PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Etika v ošetřovatelství I. - CVO023P2
Anglický název: Nursing ethics I.
Zajišťuje: Ústav ošetřovatelství 3. LF UK (12-UOS)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 1
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Mgr. Jana Heřmanová, Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Jana Heřmanová, Ph.D. (15.09.2020)
Předmět se vyučuje ve druhém ročníku bakalářského studia ošetřovatelství, obor Všeobecné ošetřovatelství. Seznamuje studenty se základními pojmy a filosofickými východisky etiky v oblasti biomedicíny, s etickými problémy, které vycházejí z každodenní zdravotnické praxe i se závažnými etickými dilematy.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Jana Heřmanová, Ph.D. (15.09.2020)

Cílem předmětu je zvýšit vnímavost studentů k etickým stránkám rozhodování v medicíně a ošetřovatelství, zorientovat se v etických problémech a naučit se základům jejich řešení. Předmět by měl také pomoci studentům formulovat a obhájit vlastní etická východiska.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Jana Heřmanová, Ph.D. (15.09.2020)

Heřmanová, J., Vácha, M., Svobodová, H., Zvoníčková, M., Slovák, J. Etika v ošetřovatelské praxi. Grada. Praha 2012

Haškovcová, H.: Thanatologie - Nauka o umírání a smrti, 2. přepracované vydání. Galén. Praha 2007
Haškovcová, H.: Lékařská etika, 3. doplněné vydání. Galén. Praha 2002
Kutnohorská, J.: Etika v ošetřovatelství. Grada. Praha 2007
Kübler-Ross, E.: O smrti a umíráná. Arita. Turnov 1993

Kuře Josef: Co je eutanazie. Studie k pojmu dobré smrti. Academia. Praha. 2018
Munzarová, M.: Eutanázie nebo paliativní péče?. Grada. Praha 2005
Munzarová, M.: Lékařský výzkum a etika. Grada. Praha 2005
Munzarová, M.: Zdravotnická etika od A do Z. Grada. Praha 2005
O. Connor, M., Aranda, S.: Paliativní péče pro sestry všech oborů. Grada. Praha 2005

Řebíková, Barbora: Lekce: akademická vyznání. Togga. 2020
Šimek, J., Špalek, V.: Filozofické základy lékařské etiky. Grada.Praha 2003
Tschudin, V.: Ethics in Nursing. The Caring Relationship. Butterwort Heinemann.2002

Metody výuky -
Poslední úprava: Mgr. Jana Heřmanová, Ph.D. (15.09.2020)

přednáška, praktická cvičení

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Jana Heřmanová, Ph.D. (30.09.2022)

Podmínky pro udělení zápočtu za zimní semestr:
1. 80% účast na praktických cvičeních 
2. Seminární práce na téma etická problematika v práci sestry. V průběhu semestru si na pracovištích odborné praxe bude student všímat komunikace mezi zdravotnickými pracovníky, pacienty a jejich blízlými. V seminární práci zaznamená tři příklady dobré praxe z morálního hlediska. Příklady bude analyzovat s odkazem na etický kodex sestry a cíle ošetřovatelství - podpora zdraví, navraceni zdravi, zmirnovani utrpeni, umozneni klidne smrti. Práce musí obsahovat odkazy na relevantní literaturu s citačními údaji i u internetových zdrojů (jméno autora, název článku, název online časopisu, datum zveřejnění článku). Rozsah 1000 slov. Termin odevzdání 5.2.2023  Úkol nahrajte do moodle 1, kurz Etika v ošetřovatelství.Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Jana Heřmanová, Ph.D. (15.09.2020)

Témata pro zimní a letní semestr

Základní terminologie, vymezení pojmů: ošetřovatelská etika, zdravotnická etika nebo lékařská etika? Hlavní teoretické koncepce. 
Základní principy etiky v kontextu zdravotnictví (autonomy, beneficience, nonmaleficience, justice), 
Etika ctností, etika pečování

Právní a morální odpovědnost sester, práva sester a zdravotnických pracovníků

Kvalita života, důstojnost, autonomie pacienta
Práva pacientů, Úmluva o lidských právech a biomedicíně 
Mlčenlivost, informovaný souhlas, negativní reverz, sestra a sdělování informací

Etická problematika klinického výzkumu

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK