PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Úvod do klinické medicíny I. - CVSE1P0004
Anglický název: Introduction to Clinical Medicine I.
Zajišťuje: Ústav ošetřovatelství (12-UOS)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:6/20 Z [hodiny/semestr]
letní s.:6/28 Z [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 60 [hodiny]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: PhDr. Hana Svobodová, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Jana Heřmanová, Ph.D. (21.05.2019)
Cílem první části předmětu Úvod do klinické medicíny je uvést studenty do zdravotnické praxe a získat osobní zkušenost se zdravotnickým pracovištěm. Dále je implementován úvod do klinické propedeutiky základních oborů v návaznosti na sylabus kurzu Buňka. Kurz tvoří přednášky, semináře a praktická cvičení. Přednášky poskytují širší rámec informací o zdravotní péči, na seminářích a praktických cvičeních se studenti seznamují s provozem zdravotnického zařízení a získávají prostor pro přímý kontakt s nemocným.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Jana Heřmanová, Ph.D. (21.05.2019)

Seznámení s prostředím zdravotnických zařízení, pravidly pohybu ve zdravotnickém zařízení, první kontakt s nemocným, základní klinické dovednosti (měření fyziologických funkcí, bandáže DK, aplikace injekcí, péče o sterilní ránu).

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Jana Heřmanová, Ph.D. (18.02.2015)

Trachtová,E. Potřeby nemocných v ošetřovatelském procesu. IDVPZ Brno. 2001. Str. 9 - 18
Henderson,V. Základní principy ošetřovatelské péče. ICN. Rok vydání a vydavatel neuveden. Přístupno na MOODLE.
http://moodle.lf3.cuni.cz/course/view.php?id=103

Kol.autorů: Průvodce ošetřovatelskou dokumentací od A do Z. Gradapublishing. Praha 2002. s. 17 - 20 (Barthelové a Katzův index)

Bártlová,S. Sociologie zdravotnictví a medicíny. Gradapublishing. Praha 2005. s. 85 - 90.
Domácí řád - FNKV (http://www.fnkv.cz/soubory/dr.pdf)
Informace pro pacienty (http://www.uvn.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=81&Itemid=185&lang=cs)
Vytejčková, R., Sedlářová,P.,Wirthová,V. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné I. Gradapublishing. Praha 2011.

Chrobák L.: Propedeutika  vnitřního lékařství. Grada, 2007; ISBN 978-80-247-1309-0
Třeška V.: Propedeutika vybraných klinických oborů. Grada 2006; ISBN 80-247-0239-8

Linhartová,M. : Praktická komunikace v medicíně. Praha ,Grada Publishing 2006, ISBN 978-80-247-1784-5 S.

Tate,P. : Komunikace pro lékaře. Praha ,Grada Publishing 2005,ISBN 80-247-0911-2. .
Špalek,V. , Šimek,J. Důvěra je cenný statek. Zdravotnictví v České republice. Ročník 2, č. 2-3.

Honzák,R. Komunikační pasti v medicíně. Galén, 1997. 

Příručka komunikace pro lékaře: Jak získat důvěru pacienta, Tate, P., Grada, Praha 2005.

Další tituly viz vyuka.lf3.cuni.cz

Metody výuky -
Poslední úprava: Mgr. Jana Heřmanová, Ph.D. (18.09.2017)

Přednášky, semináře, cvičení, stáže na oddělení.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Jana Heřmanová, Ph.D. (04.09.2018)

Zimní semestr:

1. Praktická cvičení: účast min. 80 % na praktických cvičeních a vybraných seminářích. Studenti si vytisknou z "vyuka.lf3.cuni.cz" zápočtový list. Absolvované výukové jednotky si nechají potvrdit vyučujícím při aktuální hodině. Vyplněný zápočtový list přinesou v den udílení zápočtů.

2. Zápis rozhovoru s pacientem podle zadané struktury: výpověď pacienta, pozorování studenta, vlastní reflexe studenta.  

3. Termín zápočtu: ZS 25.1.2019 podle rozpisu kruhů v rozvrhu.  

 

Letní semester:

1. Praktická cvičení, vybrané semináře, stáž: účast min. 80%. Docházka potvrzená v zápočtovém listu. 

2. Termín zápočtu - Řádný: pro každý kruh v den stáže v nemocnici podle rozvrhu. 

 

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Jana Heřmanová, Ph.D. (04.09.2018)

Nemocnice a její režim.

Hospitalizace jako náročná životní situace.

Zdravotnický tým.

Organizace přijetí pacienta do nemocnice.

Neverbální komunikace. Verbální komunikace, kultura mluveného slova. Komunikace při vizitě.

Rizika hospitalizace - nozokomiální nákazy.

První kontakt s nemocným - rozhovor s nemocným.

Fyziologické funkce

Prevence TEN

Podávání léků injekčně - s.c., i.m.,

Komunikace s neslyšícími

Péče o aseptickou ránu

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK