PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Lékařská terminologie - CVSE1P0003
Anglický název: Medical Terminology
Zajišťuje: Ústav jazyků (12-UCJA)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/30 Z [hodiny/semestr]
letní s.:0/30 Z+Zk [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 60 [hodiny]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: PhDr. Petr Honč, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Zdeněk Zárybnický (17.09.2014)
Kurz představuje úvod do jazyka medicíny, seznamující s původem lékařských termínů, jejich jazykovou analýzou a gramatickou strukturou (latinskou i řeckou). Takovéto porozumění odborným výrazům je předpokladem k jejich lexikálně i gramaticky správnému užívání.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Zdeněk Zárybnický (17.09.2014)

Cíl předmětu

Studenti se seznámí se strukturou lékařského latinského / řeckého termínu, naučí se analyzovat termín po stránce gramatické, slovotvorné, případně etymologické a následně termíny funkčně používat. Student tak bude lékařský termín chápat v širších jazykových i věcných souvislostech.

 

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Petr Honč, Ph.D. (20.09.2017)

Základní

Pavel NEČAS – Eva SCHÁNĚLOVÁ –Klára ČEBIŠOVÁ: Latinská lékařská terminologie, Praha- Karolinum 2016

(skripta je třeba mít s sebou již na první hodině, lze zakoupit v knihkupectví Karolinum, Celetná 18)

 

Rozšiřující

Vejražka, M., Svobodová, D.: Terminologiae medicae ianua. Praha, Academia 2002

Veselá, A.: Lékařská terminologie pro fyzioterapeuty. Praha, Karolinum 2003

Kábrt, J., Chlumská, E.: Lékařská terminologie. Praha, Avicenum 1972

Svobodová, D.: Terminologiae medicae vestibulum. Praha, Karolinum 1999

Kábrt, J., Kábrt, J.: Lexicon medicum. Praha, Galén 1995

 

Metody výuky -
Poslední úprava: Mgr. Zdeněk Zárybnický (17.09.2014)

praktika

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: PhDr. Petr Honč, Ph.D. (20.09.2017)
 

Požadavky pro udělení zápočtu za zimní semestr:

Zápočet je udělen na základě zvládnutí dvou průběžných testů minimálně na 70%, zároveň je třeba splnit minimální docházku (max. 3 absence). V případě nesplnění podmínek (napsané testy, každý z nich minimálně na 70%, povolené absence) je podmínkou zápočtu souhrnný zápočtový test (úspěšnost minimálně 70%, možno konat nejvýše 3 opravné testy). Zápočtový test se píše ve zkouškovém období.

Požadavky pro udělení zápočtu za letní semestr:

Základním předpokladem pro udělení letního zápočtu je splnění zápočtu za zimní semestr.

Letní zápočet je udělen na základě zvládnutí dvou průběžných testů minimálně na 70%, zároveň je třeba splnit minimální docházku (max. 2 absence). V případě nesplnění podmínek (napsané testy, každý z nich minimálně na 70%, povolené absence) je podmínkou zápočtu souhrnný zápočtový test (úspěšnost minimálně 70%, možno konat nejvýše 3 opravné testy). První zápočtový test je možno psát v zápočtovém týdnu, další ve zkouškovém období.

Po úspěšném složení letního zápočtu skládá student zkoušku, která má písemnou a ústní část a je pro všechny studenty povinná. Písemná část zkoušky v podobě testu musí být absolvována alespoň se 70% úspěšností, pak student postupuje k ústní části. Zkoušku je možno skládat ve třech zkouškových termínech (řádný a dva opravné), třetí termín probíhá formou komisionální zkoušky. Komisionální zkoušku je možno skládat pouze ve zvláštních termínech, které jsou k tomu určeny a patřičně označeny v SISu.

 

 
 
Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Zdeněk Zárybnický (17.09.2014)

 Zimní semestr:

- úvod do studia lékařské terminologie, historický přehled o vývoji řečtiny, latiny a lékařské terminologie,

- latinská abeceda, výslovnost latiny,

- základní gramatické termíny,

- základní gramatické principy lékařského termínu,

-1. deklinace (substantiva, adjektiva),

-2. deklinace (substantiva, adjektiva),

-4. a 5. deklinace,

- substantiva 3. deklinace (konsonantické kmeny, i-kmeny),

- 1. a 2. tzv. řecká deklinace

- 3. tzv. řecká deklinace

- adjektiva 3. deklinace,

 

Letní semestr:

- participium prézenta aktiva, participium perfekta pasiva

- latinské a řecké číslovky,

-adverbia

- latinské a řecké prefixy

- latinské a řecké sufixy

-latinská kompozita

- řecká kompozita a hybridní slovy

- receptura

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK