PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Úvod do praktické metodologie vědecké práce - CPGS005
Anglický název: Introduction to Practical Research Methodology
Zajišťuje: Ústav fyziologie (12-UFYN)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/30 Jiné [týdny/semestr]
Počet míst: neurčen / neurčen (25)
Minimální obsazenost: 15
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
Garant: prof. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D.
MUDr. Josef Fontana
MUDr. Peter Ivák, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Bc. Kateřina Maternová (26.03.2019)
Předmět je strukturován do 6 seminářů, 4 jednotek praktického nácviku, samostatné práce a závěrečné prezentace projektů před hodnoticí komisí. - přednášky/semináře: středy 3., 4., 6., 8., 10. a 12. výukový týden - praktická instruktáž studentů: středy 5., 7., 9. a 11. týden - samostatná práce studentů: od 4. týdne - závěrečná výuková jednotka, kde se budou před hodnotící komisí prezentovat výstupy samostatné práce studentů: 14. týden
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Bc. Kateřina Maternová (26.03.2019)

účast alespoň na 6 z 8 výukových jednotek (přednášky/semináře/praktická instruktáž); prezentace projektů před hodnotící komisí

Sylabus
Poslední úprava: Bc. Kateřina Maternová (26.03.2019)

Předmět Úvod do praktické metodologie vědecké práce je určen pro studenty doktorských studijních programů na počátku jejich studia. V rámci tohoto předmětu studenti jednak získají potřebné teoretické znalosti využitelné ve svém doktorském studiu, jednak si na praktických příkladech osvojí základy metodologie vědecké práce. Jednou z těchto osvojených praktických dovedností by měla být schopnost zpracovat svoji vědeckou práci do formy vědeckého abstraktu, posterové a ústní prezentace. Předmět je strukturován do 6 seminářů, 4 jednotek praktického nácviku, samostatné práce a závěrečné prezentace projektů před hodnoticí komisí. Časové uspořádání bude následující: (1) semináře: 3., 4., 6., 8., 10. a 12. výukový tý.; (2) praktický nácvik: středy 5., 7., 9. a 11. výukový tý.; (3) samostatná práce studentů: průběžně; (4) závěrečná výuková jednotka: 14. výukový tý.. Předmět je primárně doporučen pro absolventy studijního programu všeobecné lékařství.

A) Teoretická část zahrnuje 6 výukových jednotek uskutečněných formou seminářů:

1. Úvod do doktorského studia (včetně předpisů spojených se studiem), na co se soustředit, čemu se věnovat a čemu se naopak vyvarovat - prof. Šlamberová, dr. Ivák

2. Přenos poznatků a technologií, možnosti komercializace - Mgr. Sláma

3. Financování vědy během doktorského studia - projekty GAUK a SVV a další formy financování vědy na UK, systém financování vědy v ČR - prof. Šlamberová, MUDr. Fontana

4. Prezentace vlastní vědecké práce - příklady dobré a špatné praxe - MUDr. Ivák

5. Studium a stáže v zahraničí - možnosti výjezdů na stáže, včetně systému jejich podpory Univerzitou Karlovou (kupř. Fond mobility, Opatření rektora k podpoře internacionaliazace na UK) - MUDr. Miletínová, MUDr. Fontana

6. Věda v klinických oborech - specifika oblasti, možnosti vzájemné spolupráce - prof. Moťovská, MUDr. Miletín

B) Praktický nácvik
1. Nácvik tvorby posteru a powerpointové prezentace, vč. výuky práce s grafickým softwarem

2. Nácvik prezentačních dovedností

3. Nácvik základů statistiky na vzorových úlohách z praxe - 2 výukové jednotky

C) Samostatná práce
Během samostatné práce budou studenti zpracovávat teze své disertační práce či vlastní vědeckou práci do formy připravené pro prezentaci vědecké komunitě (poster či prezentace pro ústní sdělení). Studenti by tedy měli prokázat, že prakticky dovedou aplikovat znalosti, jež nabyly v průběhu kurzu. V případě nejasností se studenti budou moci obrátit na instruktory tvořící řešitelský kolektiv.

D) Závěrečná výuková jednotka
Studenti budou před odbornou komisí a svými kolegy prezentovat teze své disertační práce či výstupy ze svých vědeckých projektů. Důraz bude kladen na dodržení standardních podmínek pro formu i obsah vědeckého sdělení v příslušné formě (ústní sdělení či posterová prezentace).

Výukové materiály k předmětu budou dostupné skrze portál výuka.lf3.cuni.cz.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK