PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Výzkum v ošetřovatelství - CNSK001P2
Anglický název: Research in Nursing
Zajišťuje: Ústav ošetřovatelství (12-UOS)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2013
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/10 Z [hodiny/semestr]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Garant: PhDr. Hana Svobodová, Ph.D.
Mgr. Václava Otcová
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Hana Svobodová, Ph.D. (22.09.2017)
Předmět je vyučován v bakalářském studijním programu Ošetřovatelství - Všeobecná sestra ve 2. ročníku. Cílem je seznámit studenta se zásadami vědecké práce, s výzkumnými metodami a technikami tak, aby byl schopen samostatně připravit, realizovat a zpracovat empirické šetření v oblasti zdravotnických služeb.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Hana Svobodová, Ph.D. (22.09.2017)

Cílem předmětu je poskytnout základní informace o způsobu vědecké práce, o předpokladech kvantitativního a kvalitativního výzkumu, a o specifických aspektech ošetřovatelského výzkumu.

Student je schopen sestavit výzkumné šetření, jeho harmonogram, vědeckou metodu a je schopne zpracovat výsledky. 

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Hana Svobodová, Ph.D. (22.09.2017)

1. Bártlová, Tóthová, Sadílek: Výzkum a ošetřovatelství. NCONZO Brno, 2005

2. Disman, M.: Jak se vyrábí sociologická znalost. Karolinum, Praha 2000.

3. Hendl J.: Úvod do kvalitativního výzkumu. Karolinum, Praha 1999.

4. Bartlová S., Hnilicová H.: Vybrané metody a techniky výzkumu. Zjišťování spokojenosti pacientů. IDVPZ, Brno 2000.

5. Povědomí o výzkumu v praxi sestry a porodní asistentky. Strategivké dokumenty MZČR 2000 (dostupné v knihovně 3. LF UK)

Metody výuky
Poslední úprava: PhDr. Hana Svobodová, Ph.D. (22.09.2017)

přednášky, cvičení, praktika

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Hana Svobodová, Ph.D. (22.09.2017)

Podmínkou udělení zápočtu je 80% účast, v případě nižší účasti zpracování témat cvičení, na kterých student/la chyběl/a.

 

Zápočtový test - min. 40 bodů/max. 80

Předmět je ukončen zápočtem.

 

 

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Hana Svobodová, Ph.D. (22.09.2017)
  • Filosofický problém poznatelnosti a teorie poznání
  • Východiska a zásady výzkumné práce (otázka fragmentarizace a generalizace)
  • Metodologie klinického výzkumu, etické problémy, kontrola kvality, kazuistika, modelování
  • Metody sociálního výzkumu - příprava projektu, volba metody a vzorku. Náhodný a kvótní výběr. Kvantitativní a kvalitativní metodologie. Problém objektivity a měření v sociálních vědách. Logické a interpretující přístupy. Problém operacionalizace, reliability, validity, reprezentativnosti
  • Techniky získání dat - dotazník, anketa, rozhovor standardizovaný, polostandardizovaný volný, hloubkový, skupinový. Pozorování - standardizované, zúčastněné, nezúčastněné. Obsahová analýza. Sekundární analýza dat
  • Zpracování dat (statistické a kvalitativní), interpretace závěrů. Využití počítačové techniky. Nejčastější chyby ve výzkumu. Základní statistické veličiny
  • Zásady pro zpracování bakalářské práce, práce s literaturou - odkazy a citace, volba tématu a metody

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK