PředmětyPředměty(verze: 916)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Pedagogika v ošetřovatelství - CVO043P2
Anglický název: Pedagogy in nursing
Zajišťuje: Ústav ošetřovatelství 3. LF UK (12-UOS)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Mgr. Jana Holubová
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jana Holubová (13.09.2022)
Předmět je vyučován v bakalářském studijním programu ve 2. ročníku. Poskytuje základní informace z pedagogiky se zaměřením na potřeby sesterské praxe.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Jana Holubová (13.09.2022)

Cílem předmětu je seznámit se základními otázkami pedagogiky, poznatky současného školství. Propojit učivo z pedagogiky s učivem z ošetřovatelství.

Student umí užívat získané vědomosti a dovednosti z pedagogiky v edukačním působení na nemocné i při vedení studentů na odborné praxi.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Jana Holubová (13.09.2022)

 

           JUŘENÍKOVÁ, Petra. Zásady edukace v ošetřovatelské praxi. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2010. 77 stran. ISBN 9788024721712.

           VALIŠOVÁ, Alena, KASÍKOVÁ, Hana. Pedagogika pro učitele . 2. vydání. Praha: Grada Publishing, a.s. 2011, 404s. ISBN 978-80-247-3357-9

·          PRŮCHA, Jan, Eliška WALTEROVÁ a Jiří MAREŠ. Pedagogický slovník. 4. aktualiz. vyd. Praha: Portál, 2008. 322 s. ISBN 9788073674168.

·          BENEŠ, Milan. Andragogika. 1. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2003. 216 s. ISBN 80-86432-23-8.

·          PRŮCHA, Jan. Moderní pedagogika. 2., přeprac. a aktualiz. vy. Praha: Portál, 2002. 481 s. ISBN 80-7178-631-4

Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Jana Holubová (30.09.2022)

přednášky, semináře

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Jana Holubová (13.09.2022)

 

Předmět je zakončen zápočtem a zkouškou.


Požadavky k zápočtu:
1. písemné vypracovánmí přípravy na modelovou vyučovací hodinu pro studenty SZŠ

2. 80 % účast na seminářích

Udělení zápočtu je podmínkou pro vykonání zkoušky formou testu.

Termín  zápočtu bude upřesněn dle rozvrhu.

                             

Termíny testu budou upřesněn dle rozvrhu.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jana Holubová (13.09.2022)

Pedagogika jako věda.

Pedagogické principy. Učení,vyučování.

Vyučovací metody.

Problematika hodnocení, sebehodnocení.

Edukační proces.

Pojetí a zásady pedagogické komunikace a jejich uplatnění v edukačním procesu.

Osobnost učitele.

Sestra v úloze mentorky ošetřovatelské praxe.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK