PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
ERASMUS - Hygiena, epidemiologie a preventivní lékařství III. - CERA3P0018
Anglický název: ERASMUS - Hygiene, Epidemiology and Preventive Medicine III.
Zajišťuje: Ústav hygieny 3. LF UK (12-HYG)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:8/26, Z(+Zk) [HS]
Rozsah za akademický rok: 34 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D.
prof. MUDr. Milena Černá, DrSc.
MUDr. Jana Dáňová, Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Předmět je vyučován ve 3. ročníku magisterského studia všeobecné lékařství, v návaznosti na předměty Hygiena, epidemiologie a preventivní lékařství I. a II. a na příslušná témata z patologie a infekčního lékařství. Náplní předmětu je problematika komunální hygieny a speciální epidemiologie.
Poslední úprava: Kubánek Ondřej (19.11.2014)
Cíl předmětu -

Orientace v problematice vlivu prostředí na zdraví a v epidemiologii infekčních onemocnění. 

Poslední úprava: Kubánek Ondřej (19.11.2014)
Literatura -

Kolektiv: Manuál prevence v lékařské praxi - souborné vydání, Univerzita Karlova / Fortuna, 2004, 733 s.

Tichý M.: Toxikologie pro chemiky. Učební texty UK, Praha, 2003

Göpfertová D., Pazdiora P., Dáňová J.: Epidemiologie (obecná a speciální epidemiologie infekčních nemocí), Učební texty Univerzity Karlovy v Praze, Karolinum, 2006

Dáňová J., Částková J.: Očkování v České republice, Triton, 2008                                                                 

Braniš, M., Hůlová, I.: Atmosféra a klima. Aktuální otázky ochrany ovzduší. Karolinum, 2009

Prokeš J. a kol.: Základy toxikologie. Galén, Karolinum 2005

Komárek, L., Provazník, K. et al.: Prevence v praxi. 3.LF UK, Nadace CINDI, Praha 2009, s. 178-185

Bencko V. a kol.: Hygiena. Učební texty UK v Praze. 2002

Poslední úprava: Kubánek Ondřej (19.11.2014)
Metody výuky -

Přednáška, seminář

Poslední úprava: Kubánek Ondřej (19.11.2014)
Požadavky ke zkoušce -

Předmět je zakončen zápočtem, podmínkou pro jeho udělení je úspěšné vypracování zápočtového testu.

Poslední úprava: Kubánek Ondřej (19.11.2014)
Sylabus -

Vliv faktorů životního prostředí na zdraví. Nástroje pro sledování vlivu životního prostředí na zdraví populace. Hlavní nežádoucí vlivy faktorů prostředí na zdraví, možnosti prevence.

Environmentální toxikologie. Environmentální toxiny a genotoxiny v prostředí, jejich hlavní nežádoucí účinky, toxikokinetika a toxikodynamika. Interakce chemických látek.

Hygienická problematika vody. Hygienické požadavky na pitnou vodu a vodu ke koupání. Výroba pitné vody, možná zdravotní rizika, monitorování

Znečištění ovzduší a zdraví. Hygiena bydlení. Zdroje znečištění ovzduší, zdravotní rizika na základě epidemiologických studií, indikátory znečištění ovzduší. Specifika prostředí v interiérech, hygienické požadavky na bydlení.   

Kouření. Zdravotní rizika z aktivního a pasivního kouření, epidemiologie kuřáctví v ČR a ve světě, ochrana před pasivním kouřením, prevence kouření u dětí a mládeže

Fyzikální faktory v běžném prostředí. Zdravotní rizika hluku, vibrací, elektromagnetická,  UV,  sluneční záření. Možnosti prevence poškození zdraví vlivem uvedených faktorů

Státní zdravotní dozor v komunální hygieně. Problematika komunální hygieny; Kompetence a organizace státního zdravotního dozoru v komunální hygieně. Princip předběžné opatrnosti a význam preventivních opatření. Vliv znečištění vody, půdy a odpadů na zdraví. Hygienická problematika služeb a pohřebnictví.

Epidemiologie alimentárních infekcí. Epidemiologické aspekty alimentárních infekcí, trendy výskytu uvedených onemocnění, prevence.    

Epidemiologie neuroinfekcí, ranných infekcí a septických stavů. Výskyt neuroinfekcí v ČR, epidemiologické charakteristiky jednotlivých agens, možnosti prevence uvedených infekcí (očkování, profylaxe). Etiologie a prevence ranných infekcí. Septické stavy jako významný faktor úmrtnosti na infekční choroby. 

Epidemiologie respiračních infekcí. Epidemiologické charakteristiky, společenská a zdravotní závažnost, výskyt v ČR a ve světě.

Epidemiologie nákaz s  přírodní ohniskovostí. Obecná charakteristika, spektrum infekcí. Etiologická agens, rezervoár infekce, vektor, biotop. Příklady nákaz a jejich epidemiologická charakteristika v ČR a ve světě. Historie Lymeské borreliózy, její epidemiologická charakteristika, původce, proces šíření, vnímavost. Nemocnost v ČR, klinické obrazy, terapie a prevence.

Epidemiologie HIV/AIDS. Historie, definice, epidemiologická charakteristika, situace v České republice a ve světě, trendy a perspektivy onemocnění HIV/AIDS a ostatních nejzávažnějších STD.

Virové hepatitidy. Základní charakteristiky původců a epidemiologické charakteristiky virových hepatitid A, B, C, D, E. Prevalence VHA a VHB v ČR a ve světě. Principy očkování proti VHA a VHB.

Principy pasivní a aktivní imunizace. Strategie aktivní a pasivní imunizace v ČR, charakteristika vakcín, organizace očkovacích programů. Platný očkovací kalendář v ČR. Kontraindikace očkování a nečastější komplikace po očkování.

 

 

Poslední úprava: Kubánek Ondřej (19.11.2014)
Vstupní požadavky -

Znalosti získané v průběhu studia - Struktura funkce lidského těla 1 a 2

Poslední úprava: Kubánek Ondřej (19.11.2014)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK