PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Úvod do praktické metodologie vědecké práce - CVOL0132
Anglický název: Introduction to Practical Research Methodology
Zajišťuje: Ústav fyziologie (12-UFYN)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/30 Z [hodiny/semestr]
Počet míst: neurčen / neurčen (15)
Minimální obsazenost: 10
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D.
MUDr. Josef Fontana
MUDr. Peter Ivák, Ph.D.
Patří mezi: BDH-VP-2 (ZÁPIS)
BDH-VP-3 (ZÁPIS)
BF-VP-2 (ZÁPIS)
BF-VP-3 (ZÁPIS)
BVS-VP-2 (ZÁPIS)
BVS-VP-3 (ZÁPIS)
BVZ1-VP-2 (ZÁPIS)
BVZ1-VP-3 (ZÁPIS)
VSEOB-VP-2 (ZÁPIS)
VSEOB-VP-3 (ZÁPIS)
VSEOB-VP-4 (ZÁPIS)
VSEOB-VP-5 (ZÁPIS)
VSEOB-VP-6 (ZÁPIS)
Anotace
Poslední úprava: Bc. Kateřina Maternová (21.02.2018)
15 vyučovacích hodin (8 věnovaných přednáškám, 4 dedikované praktickému nácviku a 3 na prezentaci projektů před hodnotící komisí) - přednášky/semináře: středy sudé výukové týdny: 2., 4., 6., 8., 10. a 12. týden - praktická instruktáž studentů: středy 5., 7., 9. a 11. týden - samostatná práce studentů: od 4. týdne - závěrečná výuková jednotka, kde se budou před hodnotící komisí prezentovat výstupy samostatné práce studentů: 14. týden
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Bc. Kateřina Maternová (21.02.2018)

účast alespoň na 5 z 8 výukových jednotek (přednášky/semináře/praktická instruktáž); prezentace projektů před hodnotící komisí

Sylabus
Poslední úprava: Bc. Kateřina Maternová (21.02.2018)

Tým organizující Studentskou vědeckou konferenci 3. LF UK připravil volitelný předmět Úvod do praktické metodologie vědecké práce, jenž je primárně určen pro pregraduální studenty všeobecného lékařství a zdravotnických oborů. V případě zájmu a volné kapacity se ho mohou účastnit i studenti doktorských studijních programů. V rámci tohoto předmětu studenti jednak získají potřebné teoretické znalosti, jednak si na praktických příkladech osvojí základy metodologie vědecké práce. Jednou z těchto osvojených praktických dovedností by měla být schopnost zpracovat svoji vědeckou práci do formy vědeckého abstraktu, posterové a ústní prezentace. Časový rozsah předmětu je 15 vyučovacích hodin - 8 věnovaných přednáškám, 4 dedikovaných praktickému nácviku a 3 na prezentaci projektů před hodnotící komisí. Předmět se sestává ze tří částí: teoretické, praktické a samostatné práce studentů:

A) Teoretická část zahrnuje šest výukových jednotek uskutečněných formou přednášek či seminářů. Jejich náplně budou následující:

1. Příprava vlastního vědeckého a výzkumného projektu - prof. Šlamberová / MUDr. Ivák - 45´

2. Tvorba vědeckého abstraktu, posteru a ústní prezentace - MUDr. Ivák / MUDr. Sekerka - 90´

3. Zdroje financování pro vědecké a výzkumné projekty na Univerzitě Karlově, v ČR a EU - MUDr. Fontana - 45´

4. Základy přenosu znalostí a technologií a ochrany duševního vlastnictví, využití získaných poznatků (RIV body, patenty), plagiátorství, etické chování ve vědě - MUDr. Fontana / Mgr. Zima - 60´

5. Studium a práce v zahraničí - dá se propojit s vědou a výzkumem? - MUDr. Miletínová / doc. Duška - 45´

6. Věda a výzkum v klinické medicíně - MUDr. Miletín / MUDr. Ivák / prof. Moťovská - 75´

Výukové jednotky budou probíhat středy 2., 4., 6., 8., 10. a 12. výukový týden.

B) Praktická část bude sestávat z:

1. Praktického nácviku práce s nejčastěji užívanými programy určenými k tvorbě posterů / prezentace pro ústní sdělení

2. praktického nácviku prezentačních dovedností - MUDr. David Marx

Praktická část bude probíhat v malých skupinkách studentů s využitím vybavení Audiovizuálního centra 3. LF UK. Termíny: středy 5., 7., 9. a 11. výukový týden.

C) Samostatná práce studentů bude mít následující osnovu. Studentům bude zadán jeden z vybraných vědeckých článků a jejich úkolem bude z tohoto článku připravit poster / prezentaci pro ústní sdělení. Studenti by tedy měli prokázat, že prakticky dovedou aplikovat znalosti, jež se naučili v průběhu kurzu. V případě nejasností se studenti budou moci obrátit na instruktory tvořící řešitelský kolektiv. Alternativně mohou studenti zpracovat svoji vlastní vědeckou práci. Úkol bude zadán 4. týden po přednášce na téma Tvorba vědeckého abstraktu, posteru a ústní prezentace.

D) V rámci závěrečné výukové jednotky předmětu budou studenti výstupy své samostatné práce prezentovat před hodnotící komisí a svými kolegy, a to při zachování stejných pravidel jako na vědeckých konferencích (diskuze, dodržování časového limitu apod.). Termín: 14. výukový týden.

Výukové materiály k předmětu budou dostupné skrze portál výuka.lf3.cuni.cz.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK