PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Hygiena, epidemiologie a preventivní lékařství I. - CVSE1P0006
Anglický název: Hygiene, Epidemiology and a Preventive Medicine I.
Zajišťuje: Katedra preventivního lékařství (12-KPL)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:8/8, --- [HS]
letní s.:0/8, Z [HS]
Rozsah za akademický rok: 24 [hodiny]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D.
MUDr. Jana Dáňová, Ph.D.
prof. MUDr. Milena Černá, DrSc.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: prof. MUDr. Milena Černá, DrSc. (27.09.2017)
Předmět je vyučován v 1. ročníku magisterského studia všeobecného lékařství. Studenti se seznámí se základy oboru a praktickým využitím jeho poznatků v průběhu studia a v běžném životě (nemocniční hygiena, prevence nozokomiálních nákaz, jak se správně stravovat, jak zdravě bydlet, jak nepodlehnout stresu, a jak žít ekologicky.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: prof. MUDr. Milena Černá, DrSc. (27.09.2017)

Studenti se seznámí s náplní oboru hygiena a epidemiologie. Důraz bude kladen na problematiku nemocniční hygieny, dezinfekci, sterilizaci a prevenci nozokomiálních nákaz. Cílem je, aby studenti získali nejen potřebné teoretické znalosti, ale také si osvojili dovednosti, nezbytné pro práci ve zdravotnictví a ochranu před vznikem a šířením infekce. Dále se obeznámí se základy ekologie. 

Literatura -
Poslední úprava: prof. MUDr. Milena Černá, DrSc. (27.09.2017)

Kolektiv: Manuál prevence v lékařské praxi - souborné vydání, Univerzita Karlova / Fortuna, 2004, 733 s.

Bencko a kol.: Hygiena. Učební texty k seminářům a praktickým cvičením. UK Praha, 2002.

Milan Tuček a kol.: Hygiena a epidemiologie. Karolinum, 2012

Göpfertová D., Pazdiora P., Dáňová J.: Epidemiologie(obecná a speciální epidemiologie infekčních nemocí). Učební texty Univerzity Karlovy v Praze, Karolinum, Praha, 2006.

Melicherčíková V.: Sterilizace a desinfekce ve zdravotnictví. Grada Publishing, Praha, 1998.

Podstatová H. Hygiena provozu zdravotnických zařízení a nová legislativa. EPAVA, Olomouc, 2002

Metody výuky -
Poslední úprava: prof. MUDr. Milena Černá, DrSc. (27.09.2017)

Přednášky, semináře

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: RNDr. Sylva Rödlová, Ph.D. (29.09.2020)

 

Předmět je ukončen zápočtem v letním semestru, požadavkem k jeho získání je napsání testu. Zápočet zapisuje RNDr. Sylva Rödlová, Ph.D nebo prof. MUDr. Milena Černá, DrSc.

 

Sylabus -
Poslední úprava: MUDr. Petr Michenka (23.12.2019)

1) Úvod do předmětu: hygienická propedeutika. Definice, koncepce a stručná historie oboru hygiena. Vztah hygieny k ostatním lékařským oborům. Současné legislativní a organizační zajištění oboru hygiena v ČR.

2) Hygienická problematika zdravotnických zařízení.  Úkoly nemocniční hygieny. Hlavní rizika zdravotnických zařízení (pro pacienty, personál i návštěvníky). Hygienické požadavky na zdravotnická zařízení

3) Fyzikální, chemické a biologické faktory ve zdravotnických zařízeních. Přehled faktorů významných z hlediska ovlivnění zdraví. Požadavky na zásobování vodou a odvádění /likvidaci odpadních vod; odstraňování odpadů. Požadavky na vytápění, větrání, mikroklimatické podmínky, hluk, osvětlení apod.

4) Desinfekce a sterilizace.  Základy a způsoby sterilizace, dezinfekce, dezinfekce vyššího stupně a mechanické očisty. Hlavní skupiny dezinfekčních prostředků. Provozní řády zabezpečení protiepidemickému režimu. Legislativní požadavky

5) Nozokomiální nákazy. Definice a rozdělení nozokomiálních nákaz - specifické, nespecifické, endogenní, exogenní. Cesty přenosu, hlavní původci, rizikové faktory, specifická a nespecifická vehikula. Možnosti prevence.

6) Hygiena životního prostředí, základy ekologie. Životní prostředí a zdraví - faktory abiotické  a biotické. Vývoj ekosystémů - sukcese, klimax, stabilita ekosystémů. Obecná problematika ovzduší - složení a hlavní škodlivé příměsi a jejich zdravotní rizika. Princip skleníkového efektu a hlavní skleníkové plyny. Smog - druhy, jejich vznik a důsledky na lidské zdraví. Globální ekologické problémy z hlediska možných zdravotních rizik. Kladné a záporné vlivy globálních problémů na lidskou populaci. Voda - hlavní zdroje jejího znečištění a rizika pro lidské zdraví. Princip kumulace cizorodých látek ve vyšších stupních potravní pyramidy včetně člověka. Problematika "trvale udržitelného rozvoje". Skládky, rekultivace krajiny. Čistírny odpadních vod. Alergogenní rostliny. Nemoci přenášené klíšťaty. Ekotoxikologie - bioindikátory

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK