PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Legislativa a zdravotní péče. Medicínské právo - CRHBLP1
Anglický název: Legislation and Health Care. Medical Law
Zajišťuje: Kabinet veřejného zdravotnictví (12-KVZ)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 1
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:15/0 Z [hodiny/semestr]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: JUDr. Petr Šustek, Ph.D.
Mgr. Karolína Pavlová
Anotace -
Poslední úprava: JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D. (19.09.2008)
Základními tématy kurzu jsou práva pacientů a povinnosti zdravotnických pracovníků při posky-tování zdravotní péče.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D. (19.09.2008)

Cílem předmětu je podat ucelený přehled základní současné medicínsko právní legislativy v České republice. Medicínské právo je třeba chápat jako určitý soubor právních předpisů, které upravují právní vztahy související s právem na zdravotní péči, jejím výkonem a odpovědností za její poskytování. Cílem je dále pochopení funkce práva v demokratické společnosti a ve zdravotnictví.

Literatura -
Poslední úprava: JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D. (19.09.2008)

1. Štefan, J., Mach, J.: Soudně lékařská a medicínsko-právní problematika v praxi. Grada Publishing, a.s., Praha 2005. ISBN80-247-0931-7.

2. Stolínová, J., Mach, J.: Právní zodpovědnost v medicíně. Galén, Praha 1998.

3. Vondráček, L., Ludvík, M.: Zdravotnické právo v ošetřovatelské praxi I. a II. in: České ošetřovatelství 12. a 13. IDV PZ Brno 2003 a 2004.

4. Vondráček, L., Vondráček, J.: Pochybení a sankce při poskytování ošetřovatelské péče. Grada Publishing, a.s., Praha 2003. ISBN 80-247-0704-7

5. Vondráček, L.: Právní předpisy nejen pro hlavní, vrchní, staniční sestry. Grada Pub-lishing, a.s., Praha 2005. ISBN 80-247-1198-2.

6. Vondráček, L., Ludvík, J., Nováková, J.: Ošetřovatelská dokumentace v praxi. Grada Publishing, a.s.,Praha 2003. ISBN 80-247-0704-7.

Metody výuky -
Poslední úprava: JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D. (19.09.2008)

Přednášky, celkem 10 kontaktních hodin

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D. (06.11.2008)

Zápočet, zkouška

Sylabus -
Poslední úprava: JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D. (19.09.2008)

1.Soudnictví v ČR.

2.Základní povinnosti zdravotnických pracovníků

3.Poučení a informovaný souhlas nemocného

4.Povinná mlčenlivost. Oznamovací povinnost.

5.Povinnosti zdravotnického pracovníka u neodkladných život ohrožujících stavů, po-skytnutí první pomoci

6.Druhy odpovědnosti

7.Chyby a nedostatky při výkonu zdravotnického povolání.

8.Posuzování příčinné souvislosti mezi diagnostickým a léčebným výkonem a poškoze-ním nebo smrtí nemocného.

9.Trestní odpovědnost ve zdravotnictví. Podmínky trestní odpovědnosti.

10.Vedení zdravotnické dokumentace. Informace o zdravotním stavu nemocného.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK