PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Experimentální psychofarmakologie, současný výzkum psychedelik a psychedelická psychoterapie - CVOL0179
Anglický název: Experimental psychopharmacology, contemporary psychedelic research and psychedelic psychotherapy
Zajišťuje: Klinika psychiatrie a lékařské psychologie 3. LF UK a NÚDZ (12-PCHI)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/15, Z [HS]
letní s.:0/15, Z [HS]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (70)
letní:neurčen / neurčen (70)
Minimální obsazenost: 5
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://www.nudz.cz/vyuka/pregradualni-studium/aktuality/
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: MUDr. Filip Tylš, Ph.D.
Patří mezi: VSEOB-VP-5 (ZÁPIS)
VSEOB-VP-6 (ZÁPIS)
VSEOB1-VP-5 (ZÁPIS)
VSEOB1-VP-6 (ZÁPIS)
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Předmět se zabývá neurobiologií účinku psychofarmak, animálními a humánními modely psychóz, významem změněných stavů vědomí, historií a současnými trendy psychedelického výzkumu, popisuje nová klinická hodnocení experimentálních léčiv, toxikologii, recentní nálezy ze zobrazovacích metod mozku, využití serotonergních psychedelik, ketaminu a MDMA v léčbě deprese, PTSD, závislostí, OCD, metodou psychedeliky asistované psychoterapie, riziky a nežádoucími účinky, diferenciální diagnostikou pre-psychotických stavů a psychotických onemocnění, preventivními programy v užívání drog na festivalech, významem původních rituálů pro současnou medicínu a společnost. Předmět je zaměřením mezioborový a je určen studentům s hlubším zájmem o problematiku a zejména pak těm, kteří chtějí tématu věnovat formou závěrečné práce nebo studentské vědecké aktivity. Konkrétně je určen zejména pro studenty magisterských programů všeobecné lékařství, psychologie, psychoterapie, adiktologie, dále pak filosofie, sociologie, chemie, biologie, biochemie, toxikologie a pro studenty postgraduálních programů lékařská psychologie a neurovědy. Předmět je vyučován formou 5-ti 3 hodinových bloků za semestr, 25 vyučujících z pokrývá různé obory a přednáší téma, na které se v dané oblasti specializuje.
Poslední úprava: Tylš Filip, MUDr., Ph.D. (31.12.2019)
Cíl předmětu -

Absolventi jsou schopni komunikovat s duševně nemocnými, rozpoznat život ohrožující stavy na psychiatrii, diferenciálně diagnosticky uvažovat a určit základní terapii.

Poslední úprava: Michenka Petr, MUDr. (22.03.2020)
Literatura -

Tylš, F. (Ed.). (2017). Fenomén psychedelie: Subjektivní popisy zážitků z experimentální intoxikace psilocybinem doplněné pohledy výzkumníků. dybbuk.

Poslední úprava: Tylš Filip, MUDr., Ph.D. (31.12.2019)
Metody výuky -

stáž

Poslední úprava: Maternová Kateřina, Bc. (21.03.2018)
Požadavky ke zkoušce -

Viz. Výuka.

Poslední úprava: Michenka Petr, MUDr. (22.03.2020)
Sylabus -
Změněné stavy vědomí v psychiatrii, psychedelické látky.
Legislativní konsekvence zákazu psychedelik - veřejné zdraví a výzkum. 
Nevědomé procesy lidské mysli.
Psychedelika v klinických hodnoceních – od experimentu k léčebnému použití.
Význam psychedlik pro adiktologii a využití psychedlik v léčbě závislostí
Aktivita mozku ve změněném stavu vědomí,   psychedelické látky optkou zobrazovacích metod
Rizika a nežádoucí účinky psychedelických látek, jejich prevence a klinické postupy.
Historie výzkumu psychedelických látek v ČR  a celosvětově.
Toxikologie a farmakochemie drog se zaměřením na psychedelika a fenomén NSD
Farmakologický animální model psychózy,  molekulární mechanismy účinku psychedelik
Minimalizace rizik ("harm reduction") uživatelů psychedelických látek
PsyCare služba CZEPS na festivalech
Fenomenologie intoxikace psilocybinem, antidepresivní působení serotonergních psychedelik
Mindfulness a psychedelika – styčné plochy a rozdíly
Nefaramakologické aspekty účinku psychedelik
Fenomenologie intoxikace ketaminem, využití antidepresivního účinku ketaminu v experimentu a klinické praxi
Využití psychedelických látek v paliativní péči
Fenomén microdosingu psychedelik a jeho role v současné společnosti.
Fenomenologie intoxikace MDMA
Využití MDMA v léčbě PTSD
Psychedelická zkušenost v kontextu analytické psychologie
Psychedeliky-asistovaná psychoterapie (PAP)
Dekonstrukce vědomí jako podklad psychedelické zkušenosti: cesta tam a zase zpátky
Psychedelika a náboženství
Hranice psychopatologie: neobvyklé prožitky, psychospirtuální krize a schizofrenie
Hranice psychopatologie: mystická zkušenost a toxická psychóza 

 

Detailní rozvrh: https://czeps.org/kurzuk/

Poslední úprava: Tylš Filip, MUDr., Ph.D. (31.12.2019)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK