerzity Karlovy v Praze, Karolinum 2013, ISBN 978-80-246-2223-1

 

2. V. Janout: Epidemiologické studie, 1996, ISBN 80-7013-224-8

 

3. B. Ticháček: Základy epidemiologie, vyd. Galén 1997

Metody výuky -
Poslední úprava: MUDr. Jana Dáňová, Ph.D. (29.11.2019)

Přednášky, praktická cvičení

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: MUDr. Jana Dáňová, Ph.D. (29.11.2019)

HEPL 2 - témata: Epidemiologická metoda práce

                              Typy epidemiologických studií

                              Deskriptivní charakteristiky - osoba, místo, čas

                              Ukazatele nemocnosti a úmrtnosti

                              Validita diagnostických testů

80% docházky na praktikách, zápočtový test  - 30 otázek multiple choice test - 21 správných odpovědí

Sylabus -
Poslední úprava: MUDr. Jana Dáňová, Ph.D. (29.11.2019)

Hygiena, epidemiologie a preventivní lékařství

2. ROČNÍK

Epidemiologické metody

 

Přednášky

 

Vývoj a využití epidemiologických metod

Seznámení s odbornou terminologii oboru epidemiologie, základní charakteristiky

epidemiologických studií, obecné příklady využití jednotlivých druhů studií v praxi

 

Epidemiologické přístupy k hodnocení zdraví a nemoci

Metody hodnocení zdravotního stavu, vysvětlení používané terminologie, základní

charakteristiky epidemiologických studií, jejich výhody a nevýhody

 

Praktická cvičení

Deskriptivní epidemiologie

 Základní charakteristiky - osoba, místo, čas. Zdroje informací, způsoby prezentace dat.

Typy deskriptivních studií. Formulace hypotéz o příčinných souvislostech

 

Analytická epidemiologie

Definice, objasnění příčinných vztahů mezi expozicí a následkem, testování hypotéz,

návaznost na deskriptivní studie. Výběr souborů, principy statistického hodnocení.

Studie případ-kontrola, prospektivní a retrospektivní, kohortové studie a jejich využití.

 

 Experimentální epidemiologie

Definice a význam experimentálních studií. Jednotlivé typy experimentálních studií,

selekce vhodných subjektů, typy zaslepení, randomizace. Experimentální studie

populační, jejích význam, výhody. Etické problémy experimentálních klinických studií

 

Jak interpretovat a hodnotit studie

Hodnocení vlivu náhody, typy bias, kontrola bias, vyhodnocení úlohy bias, testování

hypotéz, intervaly spolehlivosti, etika v epidemiologii

 

Validita diagnostických testů

Definice a význam stanovení validity testu, zlatý standard, výpočet senzitivity, specificity

a predikčních hodnot testů, strategie populačního screeningu

Všechna témata praktických cvičení jsou ilustrována řešením modelové situace

 

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: MUDr. Jana Dáňová, Ph.D. (29.11.2019)

Vstupní požadavky nejsou

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: MUDr. Jana Dáňová, Ph.D. (29.11.2019)

HEPL 2 - témata: Epidemiologická metoda práce

                              Typy epidemiologických studií

                              Deskriptivní charakteristiky - osoba, místo, čas

                              Ukazatele nemocnosti a úmrtnosti

                              Validita diagnostických testů

80% docházky na praktikách, zápočtový test  - 30 otázek multiple choice test - 21 správných odpovědí

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK