PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Etika v ošetřovatelství II. - CVO024P2
Anglický název: Nursing ethics II.
Zajišťuje: Ústav ošetřovatelství 3. LF UK (12-UOS)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 1
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Mgr. Jana Heřmanová, Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Jana Heřmanová, Ph.D. (15.02.2023)
Předmět se vyučuje ve druhém ročníku bakalářského studia ošetřovatelství, obor Všeobecné ošetřovatelství. Seznamuje studenty se základními pojmy a filosofickými východisky etiky v oblasti biomedicíny, s etickými problémy, které vycházejí z každodenní zdravotnické praxe i se závažnými etickými dilematy.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Jana Heřmanová, Ph.D. (15.09.2020)

Cílem předmětu je zvýšit vnímavost studentů k etickým stránkám rozhodování v medicíně a ošetřovatelství, zorientovat se v etických problémech a naučit se základům jejich řešení. Předmět by měl také pomoci studentům formulovat a obhájit vlastní etická východiska.

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Jana Heřmanová, Ph.D. (15.09.2020)

Heřmanová, J., Vácha, M., Svobodová, H., Zvoníčková, M., Slovák, J. Etika v ošetřovatelské praxi. Grada. Praha 2012

Haškovcová, H.: Thanatologie - Nauka o umírání a smrti, 2. přepracované vydání. Galén. Praha 2007
Haškovcová, H.: Lékařská etika, 3. doplněné vydání. Galén. Praha 2002
Kutnohorská, J.: Etika v ošetřovatelství. Grada. Praha 2007
Kübler-Ross, E.: O smrti a umíráná. Arita. Turnov 1993

Kuře Josef: Co je eutanazie. Studie k pojmu dobré smrti. Academia. Praha. 2018
Munzarová, M.: Eutanázie nebo paliativní péče?. Grada. Praha 2005
Munzarová, M.: Lékařský výzkum a etika. Grada. Praha 2005
Munzarová, M.: Zdravotnická etika od A do Z. Grada. Praha 2005
O. Connor, M., Aranda, S.: Paliativní péče pro sestry všech oborů. Grada. Praha 2005

Řebíková, Barbora: Lekce: akademická vyznání. Togga. 2020
Šimek, J., Špalek, V.: Filozofické základy lékařské etiky. Grada.Praha 2003
Tschudin, V.: Ethics in Nursing. The Caring Relationship. Butterwort Heinemann.2002

Metody výuky -
Poslední úprava: Mgr. Jana Heřmanová, Ph.D. (15.02.2023)

přednášky, semináře

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Jana Heřmanová, Ph.D. (16.02.2023)

Podmínky pro udělení zápočtu za letní semestr:

1. 80% docházka na semináře

2. skupinová práce na zadaném úkolu, osobní účast na prezentaci tématu s celou skupinou podle harmonogramu seminářů. Témata a časový harmonogram prezentací budou sděleny při první hodině semestru 21.2.2023 

 Zkouška za oba semestry formou písemného testu 1.6.2023 ve 14:00

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Jana Heřmanová, Ph.D. (22.02.2022)

Etické problémy počátku lidského života - statut embrya a plodu, genetické poradenství, asistovaná reprodukce, interrupce 
Etická problematika péče o dětského pacienta

Etická problematika psychiatrické péče

Etické problémy v péči o pacienta na oddělení intenzivní péče a na konci života - tranplantologie, paliativní péče, spirituální péče, rozhodování o zdravotní péči, Advance directives, problematika eutanázie a asistované sebevraždy
Péče o pacienta s vigilním komatem, problematika nenasazení nebo vysazení život prodlužující léčby 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK