PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Teorie ošetřovatelství III. - CVO048P2
Anglický název: Theory of nursing III.
Zajišťuje: Ústav ošetřovatelství 3. LF UK (12-UOS)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Mgr. Tereza Bakusová
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Teorie ošetřovatelství III vytváří teoretický rámec pro zaměření všech ošetřovatelských předmětů ve 3. semestru, tzn. pro péči o pacienty s chronickým onemocněním, které významně omezuje jejich soběstačnost v běžných denních činnostech.
Poslední úprava: Bakusová Tereza, Mgr. (27.07.2023)
Cíl předmětu

Cílem předmětu je:

1. seznámit se s konceptem péče o základní potřeby podle Virginie Hendersonové jako základním východiskem pro péči o pacienty s omezenou soběstačností v běžných denních činnostech,

2. pochopení role sestry a dalších členů ošetřovatelského týmu při péči o pacienty s omezenou soběstačností v bežných denních činnostech,

Poslední úprava: Bakusová Tereza, Mgr. (27.07.2023)
Literatura

1. HENDERSON, V.: Basic principles of nursing care. S. Kargel, Basel 1970. ( a související články v časopise Diagnóza v ošetřovatelství)

2. KOZIEROVÁ, B., ERBOVÁ, G., OLIVIEROVÁ, R.: Ošetrovatelstvo 1.a 2.díl, Osveta, Martin 1995.

3. HALMO, R. Sebepéče v ošetřovatelské praxi. Praha : Grada Publishing, a.s. 2004. ISBN 978-80-247-4811-5

4. TRACHTOVÁ, E.: Potřeby nemocného v ošetřovatelském procesu. Brno, NCO NZO 2018. ISBN 978-80-701-3590-7

články doporučované v rámci přednášek a seminářů

Poslední úprava: Bakusová Tereza, Mgr. (27.07.2023)
Metody výuky

přednáška

samostudium

Poslední úprava: Bakusová Tereza, Mgr. (27.07.2023)
Požadavky ke zkoušce

Požadavky k zápočtu:

Zpracovaná kartotéka prostudované literatury v rozsahu -  dvou položek ke každému tématu, písemné zpracování zadaného úkolu při přednášce na téma Čistota.

Kartotéku je možné odevzdávat průběžně, nejpozději však do konce zimního semestru (tzn. 19.1.2024).

Bez splněného zápočtu nelze přistoupit k ústní zkoušce z Teorie ošetřovatelství III.

Zkouška bude probíhat ústní formou.

Termíny budou  vypsány v průběhu listopadu 2023.

Poslední úprava: Bakusová Tereza, Mgr. (11.09.2023)
Sylabus

Sylabus TEorie ošetřovatelství III

1. Maslowova hierarchie potřeb

2. Model základní ošetřovatelské péče podle Virginie Henderson

3. Ošetřovatelský proces

4. Čistota

5. Transfúze

6. Výživa

7. Vyprazdňování

8. Parenterální výživa, PEG

8. Soběstačnost v běžných denních činnostech

9. Kinestetická mobilizace

10. Model každodenních činností

Poslední úprava: Bakusová Tereza, Mgr. (27.07.2023)
Vstupní požadavky

úspěšné splnění předmětu Teorie ošetřovatelství I,II

Poslední úprava: Bakusová Tereza, Mgr. (27.07.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK