PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Legislativa a řízení zdravotnictví - CPHLR3
Anglický název: Legislation and Management of Public Health
Zajišťuje: Kabinet veřejného zdravotnictví (12-KVZ)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:15/0 Z [hodiny/semestr]
letní s.:15/0 Z+Zk [hodiny/semestr]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: JUDr. Petr Šustek, Ph.D.
Mgr. Karolína Pavlová
Kategorizace předmětu: Zdravotnické obory > Teoretické předměty
Anotace -
Poslední úprava: JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D. (19.09.2008)
Rozvrh výuky je koncipován tak, aby se posluchači seznámili se základy státu, základy legislativy a teorie práva a to v prvním semestru. Ve druhém semestru se pak studenti seznamují a osvojují si základy platného práva z hlediska teoretických a praktických potřeb ochrany a podpory veřejného zdraví.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D. (19.09.2008)

Rozvrh výuky je koncipován tak, aby se posluchači seznámili se základy státu, základy legislativy a teorie práva a to v prvním semestru. Ve druhém semestru se pak studenti seznamují a osvojují si základy platného práva z hlediska teoretických a praktických potřeb ochrany a podpory veřejného zdraví. Jedná se tedy o seznámení se systémem práva, dělbou práva na právní odvětví. Dále seznámení se základními právními instituty např. škoda, odpovědnost za škodu, prekluze, promlčení, vydržení, práva věcná práva závazková atd. Dále pak o aplikaci práva, ke které potřebují základní znalosti, t.j.občanského zákoníku, obchodního zákoníku (z hlediska smlouvy o kontrolní činnosti, která je základním smluvním typem veškeré posuzovatelské činnosti), zákoníku práce, stavebního zákona, zákona o zdraví lidu, zákona o ochraně veřejného zdraví, zákona o ochraně spotřebitele, zákona o státní kontrole, zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou nezákonným rozhodnutím státního orgánu nebo nesprávným úředním postupem atd. Zejména pak si studenti musí osvojit správní řád, a to z hlediska základního pochopení administrativně právní procesualistiky, jakož i používání tohoto předpisu při rozhodovací činnosti (např. používání správního uvážení). Nutno rovněž seznámit se soudním přezkumem správních rozhodnutí, soudním řádem správním.

Literatura -
Poslední úprava: JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D. (19.09.2008)

Pavlíček, Hřebejk: Ústava a ústavní řád ČR, komentář, Linde Praha a.s., 1998

Sbírka zákonů České republiky, a to zejména zákony:

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění.

Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, v platném znění.

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění.

Mach Jan, a kol.: Zdravotnictví a právo, komentované předpisy, ORAC, 2003, 351 s.

Vondráček, L., Kurzová, H.: Zdravotnické právo, Karolinum Praha, 2002, 142 s.

MUDr. D.Jůzová: Poznámky k seminářům z předmětu Legislativa a řízení zdravotnictví

např. JUDr. R.Ondruš: Správní řád ?komentář (z.č. 500/2004 Sb.)

Soudní řád správní

Obchodní zákoník 513/1991 Sb.

Občanský zákoník 40/1964 Sb.

Metody výuky -
Poslední úprava: JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D. (19.09.2008)

Přednášky

Sylabus -
Poslední úprava: JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D. (19.09.2008)

1. Vznik práva, právní pojmy, právní norma - definice a struktura.

2. Legislativní proces; zákon, nařízení vlády, vyhláška - struktura, platnost, účinnost a publikace; Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv.

3. Typy právních kultur; právní řád ČR, hierarchie právních norem ČR.

4. Ústavní pořádek ČR, Ústava ČR, Listina základních práv a svobod. Lidské chování ve vztahu k právu, právní způsobilost.

5. Ústavní model dělby moci - ústavní orgány ČR.

6. Zákonodárná moc v ústavním systému ČR; Parlament ČR

7. Výkonná moc v ústavním systému ČR president, vláda, ministerstva a jiné správní úřady; státní zastupitelství.

8. Soudnictví v ústavním systému ČR; obecné a ústavní soudnictví

9. Systém práva

10. Právní odvětví

11. Správní právo, obecná část, zvláštní část

12. Správní řád- předmět úpravy, správní orgány

13. Správní řád-správní řízení, účastníci řízení

14. Správní řád-rozhodnutí ve správním řízení

15. Správní řád-odvolací řízení

16. Správní řád přezkumné řízení

17. Správní řád-obnova řízení

18. Správní řád exekuce

19. Soudní řád správní

20. Zákon o ochraně veřejného zdraví,

21. Zákoník práce

22. Občanské právo

23. Obchodní právo

24. Zákon o péči o zdraví lidu

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK