PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Ošetřovatelské postupy III. - CVO030P2
Anglický název: Nursing procedures III.
Zajišťuje: Ústav ošetřovatelství 3. LF UK (12-UOS)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:4/8, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Mgr. Jana Holubová
Mgr. Tereza Bakusová
Mgr. Renata Vytejčková
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Tereza Bakusová (27.07.2023)
Předmět Ošetřovatelské postupy III.je zaměřen na výuku a praktický nácvik ošetřovatelských dovedností. Cílem je připravit studenty na praxi na interních odděleních v nemocnicích. Předmět je vyučován na základě nejnovějších vědeckých poznatků a v souladu s požadavky akreditovaných zdravotnických zařízení, které kladou důraz na bezpečné a kvalitní provedení konkrétních výkonů.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Tereza Bakusová (27.07.2023)

Cílem předmětuje, aby studenti získali praktické dovednosti a teoretické znalosti, které jsou v souladu s kompetencemi všeobecné sestry; byli schopni získané dovednosti aplikovat v reálném prostředí klinické ošetřovatelské praxe; prováděli ošetřovatelské výkony s ohledem na dodržování hygienicko-epidemiologickýchpožadavků a během poskytování ošetřovatelsképéče dbali nazachování bezpečí, intimity a pohodlí pacienta.

Praxe v rámci předmětu  probíhá  na interních odděleních ve spolupracujících nemocnicích.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Tereza Bakusová (27.07.2023)

 Praktika a semináře:

 • 80% účast - zahrnuje praktika, simulace,  semináře  ( záznam do zápočtového listu + elektronická docházka )

 • Povinná účast na  úvodu do  OPIII/praxe  - koná se - 4. 10. 2023  od 8,00 - 9,30 - SZÚ posluchárna, budova 11, 3.p., č. dv. 188

   

  Jednodenní Praxe:

 • účast na odborné jednodenní praxi (záznam do logbooku) - povolena 1 absence

 • student je na praktickém vyučování hodnocen dle kritérií uvedených v logbooku na str. 67. Pro udělení zápočtu nesmí student v žádné z hodnocených položek získat nedostatečné hodnocení

 • zasílání zpráv z praxe do 24 hod od ukončení služby mentorce praxe / vyučující ÚO

   

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Tereza Bakusová (27.07.2023)

Základní literatura:

 • Vytejčková, R. Sedlářová, P. Wirthová,V., Holubová, J. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné I., Praha: Grada 2011
 • Vytejčková, R. Sedlářová, P. Wirthová,V., Otradovcová, I., Pavlíková, P. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné II., Praha: Grada 2013
 • Vytejčková, R. Sedlářová, P. Wirthová,V., Otradovcová, I., Kubátová, L. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné III., Praha: Grada 2015
 • SEDLÁŘOVÁ PETRA,ZVONÍČKOVÁ MARIE,SVOBODOVÁ HANA Aktuální doporučení v péči o periferní žilní katétry.Medicínapropraxi,2017,14, (2),94-97.ISSN1214-8687.
 • SEDLÁŘOVÁ PETRA,SVOBODOVÁ HANA,ZVONÍČKOVÁ MARIE,HAVRDA MARTIN Převaz periferního žilního katetru.Florence,2016,12,(9), 41-43.ISSN1801-464X.

Doplňující literatura:

 • ROZSYPALOVÁ, M.; ŠAFRÁNKOVÁ, A., VYTEJČKOVÁ, R. Ošetřovatelství 1. Praha : Informatorium, 2009.
 • ROZSYPALOVÁ, M.; ŠAFRÁNKOVÁ, A.; HALADOVÁ, E. Ošetřovatelství 2. Praha : Informatorium, 2002.
 • KOLEKTIV AUTORŮ Základy ošetřování nemocných. Praha : Karolinum, 2005.
 • MIKŠOVÁ, Z.; FROŇKOVÁ, M.; HERNOVÁ, R.; ZAJÍČKOVÁ, M. Kapitoly z ošetřovatelské péče I. Praha : Grada Publishing, 2006.
 • MIKŠOVÁ, Z.; FROŇKOVÁ, M.; HERNOVÁ, R.; ZAJÍČKOVÁ, M. Kapitoly z ošetřovatelské péče II. Praha : Grada Publishing, 2006.
 • WORKMAN, B. A.; BENNETT, L. A. Klíčové dovednosti sester. Praha : Grada Publishing, 2006.
 • ŠAMÁNKOVÁ, M. a kol. Základy ošetřovatelství pro studující lékařských fakult1. a2 díl. Praha : Karolinum, 2002.
 • Krišková, A. a kolektiv. Ošetrovatel’ské techniky, Martin: Osveta 2006. ISBN 80-8063- 202-
 • Dostupná odborná periodika ošetřovatelského a medicínského zaměření
Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Tereza Bakusová (27.07.2023)

semináře

praktika

simulace

odborná praxe - jednodenní

samostudium

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Tereza Bakusová (27.07.2023)

Hlavní témata:

Praktika:

1.      Hygienická péče o nemocného

2.      Úprava lůžka nemocného

3.      Zavedení a péče o periferní žilní katétr

4.      Katetrizace močového měchýře u žen

5.      Péče o centrální žilní katétr

6.      Kinestetická mobilizace

 

Semináře:

1.      Péče o chronické rány a dekubity

2.      Péče o stomie

 

 

 

Ročník je rozdělěn do tří skupin. Výuka probíhá dle aktuálního rozvrhu.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Tereza Bakusová (27.07.2023)

úspěšné splnění předmětů -  Ošetřovatelské postupy I,II, Odborná praxe v semestru I,II, Prázdninová praxe I, Teorie ošetřovatelství I,II

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Tereza Bakusová (27.07.2023)

 Praktika a semináře:

 • 80% účast - zahrnuje praktika, simulace,  semináře  ( záznam do zápočtového listu + elektronická docházka )

 • Povinná účast na  úvodu do  OPIII/praxe  - koná se - 4. 10. 2023  od 8,00 - 9,30 - SZÚ posluchárna, budova 11, 3.p., č. dv. 188

   

  Jednodenní Praxe:

 • účast na odborné jednodenní praxi (záznam do logbooku) - povolena 1 absence

 • student je na praktickém vyučování hodnocen dle kritérií uvedených v logbooku na str. 67. Pro udělení zápočtu nesmí student v žádné z hodnocených položek získat nedostatečné hodnocení

 • zasílání zpráv z praxe do 24 hod od ukončení služby mentorce praxe / vyučující ÚO

   

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK