PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Praxe na Zdravotním ústavu - CPHKPR3
Anglický název: Practice at Health Care Institutes
Zajišťuje: Ústav hygieny (12-HYG)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: letní
Body: 9
E-Kredity: 9
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/120 Z [hodiny/semestr]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Garant: doc. MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: doc. MUDr. Jolana Rambousková, CSc. (01.10.2008)
V průběhu praxe se studenti mají seznámit s posláním a úkoly zdravotního ústavu a s výkonem odborných činností na všech odděleních příslušného zdravotního ústavu.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: doc. MUDr. Jolana Rambousková, CSc. (01.10.2008)

Studenti se seznámí s činností zdravotního ústavu. Mají být schopni provádět poradenství v oblasti zdravého životního stylu a správné výživy, vyšetřování nutričního stavu a interpretaci příslušných biochemických vyšetření. Seznámí se s činností dalších poraden a očkovacích center. Budou schopni navrhnout modelový projekt podpory zdraví na místní nebo regionální úrovni. Seznámí se s principy odběru vzorků na chemické a mikrobiologické vyšetření, spektrem prováděných laboratorních vyšetření a interpretací výsledků. Zúčastní se měření fyzikálních faktorů v pracovním nebo životním prostředí (hluk, vibrace, mikroklima, osvětlení). Seznámí se s vybranými aspekty hygieny práce a pracovního lékařství.

Literatura -
Poslední úprava: doc. MUDr. Jolana Rambousková, CSc. (01.10.2008)

Kolektiv: Manuál prevence v lékařské praxi - souborné vydání, Univerzita Karlova / Fortuna, 2004, 733 stran

Metody výuky -
Poslední úprava: doc. MUDr. Jolana Rambousková, CSc. (30.10.2008)

Praktika, procvičování a upevňování teoretických i praktických dovedností.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. MUDr. Jolana Rambousková, CSc. (30.10.2008)

Zápočet je udělen po předložení Zprávy o průběhu praxe, která musí být opatřena razítkem a podpisem odpovědného pracovníka.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. MUDr. Jolana Rambousková, CSc. (01.10.2008)

činnost poradny zdravého životního stylu nebo správné výživy

činnost poradny pro snižování nadváhy

činnost poradny pro odvykání kouření

činnost střediska drogové prevence

možnosti realizace programů podpory zdraví na regionální úrovni

činnost očkovacího střediska

spektrum prováděných vyšetření v chemické laboratoři

spektrum prováděných vyšetření v mikrobiologické laboratoři

zásady odběru vzorků pro chemické a mikrobiologické rozbory

interpretace výsledků rozborů vody, potravin, PBU

ověřování funkčnosti sterilizátorů

měření a hodnocení fyzikálních faktorů v životním a pracovním prostředí (hluk, vibrace, mikroklimatické podmínky, osvětlení)

měření a hodnocení kvality venkovního ovzduší

měření prašnosti a chemických škodlivin v pracovním prostředí a vnitřním prostředí budov, interpretace výsledků

fyziologie práce, měření a hodnocení pracovní a tepelné zátěže, měření a hodnocení svalové zátěže

ergonomické hodnocení pracovního místa

posuzování zdravotní způsobilosti k práci, vyšetřování pracovníků v riziku (audiometrie, vyšetření plicních funkcí, prstová pletysmografie?)

poradenská činnost v pracovním lékařství

hodnocení zdravotních rizik

konzultační činnost v hygieně výživy

monitoring zdravotního stavu obyvatelstva

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK